2024-uke-25

Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sunnaas sykehus. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, forvaltningsloven og offentleglova.

Offentlig postjournal 

    For postjournaler for tidligere år, send e-post:

    Innsyn

    Slik søker du om innsyn

    Oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i postjournalene.

    Send e-post til:

     

    Vi har ingenting å skjule, men mange å verne.

    Sunnaas sykehus ønsker å dele dokumentasjon, erfaringer og kunnskap. Vi ønsker å være tilgjengelig for offentligheten, både når vi lykkes og når vi ikke lykkes med det vi gjør.

    Helsepersonell har allikevel et helt spesielt ansvar når det gjelder å ivareta pasientenes personvern. Vi tar vår taushetsplikt like alvorlig som våre offentlighetskrav. Vi har ingenting å skjule, men mange å verne.

    Henvendelser fra pressen

    For at du skal være sikker på at du har fått korrekt informasjon og offisielle svar du trygt kan publisere, skal henvendelser fra medier skje til vår kommunikasjonsenhet.

    Sykehuset har ikke adgang til å innhente journalopplysninger for å besvare spørsmål fra pressen. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke utlevere informasjon om hva slags skader pasienten behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg.

    Generelle henvendelser til kommunikasjonsenheten:

    info@sunnaas.no

    Gjeldende regler

    Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

    Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

    Sist oppdatert 27.06.2024