Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt i pasientens helsetjeneste.

Brukerutvalget består av ​tidligere pasienter og pårørende som representerer forskjellige pasient- og pårørendeorganisasjoner. Medlemmene blir oppnevnt av styret ved Sunnaas sykehus for en periode på 2 år av gangen, og kan sitte i maksimalt tre perioder.

Utvalget fungerer som et uavhengig organ i sykehuset og deltar ved sykehusets styremøter. Brukerutvalget velger selv hva de vil sette søkelys på ut ifra hva de ser som behov, og etter innspill fra pasienter, brukere og pårørende.

Film om brukerutvalget

Watch the video about the User Committee in english (YouTube)

 

Retningslinje for brukerutvalget (pdf)

Felles retningslinjer tilpasset Helse Sør-Øst

Brukerutvalgets rolle er å være pasientenes, brukerens og de pårørendes stemme innad i sykehuset, og vi skal:

 
 • Medvirke i råd og utvalg som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.
 • Følge sykehusets årshjul (årsplan) og bidra i målarbeid og strategiarbeid.
 • Fremme saker som har betydning for pasienter, brukere og pårørende.
 • Lage eget årshjul for brukerutvalget.
 • Møte på sykehusets styremøter.
 • Delta på konferanser og kurs, og planlegge og gjennomføre arrangementer som er relevante for brukergruppene.
 • Samarbeide med andre brukerorganisasjoner, brukerutvalg og brukerrepresentanter.
 • Holde kontakt med pasient- og brukerombudet.
 • Evaluere oss selv minst en gang pr år.

En viktig del av brukerutvalgets arbeidsoppgaver er å bidra med brukerkompetanse i prosjekt, råd og utvalg i form av deltakelse i arbeids- og styringsgrupper. Ved Sunnaas sykehus deltar brukerutvalget i følgende fora:

 • Brukerrådet til Regional koordinerende enhet (RKE)
 • Aker helsearena (brukernes samarbeidsutvalg)
 • Mat- og renholdsleverandører på sykehuset
 • «Økonomisjef» i BU i samarbeid med
  repr. fra økonomi- og analyseenheten
 • Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU)
 • Klinisk etisk komité (KEK)
 • Pasientallmøter
 • Styremøter
 • Deltakelse på den årlige rehabiliteringskonferansen
 • Møte i regi av Helse Sør-Øst RHF for ledere, nestledere og sekretærer i foretakenes brukerutvalg

Brukerutvalgets deltakelse i plan- og prosjektarbeid vil variere etter behov.

Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Dagens brukerutvalg ved Sunnaas sykehus HF ble oppnevnt av foretaksstyret i desember 2021 og mandatperioden for dagens medlemmer er fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. Brukerrepresentanters funksjonstid kan forlenges for i alt tre perioder.​

Portrettbilde av Øyvind Gerhardsen

Øyvind Gerhardsen

leder

oyvindger@yahoo.no 99 39 93 46

Landsforeningen for slagrammede og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Representerer brukerutvalget i Regional koordinerende enhet (RKE) og i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena.

Portrettbilde av Ingrid Njerve

Ingrid Rebecca Njerve

nestleder

ingrid.njerve@lars.no 95 83 38 25

Landsforeningen for ryggmargsskade (LARS) og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Portrettbilde av Emilie Duane Nordskog

Personskadeforbundet LTN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
Representerer brukerutvalget i allmøter for ansatte.

Portrettbilde av Jenny-Irene Holte

Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Representerer brukerutvalget i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena og sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU).

Portrettbilde av Sadia Jabeen Iqbal

Polioforeningen og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Landsforeningen for ryggmargsskade (LARS) 

Anita Moe Larsen, Kommunikasjonsdirektør

Anita Moe Larsen​

representant fra foretaksledelsen

Anita.Moe.Larsen@sunnaas.no

Kommunikasjonsdirektør ved Sunnaas sykehus HF.

Ann-Sissel Pettersen

koordinator for brukerutvalget

ann-sissel.pettersen@sunnaas.no

Spesialrådgiver ved Sunnaas sykehus HF.

Kontakt med brukerutvalget gjøres til hvert enkelt medlem.

Medlemmene i brukerutvalget utfører sitt verv som uavhengig representant ved siden av andre sivile oppgaver og at det derfor kan ta noe tid innen du mottar svar/tilbakemelding.

 

Sist oppdatert 29.08.2023