To kvinner som ser på en dataskjerm.

Sunnaas kvalitetsregister

Det overordnede formålet med Sunnaas kvalitetsregister er å forbedre kvaliteten på sykehusets rehabiliteringstilbud og dermed helsetilstanden til pasientene.

Sunnaas kvalitetsregister skal være et verktøy for å øke kunnskap om sykehusets pasienter, om rehabiliterings­tilbudene og om deres effekt og effektivitet. Registeret skal bidra til å monitorere og sikre kvalitet, samt dokumentere, utvikle og forbedre sykehusets kliniske tilbud.

Registeret er forankret i foretaksledelsen ved Sunnaas sykehus. Registeret startet innsamling av data mai 2023 og er nå etablert i alle avdelinger på sykehuset.

Ansvarshavende for Sunnaas kvalitetsregister er klinikkoverlege Frank Becker.

Henvendelser sendes til:

Innhold i registeret

Registeret inneholder opplysninger om pasientene ved Sunnaas sykehus. Registeret består for tiden av et kjerneregister hvor generelle variabler blir samlet inn. Slike opplysninger er f.eks. alder, kjønn, diagnoser, informasjon om innleggelser og polikliniske konsultasjoner, og data om livssituasjon, boforhold og yrkesstatus. På sikt skal registeret utvides med ulike delregistre, f.eks. knyttet til visse diagnoser, til visse funksjonsnedsettelser eller til visse tilbud som man mottar ved sykehuset.

Lovhjemmel, behandling av personopplysninger

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten pålegger sykehuset å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere sine aktiviteter slik at pasienttilbudene er forsvarlige, omsorgsfulle og trygge, og holder høyt faglig nivå. Å samle og analysere data om pasientene og virksomheten er viktig for kvalitetsforbedring, og vi har derfor opprettet Sunnaas kvalitetsregister.

I tråd med lover og forskrifter trenger et slikt register for kvalitetsforbedring ikke innhente samtykke fra de registrerte. Lovligheten og hvordan personopplysninger behandles i registeret har blitt grundig vurdert i samarbeid med sykehusets personvernombud.

Man kan få innsyn i informasjon som er registrert om en, og får rettet og slettet opplysninger. De registrerte kan også reservere seg mot at opplysninger om dem registreres i Sunnaas kvalitetsregister.

Ønsker du kontakt med Sunnaas kvalitetsregister i forbindelse med dette?  Sende e-post. Du må ikke skrive inn sensitiv informasjon i e-posten. 

Informasjon om bruk av Sunnaas kvalitetsregister

Data fra registeret brukes for å avdekke områder for kvalitetsforbedring og overvåke at behandling holder god kvalitet og er trygg. Registerets data er utgangspunkt for strukturerte kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter og peker på områder der det er behov for forskning.

Sunnaas kvalitetsregister brukes bl.a. i arbeidet med sykehusets årlige kvalitetsrapport. Registeret er også et verktøy for informasjon til pasienter, pårørende og henvisere. Nettsidene for rehabiliteringstilbudene våre skal på sikt inneholde nøkkelinformasjon fra registeret (f.eks. informasjon om antall pasienter, alders- og kjønnsfordeling, liggetid mm.).

Sist oppdatert 26.10.2023