Fysioterapeut går sammen med pasient over en bro

Kvalitet og pasientsikkerhet

God og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Sunnaas sykehus. Vi retter oppmerksomheten mot kvalitet i tjenestene og har særlig vekt på pasientsikkerhet.

Mer om enhet for kvalitet og pasientsikkerhet

Sunnaas sykehus HF er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Sykehuset oppnådde første gang CARF-akkreditering i 2006, og senere i 2009, 2012, 2015, 2018 og 2021. Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå, og er på nytt gitt til sykehuset for en periode på tre år. 

​​Oversikt over detaljer i akkre​diteringen

  • ​1 ASPIRE – system for virksomhetsnivå 
  • 2 Rehabiliteringsprosessen inkludert amputasjonsstandarder 
  • 3 A Comprehensive Integrated Inpatient Rehabilitation Program (CIIRP)
  • 3 B Outpatient Program (tre polikliniske program)
  • 4 A Pedatric Speciality program 
  • 4 C Brain Injury Speciality Program 
  • 4 E Spinal Cord Speciality Program 
  • 4 D Stroke Speciality Program

CARFs internasjonale nettsider

CARFs norske nettsider

CARF akkrediteringsrapport for Sunnaas sykehus HF 2021 (pdf)

​Resultatene fra brukerundersøkelsen gjøres tilgjengelig for avdelingene slik at de kan bruke det til å forbedre tilbudet. Vi bruker også resultater fra brukerundersøkelsen i vårt strategiske arbeid.

Les mer om undersøkelsen

Sykehuset utarbeider årlig en rapport for kvalitet og pasientsikkerhet hvor hensikten er å informere pasienter, pårørende og andre interessenter resultater av pasienttilbudet.

Pasientsikkerhet handler om at vi arbeider for å verne pasienter mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Vi kan ikke unngå at det skjer feil i sykehus, men gjennom forebygging kan mange av feilene unngås.

Vi arbeider systematisk med pasientsikkerhetsarbeid. Når uønskede hendelser forekommer, analyserer vi dem og prøver å finne årsakene slik at vi kan unngå lignende feil i framtiden.

Å forbedre pasientsikkerhetskulturen har vært et av hovedmålene for pasientsikkerhetskampanjen og pasientsikkerhetsprogrammet siden oppstarten. I 2012, 2014 og 2018 er det gjennomført undersøkelser av pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelsen skal være et ledelsesverktøy.

Sykehuset følger relevante innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Til det nasjonale pasientsikker​hetsprogrammet

Vi ønsker å gi deg som pasient og andre interessenter informasjon om hva som kan forventes under sykehusoppholdet.

Serviceerklæring for Sunnaas sykehus (pdf)

Sist oppdatert 19.03.2024