Om oss

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset behandler rundt 3000 pasienter pr. år. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade.

Forskning og undervisning står sentralt i foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner. Sykehuset har også en utstrakt internasjonal virksomhet og er sterkt engasjert i kompetanseutveksling med spesialister verden over.
Sunnaas sykehus HF har et særlig ansvar for å utvikle rehabiliteringsfeltet faglig og strukturelt i regionen.

Organisering

Organisasjonskart (pdf)

Mål og strategier


Les om mål og stategier

Styret

Styret for Sunnaas sykehus HF har  åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre representanter er valgt av og blant de ansatte.

Les mer om styret

Foretaksledelsen

Se foretaksledelsen

Avdelinger

Se oversikt over avdelinger og enheter

Kontakt, finn frem til oss

Sunnaas på Nesodden

Sunnaas på Aker helsearena

Besøk til sykehuset

Ønsker du/dere å besøke Sunnaas sykehus?

  •  Skal du besøke en som er pasient på sykehuset, må det avtales med den enkelte avdeling. 
  • Henvendelser om  besøk av mer generell karakter ønsker vi å få i en e-post. Klikk lenken under.

Send henvendelse om besøk

  • Fire ganger per år arrangerer vi  Hospitering Sunnas. Det er beregnet på fagpersoner og andre som ønsker å komme individuelt eller i gruppe

Mer om Hospitering Sunnaas

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte på Sunnaas sykehus

Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser samt bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.
Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, FFO og SAFO.

Les mer om brukerutvalget

Miljø og samfunnsansvar

Sunnaas sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden om ledelsessystemer for miljø. Miljøledelsen innebærer kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning.

Les om miljø og samfunnsansvar

Etikk

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Les mer om etikk