Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk-komité skal være et forum som har som oppgave å utdype forståelsen av etiske dilemmaer i den kliniske hverdagen. Fra 2021 har klinisk etikk-komité blitt et lovpålagt organ for alle helseforetak i Norge.

Komiteen består av representanter fra sykehusets ulike faggrupper og seksjoner, samt sykehusprest og brukerrepresentant.

Klinisk etikk-komité - KEK skal

 • øke den kliniske bevisstheten og kompetansen blant sykehusets personell når det gjelder verdispørsmål knyttet til pasientbehandling. Dette vil innebære å kunne identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer
 • gi råd og/eller bidra til beslutningsstøtte i kliniske enkeltsaker der det er etiske dilemmaer
 • bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene
 • bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
 • stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utordringer før og/eller etter at beslutninger tas
 • på forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
 • være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
 • bidra til virksomhetens kvalitetsarbeid

(Utdrag fra Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak, HOD )

KEK tar imot saker relatert til

 • enkeltpasienter som det er av betydning å løfte for vanskelige etiske valg og avgjørelser (prospektivt)
 • enkeltpasienter hvor det har vært vanskelige etiske dilemmaer i tidligere behandlingsforløp (retrospektivt)
 • generelle saker som angår flere pasienter eller prinsipielle problemstillinger (f.eks. prioritering, taushetsplikt, autonomi m.m)

Sykehusets ansatte, pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner kan fremme saker for klinisk etikk-komité.

 • Det er ønskelig at saker som omhandler klinisk etiske utfordringer løses der de oppstår, med de som er involvert. Når det er behov for å involvere klinisk etikk-komité, rettes henvendelse muntlig eller skriftlig til komitéen.
 • Saker behandles konfidensielt om det er ønsket.
 • Medlemmene av klinisk etikk-komité har taushetsplikt.
 • Kontakt KEK, ved fungerende sekretær Laila Bjerkehagen Andresen.

Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten, før det fremlegges for KEK.
(jf. Helsepersonelloven § 22)

Medlemmene i KEK har taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger, eller helseopplysninger, som de får adgang eller kjennskap til som medlem av komitéen.

Den som melder inn saken kan bli bedt om delta i møte der saken skal behandles.

Referater som gjelder enkeltsaker arkiveres i sykehusets sak-/arkivsystem. Eventuelt vurderer behandlingsansvarlig om noe skal dokumenteres i pasientens journal.

Senter for medisinsk etikk ved universitet i Oslo har utviklet en seks-trinns modell, SME-modellen, for å løse etiske problem. Denne modellen jobber også KEK på Sunnaas sykehus etter:

 1. Hva er de(t) etiske problem(et)?
 2. Hva er fakta i saken?
 3. Hvem er berørte parter og hva er deres syn?
 4. Hvilke verdier aktualiseres?
 5. Hvilke lover og retningslinjer aktualiseres?
 6. Hvilke handlingsalternativ finnes?

 • Leder: Angelina Sergeeva, klinikkoverlege
 • Kristine Marie M. Vege, overlege, stipendiat
 • Sekretær: Katrine Bråtane, sykehusprest (fraværende)
 • Fungerende sekretær: Laila Bjerkehagen Andresen, diakon
 • Brukerrepresentant: Cathrin Alhaug
 • Linn Marie Dejgaard, avdelingsleder
 • Mona Strøm, avdelingsoverlege
 • Nina Rhrer-Baumgartner, psykologspesialist og ph.d.
 • Victoria Nestaas Vogt, ergoterapeut
 • Elin Håkonsen, sykepleier/teamkordinator
 • Trude Gjeldvik, organisasjonsdirektør/jurist - assosiert medlem ved drøftinger
Sist oppdatert 31.01.2023