Oversikt over foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF

Tillitsvalgte

De foretakstillitsvalgte er valgt av medlemmene for å representere på øverste nivå i foretaket. En tillitsvalgt går i front hvis det er spesielle forhold på arbeidsplassen, opptrer som en samarbeidspartner og støttespiller for sine medlemmer i saker som omhandler medlemmenes arbeidsforhold, forhandlinger eller utfordringer den ansatte ikke vil diskutere med sin leder. En tillitsvalgt er bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte.

Koordineren​de foretakstillitsvalgt

​Rasmus Vincent Dedenroth

Akademikerforbundet

Ingen tillitsvalgt p.t.

Delta

Ingen tillitsvalgt p.t.

Fagforbundet

Hjørdis Alfsen

Fellesorganisasjonen

​Tarje Aslesen​

Forskerforbundet

Johanne Kjellevik Ledang

Lege​foreningen - Ov​erlegeforeningen

Caroline Ustvedt​

Legeforen​ingen - Yngre legers forening

Nicholas Kristian Bjørnerås Trollerud​​

NITO - Norg​​es ingeniør og teknologorganisasjon

Petter Aslaksrud

Norsk Ergoterape​​utforbund

Jan Tommy Bjørndal

Norsk Fy​sioterapeutforbund

Gunn-Kristin Thomassen

Norsk Sy​kepleierforbund

Rasmus Vincent Dedenroth

Psykolo​​gforeningen

Line Aksdal Eriksen

Utdanningsforb​undet

Charlotte Rolfsen Gaasland

Sist oppdatert 21.02.2023