Rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Barns rettigheter

Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet.

Barns rettigheter

Egenandeler og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Informasjon om egenandeler og frikort

Fristbrudd

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Rettigheter ved fristbrudd

Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Fritt behandlingsvalg

Individuell plan og koordinator

Dine behov og ønsker for rehabilitering skal vektlegges, og det skal eventuelt legges til rette for en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at du som pasient får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Mer om individuell plan og koordinator på helsenorge.no

Innsyn i pasientjournal

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og hvem som har sett informasjonen om deg. Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse.

En pasientjournal inneholder dokumenter om behandlingen din. På helsenorge.no kan du lese mer om:

  • Slik får du innsyn i pasientjournal
  • Digitalt innsyn i pasientjournalen
  • Dokumenter som ikke er tilgjengelige digitalt på helsenorge.no
  • Andres innsyn i din pasientjournal
  • Du kan be om at feil i opplysningene rettes eller slettes

Les mer om pasientjournal på helsenorge.no

Klage, varsel og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Rett til klage og erstatning

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.

Hvordan varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser

Pasient- og brukerombudet

Trenger du bistand til vurdering av din sak eller råd og veiledning, så kan du kontakte pasient- og brukerombudet i ditt fylke. Hjelpen er gratis og de har taushetsplikt.

 Om pasient- og brukerombudet

Pasienter og personvern

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter vedrørende personvern, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

Behandling av helseopplysninger og ivaretakelse av personvern

Rett til et møte ved alvorlige hendelser

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Rett til møte ved alvorlige hendelser

Rett til tolk

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Rett til tolk

Vurdering fra Ekspertpanelet

Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Om Ekspertpanelet

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.