HELSENORGE

Sunnaas ADL-index

Sunnaas ADL-index er et kartleggingsinstrument som undersøker brukerens funksjon i daglige aktiviteter.

​Sunnaas ADL-index er et instrument for måling av ADL funksjon, den er utviklet av ergoterapeutene ved Sunnaas sykehus. Den ble påbegynt i 1982, og revidert i 1985. Det er deretter kun gjort små forandringer ut fra erfaringer med å bruke den. Layout er revidert i januar 2000.

Sunnaas ADL-index består av et skåringskjema og en skåringsmanual. Det er en forutsetning at nøkkelen brukes ved skåring. Indeksen består av 12 aktiviteter. Disse er tenkt å være de mest sentrale aktiviteter som er nødvendige å utføre i dagliglivet av voksne personer. Aktivitetene skal være nødvendige for å leve et selvstendig liv og derved kunne bo alene.

Sunnaas ADL-index er tenkt brukt som et tverrfaglig instrument og kan f.eks. brukes ved overføring av informasjon om pasienten fra sykehus til primærhelsetjenesten.

Gradering

Skåringsarket har en firedelt skala, som går fra 0 = stort pleiebehov, til 3 = selvhjulpen

3 = pasienten er helt selvhjulpen (utfører aktiviteten på vanlig måte)
2 = pasienten er uavhengig av personhjelp, men trenger hjelpemidler eller spesielt tilrettelagt situasjon.
1 = pasienten er delvis avhengig av personhjelp, trenger tilsyn eller veiledning, evt. pasienten kan utføre aktiviteten, men bruker uhensiktsmessig mye tid eller krefter.
0 = pasienten er helt avhengig av personhjelp.

Det går et klart og viktig skille mellom gradering 1 og 2 ved at 0-1 innebærer avhengighet av andre personer.

Hjelpebehov

Videre kan de enkelte aktiviteter grupperes etter hvor ofte pasienten vil trenge personhjelp:

  • Aktivitet 1-4: Disse aktivitetene kan ikke planlegges eller avtales utført til faste tider. Pasienter som er avhengig av personhjelp (gradering 0 eller 1) i disse aktivitetene trenger derfor kontinuerlig tilgang på personhjelp.
  • Aktivitet 5-8: Disse aktivitetene kan planlegges utført to eller flere ganger pr. døgn og til avtalte tider. Pasienter som er selvhjulpne (2-3) i aktivitetene 1-4, men trenger personhjelp (0-1) i aktivitetene 5-8, kan bo alene med mye og regelmessig hjelp, f.eks. fra primærhelsetjenesten.
  • Aktivitet 9-11: Disse aktivitetene må ikke nødvendigvis utføres daglig, men f.eks. 1-2 ganger pr uke. De som trenger personhjelp her, men er selvhjulpne i aktivitetene 1 -8 vil kunne bo hjemme med noe hjelp og støtte, f.eks. av hjemmehjelp 1-2 g/uke.
  • Aktivitet 12: Faller utenfor denne graderingen.

Sunnaas ADL-index er bygd opp slik at informasjonen gis langs en horisontal og en vertikal akse som danner visuelle profilmønstre. Det gjør at den rent visuelt er lett å hente informasjon fra.

Validitet og reliabilitet

Sunnaas ADL-index er undersøkt i forhold til validitet og reliabilitet i ulike studier. Den er også brukt som ADL-målingsinstrument i ulike forskningsprosjekter, se egen publikasjonsliste.

Bruk

Sunnaas ADL-index kan brukes fritt i sin opprinnelige papirversjon, men må brukes sammen med manualen. Dersom det er ønskelig å bruke Sunnaas ADL-index elektronisk eller utvikle den på noe vis, må Inven2 ved Lise Rødsten kontaktes. Ved spørsmål, kontakt fagsjef for ergoterapeutene Anne-Marthe Sanders.

Oversettelser til andre språk

Sunnaas ADL-index er oversatt til flere språk: dansk, svensk, engelsk og russisk. Engelsk og svensk utgave finnes i dataversjon.

 

Sunnaas ADL-index publikasjonsliste - NO.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index publikasjonsliste - NO.pdfSunnaas ADL-index publikasjonsliste - NO.pdfpdf41389
Sunnaas ADL-index Manual - SE.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index Manual - SE.pdfSunnaas ADL-index Manual - SE.pdfpdf41487
Sunnaas ADL-index short introduction - ENG.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index short introduction - ENG.pdfSunnaas ADL-index short introduction - ENG.pdfpdf185023
Sunnaas ADL-index kort introduktion - SE.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index kort introduktion - SE.pdfSunnaas ADL-index kort introduktion - SE.pdfpdf183026
Sunnaas ADL-index skoringsskjema - SE.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index skoringsskjema - SE.pdfSunnaas ADL-index skoringsskjema - SE.pdfpdf67218
Sunnaas ADL-index Manual - NO.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index Manual - NO.pdfSunnaas ADL-index Manual - NO.pdfpdf228365
Sunnaas ADL-index scoreboard - ENG.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index scoreboard - ENG.pdfSunnaas ADL-index scoreboard - ENG.pdfpdf201877
Sunnaas ADL-index kort introduksjon - NO.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index kort introduksjon - NO.pdfSunnaas ADL-index kort introduksjon - NO.pdfpdf181969
Sunnaas ADL-index Manual - ENG.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index Manual - ENG.pdfSunnaas ADL-index Manual - ENG.pdfpdf215084
Sunnaas ADL-index skåringsskjema - NO.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Sunnaas ADL-index skåringsskjema - NO.pdfSunnaas ADL-index skåringsskjema - NO.pdfpdf93518
cov19_Barthel ADL indeks 100.pdfhttps://www.sunnaas.no/seksjon/RKR/Documents/cov19_Barthel ADL indeks 100.pdfcov19_Barthel ADL indeks 100.pdfpdf87844
cov19_Barthel ADL indeks 20.pdfhttps://www.sunnaas.no/seksjon/RKR/Documents/cov19_Barthel ADL indeks 20.pdfcov19_Barthel ADL indeks 20.pdfpdf63896

Fant du det du lette etter?