Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. For Sunnaas sykehus er brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Dette nettkurset vil gi deg som brukerrepresentant nødvendig kunnskap når du skal bidra til forbedring av spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i brukerutvalg og ungdomsråd.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

E-læringskurs: Opplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Brukermedvirkning og brukerstyring i forsknings- og innovasjonsprosesser handler om å la de som kjenner behovene være med på å sette agendaen. Dette øker sjansen for at ny kunnskap reflekterer brukernes behov og at kunnskapen blir tatt i bruk.

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning

Lærings- og mestringssenteret inviterer i løpet av året ulike brukerorganisasjoner til å komme på besøk til Sunnaas sykehus. Brukertorg er en uformell møteplass der du og dine nærmeste får mulighet til å snakke med representanter fra de ulike bruker-organisasjonene.

Sykehuset gjennomfører kontinuerlig en brukerundersøkelse. ​​Resultatene fra brukerundersøkelsen gjøres tilgjengelig for avdelingene slik at de kan bruke det til å forbedre tilbudet. Vi bruker også resultater fra brukerundersøkelsen i vårt strategiske arbeid.

​Les mer om brukerundersøkelsen

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus består av syv representanter fra ulike brukerorganisasjoner og en representant fra foretaksledelsen. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i Sunnaas HF sitt virksomhetsområde.

Om brukerutvalget ved Sunnaas sykehus

Brukerutvalg og ungdomsråd skal sammen med foretaksledelsen skape åpen og likeverdig dialog om nå-situasjon, utfordringer og fremtidige løsninger i foretaket. Dialogmøter og konferanser er en metode for brukermedvirkning hvor representanter fra foretaket og brukerorganisasjoner, relevant for foretakets pasienter og pårørende, blir bedre kjent, samler erfaringer og lærer av hverandre.

Gode læringstilbud er basert på en kombinasjon av fagkunnskap og brukererfaring. På Sunnaas har vi i dag fire ansatte erfaringskonsulenter. Deres erfaringer er et viktig bidrag når pasienten skal mestre sin nye hverdag. Ved lærings- og mestringssenteret samarbeider fagfolk og erfarne brukere likeverdig om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene.

Les mer om erfaringskonsulenttjenesten

Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner er interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner som dekker en rekke diagnoser og tilstander. På Sunnaas sykehus er følgende representert:

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

I tillegg finnes følgende paraplyorganisasjoner som ikke representert:

Kreftforeningen

Rådet for psykisk helse

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus jobber for unge pasienter og pårørende, og ønsker å bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.

Om ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus
Sist oppdatert 23.11.2022