Utvikling av et nytt tilbud for afasirammede

SunnGEST - bruk av gester i afasirehabilitering

Prosjektets formål er videreutvikling og kvalitetssikring av SunnGest, som er et nytt treningstilbud for en undergruppe pasienter med Afasi. Konkrete mål med prosjektet er å utvikle og gjennomføre et pilotopplegg for SunnGest, og å kartlegge endringer i bruk av gester i kommunikasjon hos deltakerne.

Basert på resultater fra prosjektperioden, finansiert av ExtraStiftelsen 2012/2013, utvikles SunnGest som et poliklinisk gruppetilbud for afasirammede sammen med pårørende (1 gang i uken a 2 timer). I tillegg utvikles og brukes kartleggingsverktøy for endringer i gestebruk hos deltakerne før og etter deltakelse.

Vitenskapelig betydning

De siste tiårene har det blitt forsket stadig mer på bruk av gester i afasirehabiliteringen. I 2012 og 2013 ble det gjennomført et kartleggings- og utviklingsprosjekt ved Sunnaas Sykehus. Prosjektet gjennomgikk forskningslitteratur på bruk av gester i afasirehabiliteringen, kartla bruk av gester hos afasirammede, og utviklet et nytt treningstilbud for individuelt tilpasset og målrettet bruk av gester i rehabilitering av afasirammede. Etter endt prosjektperiode støttet av ExtraStiftlesen, er SunnGest vinteren 2014 videreutviklet og gjennomført som et poliklinisk gruppetilbud, ledsaget av et masterprosjekt.

Prosjektleder
Sonja Erlenkamp

Interne medarbeidere
Frank Becker, Klinikkoverlege

Eksterne medarbeidere/samarbeidspartnere
Kristina Moltu Reinertsen (MSc-student ISP, UiO)

Sist oppdatert 23.02.2023