Temahefter om hjerneskader

Heftene er i pdf og for pasienter, pårørende og helsepersonell. Du kan lese på skjerm eller skrive ut. Det er ikke tillatt å kopiere innholdet uten kildeangivelse.

Når barnet skal tilbake til hverdagen

Råd om tilrettelegging og håndtering av symptomer etter ervervet hjerneskade hos barn.

Informasjonsmateriell "Når barnet skal tilbake til hverdagen - råd etter hjerneskade"

Hjerneslag: Hjem - hva nå?

Usynlige skader og vansker som følge av hjerneslag. Temahefte utarbeidet av Landsforeningen for slagrammede.

Hverdagsliv med kognitive endringer

Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer.

Sosialt liv med kognitive endringer

I tilknytning til heftene "hverdagsliv med kognitive endringer" og "sosialt liv med kognitive endringer" er det utviklet et e-læringskurs.

Hva er ervervet hjerneskade?

Her gis det en presentasjon av hva ervervete hjerneskader er, og en gjennomgang av sykdommer og skader som vanligvis forårsaker denne formen for hjerneskade. En del av de vanligste psykiske og fysiske følgene etter hjerneskader beskrives, og det forklares hvordan fagfolk går fram for å fastslå om det foreligger en skade eller ikke.

Pappa har fått en hjerneskade

Dette heftet er skrevet for barn og unge. Det tas utgangspunkt i en situasjon der en pappa har kommet ut for en ulykke med bevisstløshet og hjerneskade som resultat. Heftet egner seg også for barn som har opplevd at andre familiemedlemmer har blitt hjerneskadd. Barn under ti år vil ha størst utbytte av å lese heftet sammen med en voksen.

Hukommelsesvansker

En praktisk innføring for mennesker med hukommelsesvansker, familie, venner og omsorgspersoner (oversatt utgave av engelsk hefte). Heftet gir en innføring i hva hukommelse er, og forklarer hvordan og hvorfor hukommelsesproblemer kan arte seg på ulike måter. I tillegg inneholder det en rekke kasus der det presenteres løsninger på vanlige problemer. Heftet kan også bestilles som lydbok.

Tiden rett etter

Når et familiemedlem eller en venn har fått en alvorlig hodeskade og er bevisstløs, stiller man seg mange spørsmål. Noen av disse spørsmålene prøver vi å svare på i dette heftet. Heftet er skrevet mest med tanke på familien i den første tiden etter skaden. Heftet er en bearbeidet utgave av et amerikansk hefte, og skrevet til norske forhold. Grunnlaget for heftet er utprøvd på Sunnaas sykehus, og en rekke pårørende har medvirket i prosessen.

Traumatisk hjerneskade og seksualitet

En ervervet hjerneskade kan også føre til endringer i den skaddes seksualitet og evne til å uttrykke denne. Forholdet til familie og venner påvirkes. Etter vår erfaring er dette temaer man i liten grad problematiserer innenfor rehabilitering, noe som gjør belastningen ekstra stor for den som er rammet og deres nærmeste. Heftet er først og fremst skrevet for helsepersonell.

"Ja visst ble livet annerledes"

Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade. Å leve med en skade som har rammet hjernen i voksen alder, gir et svært annerledes liv for både den skadde og familien. Her presenteres en serie historier skrevet av mennesker som på hver sin måte har opplevd at livet ble annerledes, etter en skade enten hos dem selv eller hos en nær pårørende.

Forandringer - leve videre med hjerneslag

Dette er en brukers mini-biografi om mestringen av livet og tilværelsen fra han 47 år gammel ble rammet av hjerneslag fram til han plutselig døde tre år senere.

Pårørendearbeid - idékompendium

Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre noe og hvordan man gjør det. Å følge våre «oppskrifter» gir antakelig et greit resultat, men det er først når man bruker oppskriften som basis og sper på med egne hemmeligheter – kunnskap om det lokale hjelpeapparatet, egen formidlingsevne og kjennskap til deltakerne – at produktet blir virkelig godt for de pårørende man tilbyr tjenesten til.

Sist oppdatert 19.03.2024