Pasientspesifikk funksjonsskala

PSFS - Patient Specific Functional Scale

​Hva m​åles

PSFS måler funksjon i pasientens egenvalgte viktige, daglige gjøremål (aktivitet og deltakelse).

Type inst​​rument

PSFS kan utføres som et spørreskjema som pasienten fyller ut på egen hånd (PROM), eller gjennom en samtale med helsepersonell (intervju).

Målgrup​​​pe/diagnose

Generisk (ikke knyttet til en spesiell diagnose). Instrumentet i egenrapportert form kan være vanskelig og noen ganger uegnet å bruke ved stor kognitivsvikt

Kort beskri​velse

The Patient Spesific Functional Scale (PSFS) er et pasientspesifikt instrument. Det innebærer at det er pasienten selv som velger ut aktiviteter (tre til fem) hun/han har problemer med som følge av sin sykdom/skade og deretter scorer utførelse av disse aktivitetene på en skala fra 0 til 10 der 0 betyr «at man ikke kan utføre aktiviteten, og 10 innebærer at man ikke har problem med å utføre aktiviteten. NB!Vi gjør oppmerksom på at PSFS finnes i ulike versjoner på norsk og at det er viktig å sjekke retningen på skalaen før man fortolker skåringen. I skjema som ligger nedlastbart her er skalaen tilsvarende den som er benyttet i originalreferansen.

Hvis man ønsker å gjøre PSFS som et intervju har man i «gode pasientforløp i kommunene» laget en intervjuguiden til hjelp;

Intervjuguide - hva er viktig for deg (PDF)

Anskaffelse/​​​kostnad

PSFS skjema kan lastes ned her;

PSFS skjema (PDF)

Det er ingen kostnad eller lisens knyttet til bruk av PSFS.

Aktuelle referanser for norsk oversettelse

PSFS er oversatt til norsk av Ingvild Kjeken og Margreth Grotle. Norsk versjon er testet for validitet, reliabilitet og responsivitet i forhold til personer med muskel-skjelettlidelser i primærhelsetjenesten.

Moseng 2013, PSFS i primærhelsetjenesten

NB! I denne valideringsstudien har man benyttet skala hvor 0 er ingen problemer og 10 betyr at man ikke kan utføre aktiviteten.

Hjemmeboende eldre

PSFS er et pålitelig og gyldig mål på fysisk funksjon hos gruppen «hjemmeboende eldre». En endring på 2.8 eller høyere på PSFS antyder en virkelig endring i fysisk
funksjon i denne befolkningen. (Minimal detectable change (MDC)= 2,8)

Reliability and Validity of the Patient-Specific Functional Scale in Community-Dwelling Older Adults - PubMed (nih.gov)

Muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager

PSFS er et responsivt måleverktøy for funksjon hos
pasienter med skuldersmerter. Minimal important change (MIC) var estimert til 1.9 to 2.0 avhengig av metode.

Referanse: Responsiveness and minimal important change of the QuickDASH and PSFS when used among patients with shoulder pain - PubMed (nih.gov)

PSFS er et reliabelt og responsivt verktøy til bruk i kartlegging og evaluering av aktivitetsproblemer hos pasienter med muskelskjelettplager i behandling hos fysioterapeut i primærhelsetjenesten. Målefeil (SEM) ble beregnet til 0.9 og den minste oppdagbare forskjell (SDC) var 2.1 poeng, og minste kliniske viktige endring (MIC) var satt til 1.25 

Pasient-Spesifikk Funksjons Skala - Et nyttig verktøy for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten (fysioterapeuten.no)

PSFS er et gyldig, pålitelig og responsivt resultatmål for pasienter med øvre ekstremitetsproblemer, med god nøyaktighet i å skille pasienter som har bedret funksjon forbedrede fra pasienter med stabil funksjon. Minimal Important Difference (MID) var 1,2.

Referanse:The patient-specific functional scale: validity, reliability, and responsiveness in patients with upper extremity musculoskeletal problems - PubMed (nih.gov)

Hjerneslag

I en norsk studie av Evensen med kollegaer testet de ut hvorvidt PSFS kunne anvendes som funksjonsmål hos pasienter med hjerneslag. De konkluderte med at 92% av pasientene klarte å fullføre PSFS, administrert via intervju. De som ikke klarte å fullføre hadde store kognitive vanskeligheter eller språkproblemer.

Referanse: The Applicability of the Patient-Specific Functional Scale (PSFS) in Rehabilitation for Patients with Acquired Brain Injury (ABI) - A Cohort Study - PubMed (nih.gov)

PSFS inngår i anbefaling for kartlegging i «Gode pasientforløp i kommunene», og anses å være et godt verktøy å bruke for å aktivere pasientenes stemme inn i målsetningsarbeidet ved rehabilitering.

Sist oppdatert 27.06.2023