Hjerneslag - rehabilitering

Primær rehabilitering etter hjerneslag
Avdeling for hjerneslag

Hjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113.

Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i hvilke følger hjerneslaget gir, og hvor omfattende rehabilitering det er behov for.

Les mer om Slik gjenkjenner du et hjerneslag
Informasjon fra helsenorge.no

Slik gjenkjenner du et hjerneslag

De vanligste symptomene på hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker. Ring 113 umiddelbart ved mistanke om hjerneslag – hvert sekund teller.

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

 • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
 • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
 • LØFTE – prøv å løfte begge armene.

Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene. Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader. Hvert minutt teller.

Symptomer på hjerneslag

Symptomene på hjerneslag kan variere. De vanligste symptomene er 

 • lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen
 • språkforstyrrelser

Man kan også oppleve å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer, eller svimmelhet.

Les mer om Slik gjenkjenner du et hjerneslag (helsenorge.no)

Innledning

Pasienter som har hatt hjerneslag kan søkes inn til rehabilitering på Sunnaas sykehus. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring til Sunnaas.

Henvisning og vurdering

Akuttsykehus, fastlege eller spesialist kan henvise til rehabilitering ved Sunnaas sykehus.

Inntakskriterier

Sunnaas sykehus gir tilbud til pasienter med store eller moderate motoriske og kognitive funksjonsnedsettelser og behov for spesialiserte tverrfaglig tjenester og intensiv institusjonsbasert rehabilitering.

Det forutsettes at pasienten har rehabiliteringspotensial og samarbeidsevne, samt funksjonsnivå som tilsier at pasienten kommer til å klare å gjennomføre og profittere på tilbudet.

Pasienten må være diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring til Sunnaas sykehus.

Geografisk område

Tilbudet gjelder i hovedsak pasienter fra helseregion Sør-Øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL. VRE).
 8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 10. Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 13. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Epikrise fra siste opphold vedlegges

1. Før

Ta med deg

 • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.  
 • Oppdatert medisinliste (legemiddelliste). 
 • Trenings- og evt. badetøy (hvis sykehuset har basseng)

Har du behov for spesialkost eller trenger  tolk, ber vi deg si ifra om dette i god tid, og senest en uke før innleggelse.

 Vi ønsker også at du informerer oss om evt. spesielle behov som f.eks. spesialmadrass eller dusjstol.

2. Under

Innleggelse

Målet for innleggelsesdagen er å sørge for at du blir ivaretatt og tatt imot på en faglig og forsvarlig måte og med enhetlige rutiner. Du får en pasientansvarlig lege og en pasientansvarlig sykepleier.  Du og dine pårørende får informasjon om oppholdet og om sykehuset.

Videre vil følgende skje i løpet av de første dagene under oppholdet:

 • Du blir skrevet inn i journalsystemet
 • Samtale og undersøkelse ved sykepleier og lege
 • Informasjon om det tverrfaglige teamet
 • Gjennomgang av praktiske rutiner i avdelingen som måltider, brannrutiner og annet
 • Omvisning i avdelingen og andre arealer på sykehuset

Eventuelle pårørende oppfordres til å være med på innleggelsesdagen.
Dersom det er ønskelig, kan en pårørende overnatte på pasientens rom de første 1-2 dagene.

Ditt behandlingsteam

Du får et fast behandlingsteam. Teamet består av pasientansvarlig lege, pasientansvarlig sykepleier og representanter for de øvrige involverte faggruppene. Din rehabiliteringsprosess koordineres av teamkoordinator. Deltakelse av de ulike yrkesgruppene vil variere ut i fra dine behov til enhver tid.

I avdeling for hjerneslag finnes disse åtte kliniske yrkesgrupper som sammen vil arbeide for at du skal oppnå dine mål:

 • lege
 • sykepleier
 • hjelpepleier
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • logoped
 • nevropsykolog
 • sosionom

Helhetlig rehabilitering

Helhetlig rehabilitering er opptatt av din totale livssituasjon. Følger av skaden innen områder som familieliv, meningsfull hverdag, livskvalitet og psykisk helse Ser vi på som det viktigste i rehabiliteringen.

Tverrfaglig rehabilitering

Helhetlig rehabilitering forutsetter en tverrfaglig tilnærming der en rekke ulike fagpersoner bidrar til å belyse og bedre din livssituasjon. Et tverrfaglig team kan bestå av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, helsefagarbeider, psykolog, teamkoordinator og logoped/pedagog.

Målstyrt rehabilitering

Under et rehabiliteringsopphold er det nødvendig å prioritere noen behandlingstiltak framfor andre. Derfor må behandlingen utformes med utgangspunkt i tett kommunikasjon mellom deg og dine pårørende og det tverrfaglige teamet. Ved betydelig kognitiv svikt kan dette innebære store utfordringer.

Rehabiliteringstiltak tar hensyn til

 • personlige faktorer (personlighet, interesser, mestringsevne, alder, yrkessituasjon mm.)
 • symptombildet (utfall, symptomer, endringer etter aktuelle skade)
 • tidsaspektet (dvs. hvor pasientens befinner seg i rehabiliteringsforløpet) hvor endringer kan skje raskt, spesielt tidlig i forløpet

For at du skal få best mulig rehabilitering, er det viktig at målene er riktige for deg. Det er viktig for oss at du selv er sentral i å fastsette dine rehabiliteringsmål. Dersom det er vanskelig for deg å sette mål eller uttrykke dine ønsker om mål, bistår vi i målsettingsarbeidet. Vi vil i tillegg bistå i å konkretisere målene. Pårørende vil også bli hørt dersom du ønsker det. Målene drøftes med deg gjennom hele oppholdet. Lege og sykepleier har hovedansvar for at du blir involvert i målsettingsarbeidet. Målene defineres og skrives ned  på målmøter.

Involvering av pårørende

Vi ønsker at pårørende deltar i pasientmøter, målsettingsarbeidet, pårørendemøter, opplæring og familiedager samt pårørendeseminar. Vi er spesielt opptatt av barn som pårørende og vil invitere til barnedag der det er behov. Det er ikke faste besøkstider, men det behandlende teamet ønsker å tilrettelegge besøk til det beste for din rehabiliteringsprosess.

Trening i daglige gjøremål

På Sunnaas sykehus trener alle pasientene på alle daglige gjøremål. Det kan dreie seg om å forflytte seg, stelle seg, kle på seg, spise, kommunisere eller å gå. Treningen begynner med en gang. I starten vil vi sammen finne ut hva du bør prioritere. Dine egne mål og resultatene fra kartleggingsfasen vil være førende for videre tiltak og rehabilitering under oppholdet. Behandlingen foregår individuelt og i grupper. Dagene blir individuelt tilpasset din kapasitet og dine behov.

3. Etter

Rehabilitering etter hjerneslag er en lang prosess som vil vare en god stund etter at du er skrevet ut fra Sunnaas. De aller fleste pasientene (86 %) skrives ut til hjemmet med ulik grad av hjelpe- og støttetiltak. De resterende pasientene skrives i all hovedsak ut til oppfølgende rehabiliteringsinstitusjoner. Noen få pasienter skrives ut til sykehjem til korte opphold og da som regel i påvente av boligtilpasning. Som en del av utskrivningsprosessen planlegges eventuell oppfølging av pasienten etter utskrivelse. Behovet for oppfølging varierer og vurderes derfor individuelt ut fra hver enkelt pasients behov og ønsker.

Ved behov for oppfølging fra kommunale helsetjenester oppretter vi tidlig under oppholdet kontakt med hjemkommunen for å sikre en god overføring til hjemmet. Ved behov for oppfølging fra kommunale helsetjenester inviteres kommunen til et samarbeidsmøte med det tverrfaglige teamet og deg for å sikre en god informasjon.

Sunnaas sykehus har flere behandlingstilbud som kan være aktuelle etter endt primær rehabilitering etter hjerneslag. Tilbudene består av både individuelle og gruppebaserte opphold. 

Les mer om Hjerneskade - kontrollopphold

Hjerneskade - kontrollopphold

Dette er et tilbud til personer som tidligere har vært innlagt til rehabilitering etter en ervervet hjerneskade, hovedsakelig hjerneslag eller traumatisk skade.


Målet med oppholdet er å komme med anbefalinger om ulike rehabiliteringstiltak. I samråd med deg, eventuelt pårørende og kommune/bydel vurderer vi om tilretteleggingen rundt deg er tilfredsstillende.

 1. Før

  Ta med ved innleggelse:

  • Dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger
  • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.
  • Nødvendig medisinsk utstyr (f.eks. kateter, stomiutstyr)
  • Trenings- og evt. badetøy (hvis sykehuset har basseng)
  • Nødvendige hjelpemidler

  Medisiner

  Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Kontakt fastlegen din i forkant av oppholdet slik at han/hun sender deg din medisinliste.

  Ta også med de medisinene du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet. Medisinene leveres sykepleier ved innleggelse.

  Ved kortere innleggelse kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medisiner. Medisiner i gruppene A og B vil likevel alltid måtte leveres sykepleier og bruken kontrolleres.

  Vi trenger informasjon om 

  • Du har behov for spesialkost eller tolk. Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse.
  • Du har behov for spesialutstyr som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol.

  Behov for bistand

  Har du personlig assistent eller bor i bolig med bistand er det fint om noen av dine hjelpere er med under oppholdet. Da vil vi få et realistisk bilde av dine behov, slik at vi kan overføre kompetanse til deg og de som jobber rundt deg.

 2. Under

  Kartlegging

  Det tverrfaglige teamet kan bestå av sykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog og pedagog / spesialpedagog. Ved behov er også andre faggrupper med på vurderingen.

  Sammen med deg vil vi finne ut hvordan det står til med deg, sammenlignet med det forrige oppholdet.

   

  Det tverrfaglige teamet kan komme med forslag til endringer og vurdere om det er behov for et nytt opphold på sykehuset. Vi kan foreslå ulike behandlingstiltak som du kan ha nytte av hjemme for å bedre funksjonsevne, aktivitetsnivå og deltakelse i samfunnet. Dette blir gjort i samarbeid med deg, eventuelt dine pårørende og din hjemkommune.

  Vi oppfordrer deg til å benytte muligheten til egentrening, og at du deltar i gruppeaktiviteter.

  Du vil få eget rom. Dusj og toalett finnes i fellesarealene.

  Første dagen er forbeholdt innkomstsamtale med sykepleier og lege. Du må derfor regne med litt ventetid. Det er sjeldent individuelle samtaler med terapeuter denne dagen.

  På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de individuelle avtalene. Fredagen er stort sett satt av til utskrivingsmøte med lege og det tverrfaglige teamet ditt.

 3. Etter

  Etter utskrivning får du og din fastlege/henvisende instans tilsendt epikrise. I tillegg får du en tverrfaglig rapport der din situasjon inkludert tiltak og mål beskrives.

  Etter avtale med deg tar vi også kontakt med aktuelle samarbeidspartnere når det er behov for oppfølging.

Les mer om Hjerneskade - kontrollopphold

Les mer om Hjerneskade - senfaserehabilitering

Hjerneskade - senfaserehabilitering

 

Senfaserehabilitering er et gruppetilbud med fokus på mestring av endret livssituasjon. De fleste som har fått en hjerneskade etter en ulykke, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon og endringer i hverdagen. Det å leve med en slik skade kan være utfordrende, også etter flere år.

Målgruppen er voksne personer som har hatt et hjerneslag eller en traumatisk hjerneskade. Du må kunne nyttiggjøre deg av tilbudet gjennom aktiv deltagelse.

Målet er at du får kunnskap om din sykdom/skade og lærer mestringsstrategier på hvordan takle en hverdag med kognitive vansker. Vi ønsker å legge til rette for at du får utviklet ditt potensial så langt som mulig på områder som egenomsorg, fritidsaktiviteter, familieliv, utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv.

 1. Før

  Ta med ved innleggelse

  • Dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger
  • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.
  • Nødvendig medisinsk utstyr (for eksempel kateter, stomiutstyr)
  • Trenings- og badetøy
  • Nødvendige hjelpemidler

  Vi trenger informasjon om

  • Du har behov for spesialkost eller tolk. Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse.
  • Du har behov for spesielle hjelpemidler som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol.

  Medisiner

  Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Kontakt fastlegen din i forkant av oppholdet slik at han/hun sender deg din medisinliste.

  Ta også med de medisinene du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet. Medisinene leveres sykepleier ved innleggelse.

  Ved kortere innleggelse kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medisiner. Medisiner i gruppene A og B vil likevel alltid måtte leveres sykepleier og bruken kontrolleres.

 2. Under

  Det meste av undervisning og veiledning skjer i grupper på åtte deltagere. Dagene er lagt opp som en arbeidsdag med aktivitet fra kl. 8.30–15.30. Kveldene er roligere og kan brukes til avslapning eller egentrening. Det er tilbud om ulike aktiviteter på kveldstid.

  Vi jobber i tverrfaglige team, som kan bestå av psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier og lege.

  Organisering

  Tilbudet er todelt. Den ene delen består av undervisning og veiledning, mens den andre går ut på å benytte deltakernes kunnskaps- og erfaringsutveksling.

  Det første oppholdet er på fem uker, om mulig er dette delt i tre + to uker.

  Det neste er et oppfølgingsopphold på fem dager, som tilbys ca. ni måneder etter det første oppholdet.

  I oppfølgingsuken er temaene mestring og fremtidsperspektiv. Ved behov vil du få tilbud om individuelle timer med aktuelle fagpersoner.

  Du vil få eget rom. Dusj og toalett finnes i fellesarealene.

  Du kan dra på permisjon i helgene for egen regning.

 3. Etter

  Det blir skrevet epikrise og en tverrfaglig rapport som sendes fastlege og andre aktuelle samarbeidspartnere.

  Du fortsetter å jobbe med de langsiktige mål som er formulert i rehabiliteringsplanen og de tiltakene som er igangsatt.

Les mer om Hjerneskade - senfaserehabilitering

Les mer om Arbeidsevne - vurderingsopphold

Arbeidsevne - vurderingsopphold

Dette oppholdet innebærer bred tverrfaglig funksjons– og arbeidsevnevurdering.

 

Målgruppen er personer som har redusert arbeidsevne på grunn av sykdom/skade i bevegelsesapparatet og/eller nervesystemet. Minstealder er 16 år.

Under oppholdet anbefaler og tilbyr vi ulike rehabiliteringstiltak. Vi tar også kontakt med aktuelle samarbeidspartnere når det er behov for oppfølging.

 1. Før

  Ta med ved innleggelse

  • Dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger
  • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.
  • Nødvendig medisinsk utstyr (f.eks. kateter, stomiutstyr)
  • Trenings- og evt. badetøy (dersom sykehuset har basseng)
  • Nødvendige hjelpemidler

  Vi trenger informasjon om

  • Du har behov for spesialkost eller tolk. Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse.
  • Du har behov for spesielle hjelpemidler som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol.

  Medisiner

  Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Kontakt fastlegen din i forkant av oppholdet slik at han/hun sender deg din medisinliste.

  Ta også med de medisinene du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet. Medisinene leveres sykepleier ved innleggelse.

  Ved kortere innleggelse kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medisiner. Medisiner i gruppene A og B vil likevel alltid måtte leveres sykepleier og bruken kontrolleres.

 2. Under

  Problemstillingen som er spesifisert i henvisningen er utgangspunkt for vurderingen. Vi gjør en tverrfaglig vurdering av ressurser og begrensninger relatert til arbeid, utdannelse og attføring.

  Dette omfatter

  • vurdering av kognitiv og fysisk funksjon, språk, kommunikasjon og syn
  • vurdering av mestringsevne og psykososiale faktorer

  På bakgrunn av dette vil vi skissere tiltak som kan bedre funksjon og arbeidsevne.

  Du blir kartlagt av et tverrfaglig team som kan bestå av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped/spesialpedagog, psykolog og sosionom. Ved behov er andre faggrupper med i vurderingen.

  Du vil få eget rom. Dusj og toalett finnes i fellesarealene.

  I helgene kan du dra på permisjon for egen regning.

  Første dagen er forbeholdt innkomstsamtale med sykepleier og lege. Du må derfor regne med litt ventetid. Det er sjeldent individuelle samtaler med terapeuter denne dagen.

  På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de individuelle avtalene. Fredagen er stort sett satt av til utskrivingsmøte med lege og det tverrfaglige teamet ditt.

 3. Etter

  Etter utskrivning får du og aktuelle samarbeidspartnere tilsendt epikrise og tverrfaglig rapport der din situasjon inkludert tiltak og mål beskrives. Ofte er det tatt kontakt med lokalt hjelpeapparat og/eller arbeidsgiver for videre oppfølgning

Les mer om Arbeidsevne - vurderingsopphold

Les mer om Hjerneskade - intensiv håndtrening

Hjerneskade - intensiv håndtrening

Vi tilbyr et gruppeopphold med vekt på intensiv trening av armfunksjon ved hjelp av metoden Constraint- Induced Movement Therapy (CIM-terapi). Det er gjennomført en rekke studier på denne treningsmetoden, og den er funnet svært nyttig for pasienter som har noe, men ikke full funksjon i hånden etter en ervervet hjerneskade.

Målgruppen for intensivt håndtreningsprogram er personer som har redusert funksjon i en hånd og arm på grunn av ervervet hjerneskade, f.eks. hjerneslag. Det bør ha gått minst 6 måneder etter hjerneskaden. Programmet egner seg for deg som ønsker en aktiv hverdag. Hovedmålet med treningen er å bedre hånd- og armfunksjonen.

Du må ha noe bevegelse i skulder og arm, og kunne bevege fingrene noe. Du må være motiverte for denne krevende treningsformen, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på seks timer, samt egentrening på kveld.

 1. Før

  Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk time for informasjonssamtale, undersøkelse og vurdering. Hvis du bor langt unna sykehuset, kan det være aktuelt med poliklinisk time per videokonferanse. Dette organiseres av sykehuset. Endelig beskjed om det er aktuelt med deltakelse i programmet får du etter denne polikliniske timen.

 2. Under

  CIM-terapi går ut på intensiv trening i bruk av den hånden som har redusert funksjon så mye som mulig i løpet av dagen. Dette gjennomføres ved at du har en vott på den friske hånden under treningsperioden slik at du er nødt til å bruke hånden med nedsatt funksjon. På dagtid trener dere i gruppe med instruktører fra tverrfaglig team. På ettermiddagen er det egentrening. Dere skal hver dag gjennomføre forskjellige daglige aktiviteter. Votten på den friske hånden skal brukes ca. 90 % av den våkne tiden. Oppholdet varer i 2 +1 uke. Programmet gjennomføres på sykehuset, og deltagerne er innlagt under oppholdet. Det er mulighet for permisjon i helgene.

  Treningen foregår i en gruppe med 4 personer, men du får et individuelt tilpasset treningsprogram med øvelser for styrke og bevegelighet, samt relevante hverdagsaktiviteter.

  Den første og siste dagen gjennomføres det kartleggingstester og settes mål for treningsoppholdet. Vi oppfordrer deg til å skrive ned 5 treningsmål for oppholdet, dvs. konkrete gjøremål som du strever med pga. nedsatt motorikk/ funksjon, og som du ønsker å mestre bedre. Treningen kan foregå både innendørs og utendørs

  Treningsoppholdet avsluttes med re-testing.


   

 3. Etter

  Etter gjennomført treningsopphold vil det sendes ut epikrise/ terapeutrapport til henviser med kopi til deg.

  Du vil også få med deg et anbefalt treningsopplegg hjem. Vi oppfordrer deg til jevnlig bruk av kommunalt ergoterapi-/fysioterapitilbud som oppfølging av treningen.

Les mer om Hjerneskade - intensiv håndtrening

Les mer om Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Constraint induced speech therapy (CIST), eller intensiv språktrening i gruppe, er en relativt ny metode for trening som kan gi positive resultater for en del personer etter en ervervet hjerneskade, selv etter mange år. CIST er basert på mengdetrening med gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som man trener på, baseres på ord som man har nytte av i hverdagen.

CIST gis til personer med språkproblemer, også kalt afasi.
Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

 1. Før

  Det er en fordel for gruppedeltakerne å ha så lik type språklige utfall som mulig. Både når det gjelder verbalspråk og forståelse. Samhandlingen i gruppa går lettere, og treningen blir mest optimal for hver enkelt.Det vil bli tatt en gjennomgang av henvisninger og vurdert gruppesammensetning. Her avklares hvem som skal i hvilken gruppe. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker.

  Alle deltakerne gjennomgår en språklig kartlegging før og etter intervensjonen.

 2. Under

  Språktreningen foregår i gruppe på tre afasirammede og en logoped, og pedagogisk assistent ved behov. Det gjennomføres 2,5-3 timer daglig språktrening i gruppe over en periode på tre uker. I tillegg til språktreningsgruppene oppfordres deltakerne til å bruke språket aktivt i andre fellesaktiviteter som kjøkkengruppe, turgruppe og spillgruppe sammen med tverrfaglig team.

  CIST er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper man trener på, baseres på både høyfrekvente og lavfrekvente ord som man har nytte av i hverdagen.

  Metoden er utformet som et kortspill der det gjelder å samle par. Kortspillet følger fast struktur og deltakerne mottar hjelp til å gradvis utforme ytringer på setningsnivå. Deltakerne sitter bak små skjermer og oppfordres til å bruke talespråk fremfor kroppsspråk eller annen alternativ kommunikasjon. 

 3. Etter

  Etter avsluttet opphold blir det skrevet en logopedrapport med konklusjon. Denne sendes hver enkelt deltaker og til henvisende instans. Det anbefales at du får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen.

Les mer om Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Mer om hjerneskader

 • Temahefter om hjerneskader

  Her finner du en rekke temahefter i pdf-format. Du kan også ta gratis e-læringskurs om kognitive endringer.

 • Afasi - årsaker, rehabilitering

  Hva er afasi? Informasjon om afasi og afasirehabilitering primært for helsepersonell.

 • Fatigue hos personer med ervervet hjerneskade

  Fatigue, eller hjernetretthet, rammer 50 - 70 prosent av dem som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Det kan føre til at personene som er motivert for å være aktive, likevel har vansker med å starte eller opprettholde daglige aktiviteter.

Arrangementer

 • 30.4 mandag
  Kosthold og ernæring ved hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nøkkelråd for et sunt kosthold, hvordan spise variert og ha et sunt kosthold i hverdagen og kilder til god informasjon om kosthold.

 • 7.5 mandag
  Fysisk aktivitet og trening etter hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som fysisk aktivitet og trening etter hjerneslag. Hvordan forebygge og trene opp igjen kropp og hjerne. Riktig treningsnivå. Smarte grep og tiltak.

 • 14.5 mandag
  Kommunikasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips til en god samtale.

 • 28.5 mandag
  Endret tenkeevne - kognisjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset gir informasjon om hvordan skade i ulike deler av hjernen gir ulike utfall og hvordan dette kan påvirke adferd, følelser og personlighet hos den enkelte.

 • 4.6 mandag
  Følelser, selvbilde og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nytt selvbilde, tilpasning, depresjon, sorg, samliv og seksualitet. Utfordringer som den slagrammede og familien står ovenfor etter slag.

 • 11.6 mandag
  Hva er et hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som generell informasjon om hjernens anatomi, fysiologi. Årsaker og forekomst.

 • 18.6 mandag
  Leve med endringer etter hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som ressurser og utfordringer, korte og langsiktige mål, mestring og kapasitet, tiden etter Sunnaas.

 • 25.6 mandag
  Kosthold og ernæring ved hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nøkkelråd for et sunt kosthold, hvordan spise variert og ha et sunt kosthold i hverdagen og kilder til god informasjon om kosthold.

Kontakt

Avdeling for hjerneslag
Telefon
66969000
mandag - fredag 08.00-18.00
lørdag - søndag 11.00-16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.
Sunnaas sykehus Nesodden
Besøksadresse
Bjørnemyrveien 11(Google maps)
1453 Bjørnemyr
Besøkstider
Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Ta kontakt for å avtale besøk.
Telefon
66969000
mandag - fredag 08.00 - 18.00
lørdag - søndag 11.00 - 16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.

Parkering

For parkering kjør av i bunnen av Vardenbakken (Håkonkastet), skiltet mot Sunnaas sykehus. Kjør forbi barnehagen. Her ligger en stor parkeringsplass med 140 parkeringsplasser. Parkering er uten avgift, og krever ikke parkeringsbevis.

Sunnaas sykehus hovedinngang ligger på høyre side, mot riksveien, rett bak matbutikken Rema 1000. Følg skilting ved innkjørsel syd for Rema 1000. For gående er det skiltet gangvei via en liten fiskedam og en liten park, med bil er det innkjørsel etter parken. Det henstilles til at alle pasienter og besøkende benytter hovedinngang ved resepsjonen i bygg B.

Kortidsparkering med synlig HC-bevis finnes ved hovedinngangen ved resepsjonen i bygg B.

Langtidsparkering med synlig HC-bevis finnes på vestsiden/sjøsiden av bygg E. Kjør inn Steinveien, innkjørsel syd for Rema 1000. Herfra er inngangen låst, så avtal parkering med avdelingen eller resepsjonen telefon 66 96 90 00.

Sunnaas sykehus har fem ladestasjoner for elbiler. Parkeringsplassene er reservert kun til elbiler og finnes på vestsiden/sjøsiden av bygg E. De kan benyttes gratis av alle ansatte og besøkende.

Ladepunktene er såkalte semi-hurtigladere. Det betyr at de lader vesentlig raskere enn husholdningskontakter. Kontaktene vi har hos oss passer til alle nye elbiler (Mode-3: Type-2). Passer ikke kontaktene til din bil, kan du kontakte din forhandler for å kjøpe eller få en overgang.

Reis kollektivt

​Å reise til og fra Sunnaas på Nesodden er ofte raskere med kollektiv transport enn med bil.

Det går ferger fra/til Aker brygge og Lysaker. Båten korresponderer med buss. Reisetid fra Aker brygge er 41 minutter. Fra Lysaker brygge 32 minutter.

Bussens stoppested heter Sunnaas sykehus.

Se rutetabell på Ruter.

Reis med bil

​Sunnaas ligger midt på Nesoddens vestside, ca 5 mil fra Oslo sentrum.

Med bil tar du av fra E6 mot Nesoddtangen, RV 156. Følg RV 156 til Skoklefall, ta til venstre i rundkjøringen med hestehodeskulptur. Kjør 1 km, og ta til venstre i neste rundkjøring, RV 157. Kjør ca. 2 km over Vardentoppen til du kommer til en Rema 1000-butikk på høyre hånd. Rett etter denne er avkjøringen til Sunnaas. Følg skilting til hovedinngang. Se parkeringsinformasjon.

Praktisk informasjon

Frisør

​Det er frisør på sykehuset. Frisørsalongen holder til i kjelleren i G-bygget ved garderoben til det store bassenget. Time kan bestilles på tlf 957 72 904. Besøkende kan også benytte seg av frisøren.

Mat og servering

I kantinen tilbys en rikholdig buffet der pasienter, pårørende, gjester og ansatte kan sette sammen sine måltider.

Kantinen i F-bygget er åpen mandag til torsdag kl. 08.00 - 20.00, fredag kl. 08.00 - 14.00 og søndag kl. 14.00 - 20.00. Stengt lørdager.

Kantinen i H-bygget er åpen hver dag fra kl. 08.00 - 20.00.

Last ned informasjon om ernæring og rehabilitering.

Røyking

​Sunnaas er et røykfritt sykehus. Røyking skjer på anviste steder.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Verdisaker

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.