Primær rehabilitering etter hjerneslag / Avdeling for hjerneslag

Hjerneslag - rehabilitering

Hjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i hvilke følger hjerneslaget gir, og hvor omfattende rehabilitering det er behov for.

Ventetider

Innledning

Pasienter som har hatt hjerneslag kan søkes inn til rehabilitering på Sunnaas sykehus. Rehabiliteringsprogrammet gir tilbud til barn og voksne. Barn under 16 år legges fortrinnsvis i enhet for barn og unge. Gjennomsnittsalder på programmet var i 2017 på 52,5 år.

Henvisning og vurdering

Akuttsykehus, fastlege eller spesialist kan henvise til rehabilitering ved Sunnaas sykehus.

Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring til Sunnaas.

Inntakskriterier

Sunnaas sykehus gir tilbud til pasienter med store eller moderate motoriske og kognitive funksjonsnedsettelser og behov for spesialiserte tverrfaglig tjenester og intensiv institusjonsbasert rehabilitering.

Det forutsettes at pasienten har rehabiliteringspotensial og samarbeidsevne, samt funksjonsnivå som tilsier at pasienten kommer til å klare å gjennomføre og profittere på tilbudet.

Pasienten må være diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring til Sunnaas sykehus.

Geografisk område

Tilbudet gjelder i hovedsak pasienter fra helseregion Sør-Øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

Varighet

Varighet av behandlingen i hjerneslagprogrammet tilpasses den enkeltes behov. Varigheten av behandlingen vil bli bestemt i løpet av den første uken etter innleggelse

Gjennomsnittlig varer rehabiliteringstilbudet i 30,7 dager (2017).

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 10. Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 13. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?  

 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?  

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

Før

Ta med deg

 • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.  
 • Oppdatert medisinliste (legemiddelliste). 
 • Treningstøy og eventuelt badetøy (hvis sykehuset har basseng)

Har du behov for spesialkost eller trenger tolk, ber vi deg si ifra om dette i god tid, og senest en uke før innleggelse.

 Vi ønsker også at du informerer oss om ev. spesielle behov som f.eks. spesialmadrass eller dusjstol.

Under

Varighet: 1-8 uker

Innleggelse

Målet for innleggelsesdagen er å sørge for at du blir ivaretatt og tatt imot på en faglig og forsvarlig måte og med enhetlige rutiner. Du får en pasientansvarlig lege og en pasientansvarlig sykepleier.  Du og dine pårørende får informasjon om oppholdet og om sykehuset.

Videre vil følgende skje i løpet av de første dagene under oppholdet:

 • Du blir skrevet inn i journalsystemet
 • Samtale og undersøkelse ved sykepleier og lege
 • Informasjon om det tverrfaglige teamet
 • Gjennomgang av praktiske rutiner i avdelingen som måltider, brannrutiner og annet
 • Omvisning i avdelingen og andre arealer på sykehuset

Eventuelle pårørende oppfordres til å være med på innleggelsesdagen.
Dersom det er ønskelig, kan en pårørende overnatte på pasientens rom de første 1-2 dagene.

Du får et fast behandlingsteam. Teamet består av pasientansvarlig lege, pasientansvarlig sykepleier og representanter for de øvrige involverte faggruppene. Din rehabiliteringsprosess koordineres av teamkoordinator. Deltakelse av de ulike yrkesgruppene vil variere ut i fra dine behov til enhver tid. 

I avdeling for hjerneslag finnes disse åtte kliniske yrkesgrupper som sammen vil arbeide for at du skal oppnå dine mål:

 • lege
 • sykepleier
 • hjelpepleier
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • logoped
 • nevropsykolog
 • sosionom

Helhetlig rehabilitering

Helhetlig rehabilitering er opptatt av din totale livssituasjon. Følger av skaden innen områder som familieliv, meningsfull hverdag, livskvalitet og psykisk helse Ser vi på som det viktigste i rehabiliteringen.

Tverrfaglig rehabilitering

Helhetlig rehabilitering forutsetter en tverrfaglig tilnærming der en rekke ulike fagpersoner bidrar til å belyse og bedre din livssituasjon. Et tverrfaglig team kan bestå av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, helsefagarbeider, psykolog, teamkoordinator og logoped/pedagog.

Sykepleiergruppen gjennomfører trening og rehabilitering i daglige gjøremål gjennom hele døgnet. Det vil si at pasientene får hjelp til å kunne trene på og gjennomføre daglige gjøremål som for eksempel vask, stell, spise, forflytte seg, påkledning og lignende

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er tilgjengelig dagtid på hverdager. Det tilstrebes at pasientene får personlig oppføling av fysioterapeut og ergoterapeut 45 minutter hver hverdag etter behov

Nevropsykolog er tilgjengelig dagtid hverdager. Alle pasienter vurderes og kartlegges av nevropsykolog og videre oppfølging gis ved behov

Logoped og sosionom er tilgjengelig hverdager på dagtid. Oppfølging gis ved behov

Målstyrt rehabilitering

Under et rehabiliteringsopphold er det nødvendig å prioritere noen behandlingstiltak framfor andre. Derfor må behandlingen utformes med utgangspunkt i tett kommunikasjon mellom deg og dine pårørende og det tverrfaglige teamet. Ved betydelig kognitiv svikt kan dette innebære store utfordringer.

Rehabiliteringstiltak tar hensyn til

 • personlige faktorer (personlighet, interesser, mestringsevne, alder, yrkessituasjon mm.)
 • symptombildet (utfall, symptomer, endringer etter aktuelle skade)
 • tidsaspektet (dvs. hvor pasientens befinner seg i rehabiliteringsforløpet) hvor endringer kan skje raskt, spesielt tidlig i forløpet

For at du skal få best mulig rehabilitering, er det viktig at målene er riktige for deg. Det er viktig for oss at du selv er sentral i å fastsette dine rehabiliteringsmål. Dersom det er vanskelig for deg å sette mål eller uttrykke dine ønsker om mål, bistår vi i målsettingsarbeidet. Vi vil i tillegg bistå i å konkretisere målene. Pårørende vil også bli hørt dersom du ønsker det. Målene drøftes med deg gjennom hele oppholdet. Lege og sykepleier har hovedansvar for at du blir involvert i målsettingsarbeidet. Målene defineres og skrives ned  på målmøter.

Læringsmål

Læringsmålene skal sikre at du har av kunnskap om egen skade/sykdom.
Læringsmålene gjennomgås med deg før utreise.

 • Jeg og/eller mine pårørende kan beskrive funksjonstapene etter skaden
 • Jeg har lært om psykisk helse relatert til livssituasjonen etter hjerneslag, om mestringsstrategier og hvor en kan få videre hjelp til dette hvis behov.
 • Jeg har lært hvordan jeg kan opprettholde/forbedre min funksjon og unngå komplikasjoner.
 • Jeg har lært hvordan jeg kan tilpasse meg funksjonstapene mine.
 • Vi har hatt samtale om pårørendes rolle, for en best mulig innsikt vedr individuelle behov
 • Jeg vet hvilke restriksjoner jeg bør ha
 • Jeg kan vise til min medisinliste med oversikt over hvilke medisiner jeg skal ha og hvorfor og hvordan jeg tar dem.
 • Jeg har fått informasjon om nærmeste likemannsforening (Afasiforbundet, NFS o.l.) min kommune.
 • Jeg har fått informasjon om offentlige rettigheter som gjelder meg (TT-kort, NAV, verge, hjemmetjeneste)

Involvering av pårørende

Vi ønsker at pårørende deltar i pasientmøter, målsettingsarbeidet, pårørendemøter, opplæring og familiedager samt pårørendeseminar. Vi er spesielt opptatt av barn som pårørende og vil invitere til barnedag der det er behov. Det er ikke faste besøkstider, men det behandlende teamet ønsker å tilrettelegge besøk til det beste for din rehabiliteringsprosess.

Trening i daglige gjøremål

På Sunnaas sykehus trener alle pasientene på alle daglige gjøremål. Det kan dreie seg om å forflytte seg, stelle seg, kle på seg, spise, kommunisere eller å gå. Treningen begynner med en gang. I starten vil vi sammen finne ut hva du bør prioritere. Dine egne mål og resultatene fra kartleggingsfasen vil være førende for videre tiltak og rehabilitering under oppholdet. Behandlingen foregår individuelt og i grupper. Dagene blir individuelt tilpasset din kapasitet og dine behov.

Etter

Rehabilitering etter hjerneslag er en lang prosess som vil vare en god stund etter at du er skrevet ut fra Sunnaas. De aller fleste pasientene (86 %) skrives ut til hjemmet med ulik grad av hjelpe- og støttetiltak. De resterende pasientene skrives i all hovedsak ut til oppfølgende rehabiliteringsinstitusjoner. Noen få pasienter skrives ut til sykehjem til korte opphold og da som regel i påvente av boligtilpasning. Som en del av utskrivningsprosessen planlegges eventuell oppfølging av pasienten etter utskrivelse. Behovet for oppfølging varierer og vurderes derfor individuelt ut fra hver enkelt pasients behov og ønsker.

Ved behov for oppfølging fra kommunale helsetjenester oppretter vi tidlig under oppholdet kontakt med hjemkommunen for å sikre en god overføring til hjemmet. Ved behov for oppfølging fra kommunale helsetjenester inviteres kommunen til et samarbeidsmøte med det tverrfaglige teamet og deg for å sikre en god informasjon.

Sunnaas sykehus har flere behandlingstilbud som kan være aktuelle etter endt primær rehabilitering etter hjerneslag. Tilbudene består av både individuelle og gruppebaserte opphold. 

Les mer om Hjerneskade - kontrollopphold

Hjerneskade - kontrollopphold

Dette er et tilbud til personer som tidligere har vært innlagt til rehabilitering etter en ervervet hjerneskade, hovedsakelig hjerneslag eller traumatisk skade.

Målet med oppholdet er å komme med anbefalinger om ulike rehabiliteringstiltak. I samråd med deg, eventuelt pårørende og kommune/bydel vurderer vi om tilretteleggingen rundt deg er tilfredsstillende.

 1. Før

  Ta med ved innleggelse:

  • Dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger
  • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.
  • Nødvendig medisinsk utstyr (f.eks. kateter, stomiutstyr)
  • Trenings- og evt. badetøy (hvis sykehuset har basseng)
  • Nødvendige hjelpemidler
  Medisiner

  Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Kontakt fastlegen din i forkant av oppholdet slik at han/hun sender deg din medisinliste.

  Ta også med de medisinene du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet. Medisinene leveres sykepleier ved innleggelse.

  Ved kortere innleggelse kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medisiner. Medisiner i gruppene A og B vil likevel alltid måtte leveres sykepleier og bruken kontrolleres.

  Vi trenger informasjon om 

  • Du har behov for spesialkost eller tolk. Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse.
  • Du har behov for spesialutstyr som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol.
  Behov for bistand

  Har du personlig assistent eller bor i bolig med bistand er det fint om noen av dine hjelpere er med under oppholdet. Da vil vi få et realistisk bilde av dine behov, slik at vi kan overføre kompetanse til deg og de som jobber rundt deg.

 2. Under

  Kartlegging

  Det tverrfaglige teamet kan bestå av sykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog og pedagog / spesialpedagog. Ved behov er også andre faggrupper med på vurderingen.

  Sammen med deg vil vi finne ut hvordan det står til med deg, sammenlignet med det forrige oppholdet.

   

  Det tverrfaglige teamet kan komme med forslag til endringer og vurdere om det er behov for et nytt opphold på sykehuset. Vi kan foreslå ulike behandlingstiltak som du kan ha nytte av hjemme for å bedre funksjonsevne, aktivitetsnivå og deltakelse i samfunnet. Dette blir gjort i samarbeid med deg, eventuelt dine pårørende og din hjemkommune.

  Vi oppfordrer deg til å benytte muligheten til egentrening, og at du deltar i gruppeaktiviteter.

  Du vil få eget rom. Dusj og toalett finnes i fellesarealene.

  Første dagen er forbeholdt innkomstsamtale med sykepleier og lege. Du må derfor regne med litt ventetid. Det er sjeldent individuelle samtaler med terapeuter denne dagen.

  På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de individuelle avtalene. Fredagen er stort sett satt av til utskrivingsmøte med lege og det tverrfaglige teamet ditt.

 3. Etter

  Etter utskrivning får du og din fastlege/henvisende instans tilsendt epikrise. I tillegg får du en tverrfaglig rapport der din situasjon inkludert tiltak og mål beskrives.

  Etter avtale med deg tar vi også kontakt med aktuelle samarbeidspartnere når det er behov for oppfølging.

Gå til Hjerneskade - kontrollopphold

Avdeling
Avdeling for vurdering
Sted
Sunnaas Nesodden
Les mer om Hjerneskade - senfaserehabilitering

Hjerneskade - senfaserehabilitering

 

Senfaserehabilitering er et gruppetilbud med fokus på mestring av endret livssituasjon. De fleste som har fått en hjerneskade etter en ulykke, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon og endringer i hverdagen. Det å leve med en slik skade kan være utfordrende, også etter flere år.

Målgruppen er voksne personer som har hatt et hjerneslag eller en traumatisk hjerneskade. Du må kunne nyttiggjøre deg av tilbudet gjennom aktiv deltagelse.

Dersom du tidligere har mottatt kognitiv rehabilitering på Sunnaas sykehus (kress), bør det gå minst ett år før henvisning til senfaserehabilitering. Dette for at du skal ha rukket å gjøre deg erfaringer med de strategier som allerede er gitt, og hvorvidt disse er tilstrekkelige. Eventuelt annen behandling eller oppfølging i forlengelsen av kress, bør være godt i gang eller avsluttet. Dersom du ikke har kommet til målet med de tilbudene som er gitt, kan fastlege henvise med en aktuell problemstilling.

Målet er at du får kunnskap om din sykdom/skade og lærer mestringsstrategier på hvordan takle en hverdag med kognitive vansker. Vi ønsker å legge til rette for at du får utviklet ditt potensial så langt som mulig på områder som egenomsorg, fritidsaktiviteter, familieliv, utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv.

 1. Før

  Ta med ved innleggelse
  • Dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger
  • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.
  • Nødvendig medisinsk utstyr (for eksempel kateter, stomiutstyr)
  • Trenings- og badetøy
  • Nødvendige hjelpemidler
  Vi trenger informasjon om
  • Du har behov for spesialkost eller tolk. Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse.
  • Du har behov for spesielle hjelpemidler som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol.
  Medisiner

  Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Kontakt fastlegen din i forkant av oppholdet slik at han/hun sender deg din medisinliste.

  Ta også med de medisinene du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet. Medisinene leveres sykepleier ved innleggelse.

  Ved kortere innleggelse kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medisiner. Medisiner i gruppene A og B vil likevel alltid måtte leveres sykepleier og bruken kontrolleres.

 2. Under

  Det meste av undervisning og veiledning skjer i grupper på åtte deltagere. Dagene er lagt opp som en arbeidsdag med aktivitet fra kl. 8.30–15.30. Kveldene er roligere og kan brukes til avslapning eller egentrening. Det er tilbud om ulike aktiviteter på kveldstid.

  Hva skal du ha fått kunnskap om etter endt opphold hos oss

  En stor del av rehabilitering er at du skal få mer kunnskap om din egen sykdom eller skade, og følgevirkninger av denne. Målet er at du skal ha kunnskap om hva som kan være nyttig for deg å gjøre for å leve med endringene i hverdagen. 

  I begynnelsen av oppholdet på Sunnaas sykehus vil du og teamet ditt velge ut 2-3 læringsmål avhengig av lengde på oppholdet og dine personlige behov. Med egne læringsmål får vi vite hva som er viktigst for deg å lære under oppholdet. 

  Læringsmålene skal sikre at du har kunnskap om egen skade eller sykdom før hjemreise og så får vi sikret at vi er tydelig i vår formidling av kunnskap til deg. Her er eksempler på noen av læringsmålene:

  • Jeg har fått kjennskap til hvordan ulike faktorer påvirker min opplevelse etter skade/sykdom (Den biopsykososiale modellen)
  • Jeg har fått økt kunnskap om hjernens funksjon og vanlige følgetilstander etter skade eller sykdom i hjernen
  • Jeg kan med egne ord beskrive hva jeg strever med som følge av min hjerneskade
  • Jeg har lært om ulike kompenserende strategier og hjelpemidler som kan hjelpe meg i hverdagen
  • Jeg har lært om fysisk aktivitet og ernæring, og hvordan det påvirker min helse
  • Jeg vet at det er viktig med balanse mellom aktivitet og hvile, og hvordan en timeplan kan brukes som verktøy for dette
  • Jeg vet det er viktig med gode søvnrutiner og at dette påvirker trettbarhet på dagtid
  • Jeg vet at det er vanlig med følelsesmessige endringer etter en hjerneskade
  • Jeg kjenner til metoder som hjelper meg å håndtere stress, som struktur, mindfulness, avspenning og fysisk aktivitet.
  • Jeg kjenner til mine rettigheter og plikter overfor NAV, og hvordan jeg med en aktiv rolle kan bidra til et godt samarbeid.

   

  Vi jobber i tverrfaglige team, som kan bestå av psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier og lege.

  Organisering

  Tilbudet er todelt. Den ene delen består av undervisning og veiledning, mens den andre går ut på å benytte deltakernes kunnskaps- og erfaringsutveksling.

  Det første oppholdet er på fem uker, om mulig er dette delt i tre + to uker.

  Det neste er et oppfølgingsopphold på fem dager, som tilbys ca. ni måneder etter det første oppholdet.

  I oppfølgingsuken er temaene mestring og fremtidsperspektiv. Ved behov vil du få tilbud om individuelle timer med aktuelle fagpersoner.

  Du vil få eget rom. Dusj og toalett finnes i fellesarealene.

  Du kan dra på permisjon i helgene for egen regning.

 3. Etter

  Det blir skrevet epikrise og en tverrfaglig rapport som sendes fastlege og andre aktuelle samarbeidspartnere.

  Du fortsetter å jobbe med de langsiktige mål som er formulert i rehabiliteringsplanen og de tiltakene som er igangsatt.

Gå til Hjerneskade - senfaserehabilitering

Avdeling
Avdeling for vurdering
Sted
Sunnaas Nesodden
Les mer om Arbeidsevne - vurderingsopphold

Arbeidsevne - vurderingsopphold

Dette oppholdet innebærer bred tverrfaglig funksjons– og arbeidsevnevurdering.

 

Målgruppen er personer som har redusert arbeidsevne på grunn av sykdom/skade i bevegelsesapparatet og/eller nervesystemet. Minstealder er 16 år.

Under oppholdet anbefaler og tilbyr vi ulike rehabiliteringstiltak. Vi tar også kontakt med aktuelle samarbeidspartnere når det er behov for oppfølging.

 1. Før

  Ta med ved innleggelse
  • dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger
  • individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette
  • nødvendig medisinsk utstyr (f.eks. kateter, stomiutstyr).
  • trenings- og badetøy (dersom sykehuset har basseng).
  • nødvendige hjelpemidler
  Vi trenger informasjon om
  • du har behov for spesialkost eller tolk. Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse
  • du har behov for spesielle hjelpemidler som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol
  Medisiner

  Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Kontakt fastlegen din i forkant av oppholdet slik at han/hun sender deg din medisinliste.

  Ta også med de medisinene du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet. Medisinene leveres sykepleier ved innleggelse.

  Ved kortere innleggelse kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medisiner. Medisiner i gruppene A og B vil likevel alltid måtte leveres sykepleier og bruken kontrolleres.

 2. Under

  Problemstillingen som er spesifisert i henvisningen er utgangspunkt for vurderingen. Vi gjør en tverrfaglig vurdering av ressurser og begrensninger relatert til arbeid, utdannelse og attføring.

  Dette omfatter

  • vurdering av kognitiv og fysisk funksjon, språk, kommunikasjon og syn
  • vurdering av mestringsevne og psykososiale faktorer

  På bakgrunn av dette vil vi skissere tiltak som kan bedre funksjon og arbeidsevne.

  Du blir kartlagt av et tverrfaglig team som kan bestå av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped/spesialpedagog, psykolog og sosionom. Ved behov er andre faggrupper med i vurderingen.

  Du vil få eget rom. Dusj og toalett finnes i fellesarealene.

  I helgene kan du dra på permisjon for egen regning.

  Første dagen er forbeholdt innkomstsamtale med sykepleier og lege. Du må derfor regne med litt ventetid. Det er sjeldent individuelle samtaler med terapeuter denne dagen.

  På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de individuelle avtalene. Fredagen er stort sett satt av til utskrivingsmøte med lege og det tverrfaglige teamet ditt.

 3. Etter

  Etter utskrivning får du og aktuelle samarbeidspartnere tilsendt epikrise og tverrfaglig sammenfatning der din situasjon inkludert tiltak og mål beskrives. Ofte er det tatt kontakt med lokalt hjelpeapparat og/eller arbeidsgiver for videre oppfølgning

Gå til Arbeidsevne - vurderingsopphold

Avdeling
Avdeling for vurdering
Sted
Sunnaas Nesodden
Les mer om Hjerneskade - intensiv håndtrening

Hjerneskade - intensiv håndtrening

Vi tilbyr et gruppeopphold med vekt på intensiv trening av armfunksjon ved hjelp av metoden Constraint- Induced Movement Therapy (CIM-terapi). Det er gjennomført en rekke studier på denne treningsmetoden, og den er funnet svært nyttig for pasienter som har noe, men ikke full funksjon i hånden etter en ervervet hjerneskade.

Målgruppen for intensivt håndtreningsprogram er personer som har redusert funksjon i en hånd og arm på grunn av ervervet hjerneskade, f.eks. hjerneslag. Det bør ha gått minst 6 måneder etter hjerneskaden. Programmet egner seg for deg som ønsker en aktiv hverdag. Hovedmålet med treningen er å bedre hånd- og armfunksjonen.

Du må ha noe bevegelse i skulder og arm, og kunne bevege fingrene noe. Du må være motiverte for denne krevende treningsformen, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på seks timer, samt egentrening på kveld.

 1. Før

  Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk time for informasjonssamtale, undersøkelse og vurdering. Hvis du bor langt unna sykehuset, kan det være aktuelt med poliklinisk time per videokonferanse. Dette organiseres av sykehuset. Endelig beskjed om det er aktuelt med deltakelse i programmet får du etter denne polikliniske timen.

 2. Under

  CIM-terapi går ut på intensiv trening i bruk av den hånden som har redusert funksjon så mye som mulig i løpet av dagen. Dette gjennomføres ved at du har en vott på den friske hånden under treningsperioden slik at du er nødt til å bruke hånden med nedsatt funksjon. På dagtid trener dere i gruppe med instruktører fra tverrfaglig team. På ettermiddagen er det egentrening.

  Dere skal hver dag gjennomføre forskjellige daglige aktiviteter. Votten på den friske hånden skal brukes ca. 90 % av den våkne tiden.

  Oppholdet varer i 2 +1 uke. Programmet gjennomføres på sykehuset, og deltagerne er innlagt under oppholdet. Det er mulighet for permisjon i helgene.

  Treningen foregår i en gruppe med fire personer, men du får et individuelt tilpasset treningsprogram med øvelser for styrke og bevegelighet, samt relevante hverdagsaktiviteter.

  Den første og siste dagen gjennomfører vi kartleggingstester og setter mål for treningsoppholdet. Vi oppfordrer deg til å skrive ned fem treningsmål for oppholdet, det vil si konkrete gjøremål som du strever med på grunn av nedsatt motorikk/ funksjon, og som du ønsker å mestre bedre. Treningen kan foregå både innendørs og utendørs.

  Treningsoppholdet avslutter vi med re-testing.

    

  Hva skal du ha fått kunnskap om etter endt opphold hos oss

  En stor del av rehabilitering er at du skal få mer kunnskap om din egen sykdom eller skade, og følgevirkninger av denne. Målet er at du skal ha kunnskap om hva som kan være nyttig for deg å gjøre for å leve med endringene i hverdagen. 

  I begynnelsen av oppholdet på Sunnaas sykehus vil du og teamet ditt velge ut 2-3 læringsmål avhengig av lengde på oppholdet og dine personlige behov. Med egne læringsmål får vi vite hva som er viktigst for deg å lære under oppholdet. 

  Læringsmålene skal sikre at du har kunnskap om egen skade eller sykdom før hjemreise og så får vi sikret at vi er tydelig i vår formidling av kunnskap til deg. Her er eksempler på noen av læringsmålene:

  • Jeg har lært å bruke den skadede hånden i aktiviteter jeg gjør i hverdagen.
  • Jeg vet hvorfor jeg bruker bare den skadede hånden når jeg jobber etter CIMT metoden.
  • Jeg har blitt mer bevisst hva jeg klarer med den skadede hånden.

 3. Etter

  Etter gjennomført treningsopphold sender vi ut epikrise/ terapeutrapport til henviser med kopi til deg.

  Du får også med deg et anbefalt treningsopplegg hjem. Vi oppfordrer deg til jevnlig bruk av kommunalt ergoterapi-/fysioterapitilbud som oppfølging av treningen.

Gå til Hjerneskade - intensiv håndtrening

Avdeling
Avdeling for vurdering
Sted
Sunnaas Nesodden
Les mer om Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Constraint induced speech therapy (CIST), eller intensiv språktrening i gruppe, er en relativt ny metode for trening som kan gi positive resultater for en del personer etter en ervervet hjerneskade, selv etter mange år. CIST er basert på mengdetrening med gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som du trener på, er basert på ord som du har nytte av i hverdagen.

CIST blir gitt til personer med språkproblemer, også kalt afasi.Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

 1. Før

  Det er en fordel for gruppedeltakerne å ha så lik type språklige utfall som mulig. Både når det gjelder verbalspråk og forståelse. Samhandlingen i gruppa går lettere, og treningen blir mest optimal for hver enkelt. Det blir tatt en gjennomgang av henvisninger og vurdert gruppesammensetning. Her avklarer vi hvem som skal i hvilken gruppe. Gruppene blir satt sammen etter type eller grad av språkvansker.

  Alle deltakerne gjennomgår en språklig kartlegging før og etter intervensjonen.

 2. Under

  Språktreningen foregår i gruppe på tre afasirammede og en logoped, og pedagogisk assistent ved behov. Det gjennomføres 2,5-3 timer daglig språktrening i gruppe over en periode på tre uker. I tillegg til språktreningsgruppene oppfordres deltakerne til å bruke språket aktivt i andre fellesaktiviteter som kjøkkengruppe, turgruppe og spillgruppe sammen med tverrfaglig team.

  CIST er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper man trener på, baseres på både høyfrekvente og lavfrekvente ord som man har nytte av i hverdagen.

  Metoden er utformet som et kortspill der det gjelder å samle par. Kortspillet følger fast struktur og deltakerne mottar hjelp til å gradvis utforme ytringer på setningsnivå. Deltakerne sitter bak små skjermer og oppfordres til å bruke talespråk fremfor kroppsspråk eller annen alternativ kommunikasjon. 

 3. Etter

  Etter avsluttet opphold blir det skrevet en logopedrapport med konklusjon. Denne sendes hver enkelt deltaker og til henvisende instans. Det anbefales at du får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen.

Gå til Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Avdeling
Avdeling for vurdering
Sted
Sunnaas Nesodden

Kontaktinformasjon

Parkering

Det er avgiftsfri parkering på hovedparkeringsplassen nord for Rema 1000. Følg skilting fra hovedveien.

Ved hovedinngangen finnes korttidsparkeringsplasser merket med HC-symbol.

Langtidsparkering med HC-symbol finnes i Steinveien på vestsiden av bygg E/F, og på sørsiden av bygg D.

Ladestasjoner for elbiler finnes i Steinveien på vestsiden av bygg E/F. Ladepunktene er semi-hurtigladere som passer alle nyere elbiler (Mode-3: Type-2).

For å få gyldig bevis for ladning av elbil, kontakt Sunnaas sykehus servicetorg, tlf 66 96 90 00.

Reis kollektivt

Det går båter fra Aker brygge og Lysaker til Nesoddtangen. Båtene korresponderer med buss til Sunnaas sykehus. Reisetid fra Aker brygge er 36 minutter. Fra Lysaker brygge 20 minutter.

Fra Aker brygge til Nesoddtangen tar du båtrute nr. B10.
Fra Lysaker til Nesoddtangen tar du båtrute nr. B11.

Fra Nesoddtangen går det korresponderende buss rute nr. 575 eller 570 til Sunnaas bussholdeplass.

Båtene går inntil tre ganger i timen. Se www.ruter.no for mer informasjon om rutetider.

Billett kjøpes på billettautomat, ombord eller via billettappen RuterReise.

Reis med bil

Sunnaas sykehus ligger på Nesoddens vestside, ca. 6 mil fra Oslo sentrum. Turen tar rundt 50 minutter. 

Med bil følger du fylkesvei 156 eller 157. Følg skilting mot Nesoddtangen og videre til Sunnaas sykehus.

På GPS kan du legge inn besøksadressen Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr, eller GPS koordinatorer 59.8361781,10.6420094,17Z.

Kart (google maps)

Praktisk informasjon

Basseng

Bassengene er stengt for leietakere og besøkende

Dette gjelder besøkende, leietakere (Sjøstjerna m.fl..), folkebad og aktivitet som ikke er en del av pasientbehandlingen på Sunnaas sykehus. Av smittevernhensyn er lille basseng (terapibasseng) kun åpent for pasientbehandling.

Store basseng er under oppussing og er forventet å gjenåpne i januar 2022.


 

Besøkstider

Alt besøk skal være avtalt på forhånd.

Oppdatert informasjon om gjeldende besøksrutiner

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Det er frisør på sykehuset. Frisørsalongen holder til i kjelleren i G-bygget ved garderoben til det store bassenget. Time kan bestilles på tlf 957 72 904. Besøkende kan også benytte seg av frisøren.

Hva bør jeg ha med meg?

​Medisiner/legemidler

Ta med egne medisiner/legemidler og en oppdatert liste over legemidler fra din fastlege. Under korte innleggelser kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medbragte legemidler.

A- og B-preparater må låses inn på avdelingen, bruken kontrolleres av lege/sykepleier.

Dokumenter

Det er viktig at du tar med deg relevante dokumenter fra NAV, tidligere undersøkelser, individuell rapport og rapporter fra aktuelle faggrupper som for eksempel logoped, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog​ hvis du har dette tilgjengelig. 

Treningstøy og badetøy

En del av tilbudet innebærer fysisk aktivitet og trening. Det er derfor ønskelig at du tar med deg treningstøy og badetøy. Sørg også for at du har yttertøy og skotøy til ulike værforhold. 

Kart

Trykk på kartet for å få det i større format (pdf).

Kart over sykehusområdet

Kveldsaktiviteter

Shuffleboard
Shuffleboard er en spennende aktivitet som likner på curling. Egnet for alle, både sittende og stående. Shuffleboard kan spilles både inne og ute. Gjennom aktiviteten får man trent på øye-håndkoordinasjon og strategisk tenking.

Bueskyting
Bueskyting kan drives som hobby, trim eller som toppidrett på Paralympicsnivå, alt etter ønske og behov. Det stilles store krav til nøyaktighet og koordinasjon. Rullestolbrukere konkurrerer nesten på lik linje med stående. Det finnes spesialutstyr, som hanske med hake på langfingeren for de som ikke har nok fingerstyrke til å trekke opp strengen. Bueskyting kan læres av alle, og man behøver ikke være fysisk sterk for å bli en dyktig bueskytter.

Bordtennis
Bordtennis er verdens raskeste ballspill passer både for stående og sittende utøvere, og for de med funksjonsnedsettelse i begge armene. Flere bordtennisspillere spiller med racketen i munnen, mellom hake og skulder eller armstump. Bordtennis er en teknisk idrett, med store krav til koordinasjon, reaksjon og hurtighet. Det gir også god balansetrening og er en Paralympicsøvelse.
Vi tilrettelegger slik at alle kan delta, uansett funksjonsnivå og uavhengig om man har spilt før.

Boccia
Boccia er en aktivitet for alle og er et presisjons- og fokusspill. De som ikke kan kaste eller trille kulen kan benytte en renne hvor kulen puffes ned. Boccia spilles enten i lag eller individuelt og er en Paralympicsøvelse.

Turløyper
Det er skiltet fire ulike turløyper i nærområdet som du kan benytte deg av om du ønsker. Løypene er merket og du får kart i servicetorg.

Stolpejakta
Orienteringsgruppa på Nesodden har plassert ut flere stolper i området rundt sykehuset som alle kan lete etter. Last ned appen «Stolpejakta» eller hent kart i servicetorg og start jakten!

Kveldsbønn
Hver torsdag kveld er det kveldsbønn/gudstjeneste med en enkel liturgi i Stillerommet/kapellet. Ulykker, sykdom og død kan gi mange tanker og spørsmål. Her er det lav terskel for å komme.

Mat, servering og kantine

Er du på besøk i sykehuset ber vi deg unngå de travleste pasientspisetidene og heller benytte kantinen i roligere perioder. Hold avstand til andre der det er mulig, særlig ved buffet og når du sitter og spiser.

Som inneliggende pasient følger du avdelingsvise spisetider i kantinene. Her spiser du alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen. Hold avstand til andre der det er mulig, særlig ved buffet og når du sitter og spiser.

Kantinen i bygg F

 • Avd. for vurdering, bygg D, etg. 3: lunsj kl. 11.30-12.00 / middag kl. 15.30-16.00
 • Avd. for vurdering, bygg D, etg. 2: lunsj kl. 12.00-12.30 / middag kl. 16.00-16.30
 • Avd. for kognitiv rehabilitering, bygg D, etg. 1: kl. 12.30-13.00 / middag kl. 16.30-17.00

Kantinen i bygg H

 • Avd. for ryggmargsskadde m/enhet for barn og unge: lunsj kl. 11.45-12.15 / middag kl. 15.45-16.15
 • Avd. for oppfølging: lunsj kl. 12.15-12.45 / middag kl. 16.15-16.45
 • Avd. for multitraume, nevrologi og brannskade: lunsj kl. 12.45-13.15 / middag kl. 16.45-17.15
 • Avd. for hjerneslag: Spiser i avdeling
 • Avd. for traumatisk hjerneskade: Spiser i avdeling

Sunnaas sykehus tilbyr et næringsrikt og variert kosthold, om det er medisinske eller kulturelle grunner for det sørger vi for at du får en spesiell diett.

Les mer om ernæring og rehabilitering.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Sykehusklovnene

​På dette sykehuset kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene

Tilgang til sykehusbygget

​Du får tildelt ditt eget nøkkelkort som du bruker når du skal inn og ut av sykehuset og terassen når hovedinngangen er stengt.

Besøkende som kommer utenom åpningstid følger instruks ved hovedinngangen (bygg B).

Tro og livssyn

Ulykker, sykdom og død kan gi mange tanker og spørsmål.
Sykehusprest og diakon er her for å møte pasienters, pårørendes og ansattes behov for samtale, sjelesorg, veiledning og kirkelige handlinger.

Det stille rommet er åpent hele døgnet for stillhet, meditasjon og bønn, og er et all-religiøst rom. Du finner det i underetasjen i H-bygget, til høyre ved trappen.

Prestetjenesten ivaretar også pasienter som tilhører andre kirke-, religions- og livssynssamfunn, og formidler kontakt med aktuelle ressurspersoner.

Tankene kan være mange og ordene få. Uansett hvor man er i livet, kan det være godt å ha noen å snakke med. Ta gjerne kontakt direkte med diakon Laila Bjerkehagen Andresen og sykehusprest Katrine Bråtane (i permisjon) eller gjennom teamet ditt.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Logg deg på SykehusGjest, registrer deg med navn og telefonnumer. Du mottar da en registreringskode som er gyldig i 7 dager. Etter dette må du registrere deg på nytt.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Verdisaker

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?