Bilde av Ipad

Standardiserte måleverktøy i rehabilitering

Måleverktøydatabase

​Måleverktøy spiller en viktig rolle for å kunne gjøre gode utredninger, måle effekt og følge utviklingen hos pasienten over tid. Det finnes en rekke ulike typer måleverktøy. En del av dem overlapper hverandre siden de er utviklet for å måle det samme, men det store mangfoldet skyldes i hovedsak bredden i alt man kan være opptatt av å kartlegge og utrede ved langvarig sykdom og skade. RKR har her samlet en del beskrivelser av måleverktøy som er egnet til bruk i rehabilitering.

Det er viktig å sjekke kunnskapsoppsummeringer, og eventuelt nyere artikler, for å vurdere om hvert verktøy eller skjema passer for det formålet og de pasientene det er tenkt brukt for. Du kan få hjelp til det fra PROMiNET, dersom du jobber eller forsker i Helse sørøst regionen.

Denne siden er under utarbeidelse, og vil oppdateres fortløpende

Måleverktøydataba​​se samlet av RKR

6 minutters gangtest er et måleverktøy for observasjon. Hensikten er å teste treningstoleransen hos personer med kroniske luftveier og hjertesykdom, og testen er et godt mål på fysisk form.

6MWT - 6 minutter gangtest

ABC-sjekklisten benyttes for å vurdere rett rehabiliteringstilbud for et individ. Sjekklisten er utviklet av Ottar Berg og kolleger ved Sykehuset Telemark, og gir en skåre som sier noe om hva slags  oppfølging som er anbefalt, i sykehus, i spesialisert rehabilitering eller kommunalt. Opprinnelig laget for hjerneslag, men revidert i 2020 for å passe også covid-19 og andre pasientgrupper.

ABC skjema og henvisning - rehabilitering i tidlig fase, Sykehuset Telemark

ARAT er et verktøy for å vurdere funksjonelle begrensninger i overekstremiteter hos personer med skader i det sentrale nervesystemet.

The Action Research Arm Test (ARAT)

Måleverktøyet Bartehl Index er beregnet på voksne med ulike diagnoser og fysiske funksjonshemming. En sjekkliste for selvstendighet, først og fremst beregnet på å bli brukt av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i deres daglige kontakt med pasientene.

Måleverktøy: Barthel Index

Dette måleverktøyet er utviklet for å måle funksjonell balanse og fallrisiko hos eldre personer.

Berg Balance Scale (BBS)

COPM kan brukes for å kartlegge problemer knyttet til aktivitet og deltagelse, for å beskrive mål og planlegge behandling, for å følge individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløp, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak både på individ- og gruppenivå.

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

CPAx-NOR er utformet som en klinisk funksjonsundersøkelse som gjennomføres på pasientrommet uten avansert ekstrautstyr. Delfunksjonene i CPAx-NOR er kjente oppgaver for pasienten. Dette gjør undersøkelsen tidseffektiv, brukervennlig og meningsfull for både for helsepersonell og pasienter.

Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx)

EQ5D måler generell helse og helsereltatert livskvalitet. Måleverktøyet kan også benyttes til å beregne kost- nytte.

EQ-5D-5L

HAD (Hospital Anxiety & Depression Scale) er et skjema som brukes til pasienter med fysiske sykdommer, for å kartlegge omfanget av psykiske plager.

Hospital Anxiety and Depression rating scale (HAD)

MASA er utviklet for å gi spesifikk informasjon om en persons svelgefunksjon via administrators tolkning av responser.

Mann Assesement of Swallowing Ability (MASA)

-nærmere beskrivelse kommer senere

MMSE er en screeningundersøkelse i form av observasjon i oppgaveløsning og besvarelse av spørsmål ihht standardisert mal.

Mini Mental Status Evaluation (MMSE-NR3)

Motor Assessment Scale (MAS) er et evalueringsinstrument til bruk på personer etter hjerneslag. Det fokuserer på stillingsendringer og armfunksjon. Funksjonsutfall skåres på kroppsfunksjons-/strukturnivå og aktivitetsnivå ifølge International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

PSFS - Patient Specific Functional Scale

Måleverktøy - PROMIS

Sunnaas ADL-index er et kartleggingsinstrument som undersøker brukerens funksjon i daglige aktiviteter.

Sunnaas ADL-index

Dette spørreskjemaet er utformet for å finne ut hvordan svelgeproblemet har påvirket kvaliteten av hverdagslivet.

TUG er en screeningtest for bevegelseshemmede, go gir en individuell vurdering av balanse, ganghastighet og generell funksjon

Timed Up and Go (TUG)

Sist oppdatert 16.05.2023