Måleverktøy: Barthel Index

​Skje​​ma

Barthel Index 20: (MBI på norsk - legeforeningen)

Barthel Index 100: (Mahoney på norsk - Helsedirektoratet.no)

​Hva måles​

Vurderingsskjema for aktivitet i dagliglivet (ADL), funksjonell mobilitet og gange (Mahoney & Barthel 1965).

Type instr​ument

Observasjonsskjema. En sjekkliste for selvstendighet, først og fremst beregnet på å bli brukt av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i deres daglige kontakt med pasientene.

Målgruppe​/diagnose

Beregnet på voksne med ulike diagnoser og fysiske funksjonshemming.
Brukes mest til hjerneslagpasienter (i pakkeforløp fase 2), andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, muskel- og skjelettlidelser, og kreftpasienter. I tillegg til det, brukt innen geriatri og eldreomsorg; og ikke-spesifikke pasientpopulasjoner.

MI​D/MCID

Spriker veldig fra studie til studie. Typisk MID/MCID er mellom 1,8 og 5 på Barthel-20. Se https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/barthel-index

Kort b​eskrivelse

Barthel indeks finnes i en rekke ulike varianter og oversettelser. Skalaen består av ti ferdigheter som adderes opp til en sumskåre  mellom 0 og 20. I enkelte versjoner blir poengene multiplisert med fem, slik at sumskåren går fra 0 til 100, men dette gir et falskt inntrykk av at det dreier seg om en eksakt prosentskala og mer presis måling enn hva det faktisk er. Vi anbefaler derfor skåringen fra 0 til 20. De to skåringsmetodene er ellers tilstrekkelig like, og man kan konvertere Barthel 20 vs Barthel 100 ved å multiplisere eller dividere med fem.

Skår representerer grad av uavhengighet av hjelp fra annen person. Hvis det er nødvendig med tilsyn, skåres aktiviteten ikke som 'uavhengig'. Derimot, hvis en aktivitet mestres med bevegelseshjelpemidler skåres personen uavhengig i denne aktiviteten.

Barthel Index vurderer ti funksjonsområder som beskriver ADL og mobilitet:

 • Spising: evne til å ta til seg mat.
 • Bading/dusj: evne til å bade eller dusje på egen hånd.
 • Personlig hygiene: evne til å ivareta personlig hygiene med f.eks. tannpuss, barbering og kroppsvask.
 • Påkledning: evne til å velge og ta på seg klær.
 • Tarmkontroll: evne til å kontrollere avføring.
 • Blærekontroll: evne til å kontrollere vannlating.
 • Toalettbesøk: evne til å gå på toalettet.
 • Forflytning mellom seng og stol: evne til forflytning mellom seng og stol.
 • Mobilitet: evne til å forflytte seg til fots eller i rullestol.
 • Trappegang: evne til å gå i trapper.

Summen av de 10 elementene i Barthel ADL-indeks. Tall på 0-9 indikerer høyt hjelpebehov, 10-19 moderat hjelpebehov og 20 er selvhjulpen.

Barthel Indeks gjennomføres som et intervju eller spørreskjema (når klienten er i en stabil situasjon og ikke har kognitiv svikt) og/eller observasjoner. Skåringen antyder grad av selvhjulpenhet og hjelpebehov.

Barthel er enkel å bruke og tar: selv rapport: 2-5 minutter; direkte observasjon: 20 minutter, men kan variere avhengig av pasientens evner og toleranse. Det tar 20 minutter for å administrere det, men kan det ta ca. 1 time, inkludert utfylling av skjema.

Ver​​sj​​oner

Begrepet "Modified Barthel Index (MBI)" brukes ofte synonymt med Barthel-20, mens Barthel 100 er den opprinnelige (Mahoney). Barthel-20 og Barthel-100 belyser de samme 10 grunnleggende funksjonsområdene som er nødvendige for å takle hverdagen. Poengsummen til Barthel-20 går fra 0-20 poeng, mens Barthel-100 scorer fra 0-100 poeng. I begge tilfeller er en høy score (nærmere 20 eller 100) et uttrykk for selvhjulpenhet, mens en lav score (nærmere 0) er et uttrykk for hjelpeavhengighet (Collins et al., 1988, Shah et al., 1989).

Modified Barthel-20 lanserte forenklede beskrivelset for en rask, screening-lignende vurdering av funksjonsnivået, enn opprinnelige Barthel-100. Shah versjonen av Barthel-100 var tenkt å ha gradert registrering av små endringer i funksjonsnivå, men en studie gjort av kanadiske ergoterapeuter fant ikke bedre responsivitet ved bruk av 100-skalaen til Shah et al. I tillegg til "x5" forskjellen mellom MBI-20 og BI-100, er det også noen små forskjeller i svaralternativene, og hvor detaljert de er beskrevet.

Andre versjoner​​

Modified 10-item version (MBI-10); 5-item BI short form; The expanded 15-item BI version; The extended BI (EBI); The 3-item BI; Self-rating BI (SB); Early Rehabilitation Barthel Index (ERI).

Uts​​tyr

 • Papir og blyant

Anskaffelse (kostnad​​ og /eller registreringsplikt)

Det er en kostnadsfri test.

Aktuelle referanser ​​for norsk​ oversettelse

Barthel ADL-indeks er opprinnelig oversatt til norsk ved Knut Laake. Denne norske versjonen er redigert i 2008 av Ingvild Saltvedt, Jorunn L. Helbostad, Unni Sveen, Pernille Thingstad, Olav Sletvold og Torgeir Bruun Wyller på grunnlag av flere tidligere norske oversettelser og med hovedvekt på originalpublikasjonen fra 1965.

 Detaljert gjengivelse av psykometri og terskelverdier fra mange ulike studier:  OBS noen gjelder Barthel 20 og andre Barthel 100 - uten at det er spesifisert. 

Barthel Index | RehabMeasures Database


Bernat MB., Parisi, SB., Sebastián EN., 2015: Determining cut-off points in functional assessment scales in stroke. NeuroRehabilitation;37(2)165-172. https://content.iospress.com/articles/neurorehabilitation/nre1249.

Bouwstra H., Smit EB., Wattel EM., 2019: Measurement Properties of the Barthel Index in Geriatric Rehabilitation. J Am Med Dir Assoc
20(4):420-425. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30448338/.

Castiglia SF., Galeoto g., Lauta A., et al., 2017: The culturally adapted Italian version of the Barthel Index (IcaBI): assessment of structural validity, inter-rater reliability and responsiveness to clinically relevant improvements in patients admitted to inpatient rehabilitation centers. Funct Neurol; 22(4):221-228. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29306359/.

Collin C, Wade DT, Davies S et al., 1988: The Barthel ADL Index: a reliability study. Int Disabil Stud;10:61-3.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3403500/.

Laura Duffy L., Shelley Gajree S., Peter Langhorn P., et al., 2013. Reliability (Inter-rater Agreement) of the Barthel Index for Assessment of Stroke Survivors. Systematic Review and Meta-analysis. Stroke. 2013;44:462–468. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.112.678615.

Galeoto G, Formica MC, Mercuri NB: et al., 2019: Evaluation of the psychometric properties of the Barthel Index in an Italian ischemic stroke population in the acute phase: a cross-sectional study. Funct Neurol.;34(1):29-34. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31172937/.

González N., Amaia Bilbao A., Forjaz MJ.,2018: Psychometric characteristics of the Spanish version of the Barthel Index. Aging Clinical and Experimental Research; 30,489–497. https://link.springer.com/article/10.1007/s40520-017-0809-5.

Green J., Forster A., Young J., 2001: A test-retest reliability study of the Barthel Index, the Rivermead Mobility Index, the Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale and the Frenchay Activities Index in stroke patients. Disabil Rehabil.15;23(15):670-6.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11720117/.

Ghandehari K., Ghandehari K., Saffarian-Toosi G., et al., 2012: Comparative interrater reliability of Asian Stroke Disability Scale, modified Rankin Scale and Barthel Index in patients with brain infarction. ARYA Atheroscler. 2012 Fall; 8(3): 153–157. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23359790/

Hobart JC. Thompson AJ., 2001: The five item Barthel index. J Neurol Neurosurg Psychiatry;71(2):225-30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11459898/.

Houlden H, Edwards M, McNeil J, et al., 2006: Use of the Barthel Index and the Functional Independence Measure during early inpatient rehabilitation after single incident brain injury. Clin Rehabil;20(2):153-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16541936/.

Hormozi S., Alizadeh-Khoei M., Sharifi F., 2019: Iranian Version of Barthel Index: Validity and Reliability in Outpatients' Elderly. Int J Prev Med.; 10: 130. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6710921/.

Hsieh Y-W., Wang C-H., Wu S-C., et al., 2007: Establishing the minimal clinically important difference of the Barthel Index in stroke patients. Neurorehabil Neural Repair;21(3):233-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17351082/.

Hsueh I-P., Lee M-M., C L Hsieh C-L., 2001: Psychometric characteristics of the Barthel activities of daily living index in stroke patients.
J Formos Med Assoc.;100(8):526-32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11678002/.
Hsueh I-P., Lin J-H., Jeng J-S., et al., 2002: Comparison of the psychometric characteristics of the functional independence measure, 5 item Barthel index, and 10 item Barthel index in patients with stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry;73(2):188-90. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12122181/.

Kwakkel G., Veerbeek JM., Harmeling-van der Wel BC., 2011: Diagnostic accuracy of the Barthel Index for measuring activities of daily living outcome after ischemic hemispheric stroke: does early poststroke timing of assessment matter?. Stroke;42(2):342-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21183748/.

Laake et al.,1995. The Barthel ADL index: factor structure depends upon the category of patient. Age Ageing;24(5):393-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8669341/.

Lin J-H., Hsu M-J., Hsu H-W., 2009: Psychometric comparisons of 4 measures for assessing upper-extremity function in people with stroke. Phys Ther;89(8):840-50. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19556333/.

Lin J-H., Hsu M-J., Hsu H-W., 2010: Psychometric comparisons of 3 functional ambulation measures for patients with stroke. Stroke;41(9):2021-5.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20671244/.

Liu C., McNeil JE., Greenwood R., 2004: Rehabilitation outcomes after brain injury: disability measures or goal achievement?
Clin Rehabil.;18(4):398-404. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15180123/.

Mahoney FI. Barthel DW. 1965: Functional evaluation: the Barthel Index. Md State Med J;14: 61-5.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14258950/.

Mayoral AP., Ibarz E., Luis G., 2019: The use of Barthel index for the assessment of the functional recovery after osteoporotic hip fracture: One year follow-up. PloS one. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212000.

Ohura T., Hase K., Nakajima Y., et al., 2017: Validity and reliability of a performance evaluation tool based on the modified Barthel Index for stroke patients. BMC Med Res Methodol;25;17(1):131. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28841846/.

Salbach, N., Mayo, N., Higgins, J., et al., (2001). Responsiveness and predictability of gait speed and other disability measures in acute stroke. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82,(9), 1204-1212.

Shah S., Vanclay F., Cooper B., 1989: Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol;42:703-9.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2760661/.

Taghizadeh G., Martinez-Martin P., Meimandi M., 2020: Barthel Index and modified Rankin Scale: Psychometric properties during medication phases in idiopathic Parkinson disease. Ann Phys Rehabil Med;63(6):500-504. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31816448/.

Unnanuntana A., Ruangsomboon P., Keesukpunt W., 2018: Validity and Responsiveness of the Two-Minute Walk Test for Measuring Functional Recovery After Total Knee Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty: 33;737-1744. https://link.springer.com/article/10.1007/s00402-018-3020-z.

Uyttenboogaart M., Stewart RE., Patrick CAJ., et al., 2005: Optimizing cutoff scores for the Barthel index and the modified Rankin scale for defining outcome in acute stroke trials. Stroke;36(9):1984-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16081854/.

Wade DT., Hewer RL.,1987: Functional abilities after stroke: measurement, natural history and prognosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry.;50(2):177-82. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3572432/.

Wales K., Lannin NA., Lindy Clemson L., 2018: Measuring functional ability in hospitalized older adults: a validation study. Disability and Rehabilitation. Disability and Rehabilitation; 40(16), 1972-1978. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638288.2017.1323021.

 

Sist oppdatert 06.06.2023