Rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet.

Du som pasient eller bruker har rett til å medvirke når du mottar helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å involvere deg i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandeler og frikort

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Rettigheter ved fristbrudd

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Rett til valg av ​behandlingssted​

Dine behov og ønsker for rehabilitering skal vektlegges, og det skal eventuelt legges til rette for en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at du som pasient får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Mer om individuell plan og koordinator (helsenorge.no)

Du kan lese utvalgte dokumenter fra din pasientjournal på nett. En pasientjournal inneholder dokumentasjon om utredningen og behandlingen du har fått, og du har rett til å se hva som står i den. Du har også rett til å vite hvem som har sett opplysningene journalen inneholder.

Innsyn i pasientjournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.

Kjernejournal

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Rett til klage og erstatning

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.

Hvordan varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser

Et pakkeforløp skal gi deg som pasient en helhetlig og sammenhengene beskrivelse av dine kontakter med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode. Sentralt i pakkeforløp er forløpskoordinatorer som skal sikre oppfølgingen din og sørge for kontinuitet i hele forløpet.

Pakkeforløp og forløpskoordinator

Trenger du bistand til vurdering av din sak eller råd og veiledning, så kan du kontakte pasient- og brukerombudet i ditt fylke. Hjelpen er gratis og de har taushetsplikt.

Om pasient- og brukerombudet

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter vedrørende personvern, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

Behandling av helseopplysninger og ivaretakelse av personvern

​Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Les mer om ​Pasientreiser

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Rett til møte ved alvorlige hendelser

Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten på helsenorge.no

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Rett til tolk

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

Om samvalg

Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Om ekspertpanelet

Sist oppdatert 11.01.2024