Måleverktøy

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

COPM kan brukes for å kartlegge problemer knyttet til aktivitet og deltagelse, for å beskrive mål og planlegge behandling, for å følge individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløp, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak både på individ- og gruppenivå.

H​va måles

Daglige aktiviteter, utførelse, tilfredshet med utførelse og betydning

Type in​strument

Intervju med pasientrapportert skåring. COPM er et pasientspesifikt instrument som betyr at aktivitetene som skåres er unike for hver enkelt pasient

Målgrup​pe/diagnose

Generisk, kan brukes av alle diagnoser og aldersgrupper. Kan være utfordrende å skåre ved akutt oppstått skade eller sykdom. For barn under 7 år må omsorgspersoner intervjues, det finnes egne versjoner for barn.

Kort beskriv​​else

Intervjuet følger et strukturert oppsett der man først ber pasienten beskrive eventuelle problemer med aktivitetsutførelse under hovedkategoriene, personlig stell, mobilitet, fungere i samfunnet, lønnet/ulønnet arbeid, husarbeid, lek/skole/utdanning, rolige fritidsaktiviteter, fysisk krevende fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter. Dernest velger pasienten ut 5 prioriterte aktiviteter som oppleves som betydningsfulle. Disse 5 aktiviteter skal pasienten så skåre på en numerisk 10-gradert skala for «Utførelse» og en for «Tilfredshet med egen utførelse».
COPM kan i rehabilitering benyttes for å kartlegge problemområder, utforme rehabiliteringsplan med mål i samarbeid med pasienten, planlegge rehabiliteringstiltak, og evaluere nytte av rehabilitering både individuelt og på gruppenivå.

Anskaffelse (kostnad og/eller registreringsplikt)

COPM testskjema må kjøpes fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering.

Testskjema

Aktuelle referanser for norsk oversettelse

Norsk versjon er testet for validitet, responsivitet og anvendelighet i forhold til personer med artrose og for reliabilitet i forhold til personer med Bekhterev sykdom 

Eldre personer

Minimal Important Change (MIC)= 3.0 for utførelse og 3.2 for tilfredshet med egen utførelse (Tuntland et al J Multidiscip Healthc. 2016)

Ryggmargskade

COPM er et pålitelig verktøy for å vurdere opplevde utførelse av daglig aktivitet hos personer med ryggmargsskade (Berardi et al Spinal Cord Series and Cases 2019)

Hjerneslag

Oversiktsartikkel: Shang-Yu Yang et al J Phys Ther Sci. 2017

Sist oppdatert 25.01.2023