PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System)

PROMIS er ulike skjema satt sammen av det beste fra andre kjente livskvalitet- og helseskjema, og grundig testet for psykometriske egenskaper. RKR har stått for mye av oversettelsene til norsk.

PR​OMIS​

PROMIS PROFIL 57 og 29 består av syv ulike kortskjema som også kan brukes hver for seg; fysisk funksjon, fatigue, søvn, smerte, angst, depresjon, sosial funksjon.

PROMIS læringsmodul og skjemaer for profil 57 og 29

PNC - Nasjonal kon​takt for PROMIS i Norge

Andrew Garratt i FHI er sammen med Stein Arne Rimehaug i RKR nasjonale kontakter for PROMIS i Norge.  Nasjonal kontakt sitter på distribusjonsrettigheter og kan svare på spørsmål om bruk.  Send epost til rkr@sunnaas.no dersom du skal bruke skjemaene klinisk eller i en studie innen rehabilitering.

Private firma utenom helsevesenet må kjøpe lisens for bruk fra Northwestern University, mens helsepersonell og non-profit-forskere kan bruke skjemaene fritt. Riktig skåringsmetode er vesentlig, og skåring uten bruk av T-score utregning er sterkt frarådet.

Dette er en brukermanual som kan hjelpe deg å bruke skjemaene og forstå hvordan du skal tolke skåren og resultatet ved bruk av Scoring Manual.

De 57 spørsmålene i PROMIS grupperes innen 7 tematiske områder med 8 spørsmål hver, med svaralternativer fra 1 til 5, samt et siste spørsmål om smerteintensitet (med svaralternativer fra 0 til 10).

  • For å regne ut pasientens totalskåre innen hvert av områdene (fysisk funksjonsevne, depresjon, angst, osv.), legger du sammen tallene som står til høyre for de boksene pasienten har krysset av i.
  • Husk at enkelte av spørsmålene er "snudd", slik at for eksempel svaret "Aldri" kan gi enten 1 eller 5 poeng, avhengig av spørsmålsstillingen.
  • Totalskåren innen hvert tematisk område vil variere mellom 8 og 40.
  • For "fysisk funksjonsevne" vil en høy skår bety at pasienten opplever få begrensninger i dagliglivet, mens høy skår innen de andre områdene betyr stor tilstedeværelse av symptomer eller vansker.

Du må regne om pasientens råskår til T-skårer, ved å bruke tabellene i PROMIS Scoring Manuals, for å få fram meningsfulle verdier. Husk å velge riktig tabell! Norske skåringsmanualer finnes i tillegg i læringsmodulen

Norm​data

Spørsmålene i PROMIS er blitt testet på et representativt utvalg på over 14.000 personer (i USA), noe som gir et godt bilde av hva som er vanlige verdier i befolkningen. Inntil slike normdata finnes for europeiske land er det akseptabelt å bruke amerikansk norm. DIF-analyse er gjort på blant annet nederlandsk oversettelse, med minimale avvik fra amerikanske normer.

Slike normdata fremstilles ofte som T-skårer, der gjennomsnittet i befolkningen er satt til 50 og standardavviket er satt til 10 T-skårer. Du må regne om pasientens råskår til slike T-skårer, ved å bruke tabellene i PROMIS Scoring Manuals, og slik finne ut om pasienten skårer over eller under befolkningsgjennomsnittet, og hvor langt fra gjennomsnittet pasientens skår er. Det er egne tabeller for hvert kortskjema, så pass på å bruke rett tabell!

En T-skåre på 70 for smerte vil for eksempel være to standardavvik over gjennomsnittet, og er dermed høyere enn skårene til 97,7 % av befolkningen.

Mellom 60 og 70

Disse skårene ligger mellom ett og to standardavvik over gjennomsnittet i befolkningen og tyder på moderate plager eller vansker. For pasienter som skårer innen dette området bør du undersøke det aktuelle temaet grundigere sammen med pasienten.

Over 70

Disse skårene ligger mer enn to standardavvik over gjennomsnittet i befolkningen, og tyder på betydelige plager eller vansker. For pasienter som skårer innen dette området bør du i tillegg informere pasientens behandlingsansvarlige lege ved ditt arbeidssted og diskutere behovet for mer spesialisert oppfølging.

Merk at for fysisk funksjonsevne ligger de kritiske verdiene mellom 30 og 40 (moderate vansker) og under 30 (betydelige vansker).

Selv om alle av pasientens skårer ligger godt innenfor normal­området (for eksempel T-skårer mellom 40 og 60), så kan det være verdt å gå gjennom besvarelsen sammen med pasienten.

Det kan være lurt å se om pasienten skårer betraktelig høyere på enkelte områder enn på de fleste andre. For eksempel vil en T-skåre for angst på 55 ligge innenfor normalområdet, men hvis alle andre skår ligger rundt 40 så kan det likevel være en god ide å spørre om dette oppleves som et viktig tema for pasienten.

For tolkning av enkeltspørsmål kan en tommelfingerregel være at hvis pasienten har krysset av 3 eller høyere, bør du spørre om dette er noe pasienten ønsker å si noe mer om. En slik kvalitativ tolkning av skjemaprofilen og enkeltsvar kan danne grunnlag for en refleksjon sammen med pasienten om typiske utfordringer for pasienter i et behandlingsforløp.

Sist oppdatert 03.03.2023