Si din mening

Brukerundersøkelse

Dine erfaringer og tilbakemeldinger er viktige for at vi skal kunne forbedre oss. Vi håper derfor du vil ta deg tid til å svare på noen få spørsmål om det siste oppholdet eller avtalen du hadde med Sunnaas sykehus.

​​Spørreskjemaet tar ca. 5-10 mi​nutter å fylle ut. 

Det er frivillig å svare på brukerundersøkelsen, og vi kobler ikke svarene dine til vårt journalsystem.

​​

Informasjon o​​m brukerundersøkelsen og personvern

Vi har stengt muligheten for å ta imot kommentarer, da systemet vi bruker ikke er godkjent for å lagre helseopplysninger. Eksempel på helseopplysninger er identifiserbare opplysninger om deg eller en spesiell situasjon med detaljer om din helsesituasjon.

Hvis du har spørsmål om behandling, ta kontakt med avdelingen du har vært hos.

Hensikten med brukerundersøkelsen er å sørge for at så mange som mulig av våre pasienter har muligheten til å medvirke i sykehusets forbedringsarbeid. Dette er forankret i Sunnaas sykehus strategi. Det er også krav til å bruke pasientens erfaringer til forbedring av virksomheten i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Rapportene fra brukerundersøkelsen er på dagsorden i personalmøter og ledermøter i avdelingene i sykehuset. Ved å vie oppmerksomhet til pasientenes tilbakemeldinger kan vi bevare det som fungerer godt, og forbedre det som fungerer dårlig. Medarbeidere i direktørens stab gjennomgår i tillegg alle svar med tanke på forbedring og læring utover den enkelte avdeling. Ledere og ansatte i avdelingene får tilbakemeldingene fra pasienter i en samlet rapport tre ganger i året.

​Når du svarer på spørsmålene, er du i utgangspunktet anonym. Din IP-adresse (adresse som tildeles en enhet, for eksempel en mobiltelefon eller PC) blir ikke lagret eller synlig for oss når du svarer på brukerundersøkelsen. Du kan ikke identifiseres av ledere eller ansatte du har vært i kontakt med. ​​

Sunnaas sykehus benytter Confirmit Forsta Plus som system til å utarbeide, lagre og utarbeide rappporter for brukerundersøkelsen. Systemet administreres av Sykehuspartner HF, og Sunnaas sykehus har systemansvar for undersøkelsen.

​​For at vi skal kunne bruke dine svar til å forbedre tjenesten, utarbeides det en rapport. ​Resultatene fra brukerundersøkelsen gjøres tilgjengelig for avdelingene slik at de kan bruke det til å forbedre tilbudet. Vi bruker også resultater fra brukerundersøkelsen i vårt strategiske arbeid. Når brukerundersøkelsen er avsluttet, og Sunnaas har analysert tilbakemeldingene samt ferdigstilt aggregert rapport blir rådata fra undersøkelsen slettet. Dette skjer innen ett år. ​

Les mer om personvern ved Sunnaas sykehus​​


​​Svarene lagres på et område som har begrenset adgang slik at det kun er Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet som har tilgang til brukerundersøkelsen og dens rådata. 

Hvis du har en klage som du ønsker svar på, må du sende en skriftlig klage. Dette sendes elektronisk via helsenorge.no

Les mer om rettet til klage og erstatning​​

Sist oppdatert 13.05.2024