Råd og tips til logopeder om bruk av videokonsultasjon til å levere språktrening

Språktrening på avstand

Målet med denne siden er å bistå logopedene med å tilrettelegge for et digitalt tilbud via videokonsultasjon i de tilfellene der mer tradisjonelle ansikt-til-ansikt timene utgår. Her finner du brukerveiledninger, info om personvern og informasjonssikkerhet, nyttige sjekklister og afasivennlig informasjon om språktrening per videokonsultasjon.

Mye av dokumentene og litteraturen på denne siden baserer seg på erfaringer fra ph.d.-prosjektet «Aphasia telerehabilitation post stroke», hvor det ble levert telemedisinsk språktrening til afasipasienter etter slag. Sentrale fagpersoner fra dette prosjektet deler erfaringer rundt tekniske løsninger og beskriver hvordan kjent undervisningsmateriale kan brukes.

Valg av videokonferanseløsninger og plattformer

Ved brukt av videokonsultasjon til pasientbehandling er det særskilte krav til behandler om å velge en leverandør og løsning som er godkjent for bruk i helse.

Ved Sunnaas sykehus har vi over flere år benyttet oss av videotjenesten levert fra Norsk Helsenett (NHN). Denne løsningen tilfredsstiller de nødvendige kravene til kryptering av informasjonen som utveksles i sanntid under møter og behandlingstimer. Foretaket har også erfaring med bruk av Skype for business. Dette brukes imidlertid ikke til pasientrettet arbeid på bakgrunn av vurderinger som er gjort i tilknytning til ivaretakelse av personvern og sikker utveksling av sensitiv informasjon.

Direktoratet for e-helse har utarbeidet informasjon om hvilke videokonferanseløsninger som kan benyttes av logopeder:

Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Det er flere leverandører og plattformer som kan velges. For å få på plass en sikker og god løsning må det inngås en avtale med en databehandler. 

Mal for databehandleravtale

Før man setter i gang med videokonferanse til språktrening må man kjenne til lovverk og dokumenter. Dette kan brukes i tillegg til de praktiske rådene til helsepersonell som gis av direktoratet for e-helse.

«Smartstart kit» for videokonsultasjon

Utarbeidet av innovasjonverket.

Innovasjonsverket: Hvordan komme i gang med videokonferanse

Innovasjonsverket: Anbefalt utstyr for personlig videokonferanse

Innovasjonsverket: Hvilke løsninger bør vi velge

Andre ressurser

Brukerveiledninger video fra Norsk Helsenett Sunnaas sykehus

Faktaark 54 - videokonsultasjon fra direktoratet for e-helse

Helse- og omsorgsdepartementet har fra 1. juli 2021 fastsatt følgende veiledende honorartakster som gjelder for undersøkelse/behandling hos logoped/audiopedagog:​​

Honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog fra Helsedirektoratet

Personvern og informasjonssikkerhet

Ved språktrening per videokonsultasjon er det like strenge krav til regler om taushetsplikt og informasjonssikkerhet som når man gjennomfører fysisk oppmøte med ansikt-til ansikt vurdering og behandling.

Nødvendig helseopplysninger samt dokumentasjon av den behandlingen/vurderingen som gjennomføres skal journalføres.

Kryptert videoløsning brukes og konsultasjonen foregår i sanntid (uten opptak). Om man skal gjøre videoopptak, må samtykke innhentes, se Faktaark 54 - Videokonsultasjon.

Hvis du er logoped ansatt i en kommune bør du ta kontakt med IT-ansvarlig i kommunen slik at det kan gjøre en felles vurdering av personvern, risiko og sikkerhet tilknyttet den språktreningen som skal leveres (ROS-analyse).

Mal for ROS-analyse

Sjekklister i oppstarten av en time er gode verktøy for å ivareta både sikkerhet og personvern. Forslag til sjekklister for logoped og pasient: 

Sjekkliste for logoped - oppstart time

Sjekkliste for pasient - oppstart time (afasivennlig)

Det er utarbeidet noen nyttige afasivennlige skriv som kan gis ut til pasient og pårørende dersom det er behov for generell informasjon om covid-19 eller info om videokonsultasjon under pandemien.

Brosjyren kan brukes som mal for å utarbeide tilpassende versjoner til egen praksis.

Afasivennlig brosjyre om videokonsultasjon under covid-19

Info om covid-19 utarbeidet av Afasiteamet ved Statped sørøst

Praktiske tips ved språktrening per videokonferanse

Praktiske tips og råd i lys av erfaringene fra ph.d-prosjektet «Aphasia telerehabilitation post stroke». Dokumentene omhandler tekniske løsninger og info om type undervisningsmateriell som ble brukt under prosjektet. Undervisningsmaterialet vil fra før være godt kjent for logopeder som gir språktrening. Her presenteres kort hvordan materiale har blitt brukt i en telemedisinsk kontekst. 

Lenker til litteratur og fagartikler om språktrening per videokonferanse i relasjon til ph.d-prosjektet «Aphasia telerehabilitation post stroke» og forprosjektet «språktrening rett hjem»:

Sist oppdatert 19.03.2024