Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. For Sunnaas sykehus er brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

Fagfolk og brukere

Gode læringstilbud er basert på en kombinasjon av fagkunnskap og brukererfaring. På Sunnaas har vi i dag fire ansatte brukerkonsulenter. Brukerkonsulentenes egne erfaringer er et viktig bidrag når pasienten skal mestre sin nye hverdag. Ved lærings- og mestringssenteret samarbeider fagfolk og erfarne brukere likeverdig om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene.

Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus består av syv representanter fra ulike brukerorganisasjoner og en representant fra foretaksledelsen. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i Sunnaas HF sitt virksomhetsområde.

Til brukerutvalget

Pasienttilfredshet

Sykehuset gjennomfører kontinuerlig pasientundersøkelse. Resultatene blir presentert for svdelingene i klinikken og brukerutvalget trr ganger i året. Tilbakemeldingene blir brukt i forbedringsarbeidet.

Gi oss din tilbakmelding