Hjerneskade, traumatisk - rehabilitering

Behandlingsprogram, Avdeling for traumatisk hjerneskade

Traumatisk hjerneskade (Traumatic Brain Injury, TBI) oppstår når hjernevevet blir skadet av ytre krefter. TBI er en ervervet hjerneskade, dvs. en brått oppstått tilstand i motsetning til en medfødt skade.

Innledning

Tilbudet retter seg mot mennesker med

 • bevissthetsforstyrrelser etter hjerneskade
 • post-traumatisk forvirringstilstand (PTF)
 • forbigående forvirringstilstand etter hjerneskade
 • store kognitive (tankemessige) utfall etter hjerneskade

Henvisning og vurdering

Pasienter med traumatisk hjerneskade overflyttes som regel direkte fra Oslo universitetssykehus,  Ullevål (intensivavdeling eller avd. for tidlig rehabilitering). Pasienten overflyttes så snart vedkommende er medisinsk stabil.
Det kan også søkes om plass via fastlege.
Før innleggelse er inntakskoordinator på Sunnaas sykehus ansvarlig for kontakt med innsøkende instans og sender brev til den som har søkt inn pasienten og til pasienten/pårørende.

Henvisningskriterier

 • Voksne pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade
 • Voksne pasienter med moderat traumatisk hjerneskade med betydelige funksjonsnedsettelser
 • Tilbudet retter seg mot pasienter bosatt i helseregion Helse Sør-Øst, bortsett fra de som ut i fra eksisterende funksjonsfordeling får tilsvarende tilbud fra sykehuset Sørlandet (Telemark og Aust- og Vest-Agder).
 • Vi har et særlig ansvar for voksne pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade fra sykehusområdene Østfold, AHUS, Oslo og Vestre Viken.
 • Pasienter fra resten av landet tas imot i spesielle tilfeller og ved ledig kapasitet.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.

 2. Legens navn, adresse og telefonnummer
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 8. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 9. Har pasienten en individuell plan?
 10. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 11. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (off/ privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Epikrise fra siste opphold vedlegges

1. Utredning

Innleggelse

Målet for innleggelsesdagen er å sørge for at du blir ivaretatt og tatt imot på en faglig og forsvarlig måte og med enhetlige rutiner. På innleggelsesdag tilbys det samtale og undersøkelse ved sykepleier og lege.     
Du får en pasientansvarlig lege og en pasientansvarlig sykepleier.  Du og dine pårørende får informasjon om oppholdet og om sykehuset. 

Videre vil følgende skje i løpet av de første dagene under oppholdet:

 • Du blir skrevet inn i journalsystemet
 • Kartlegging av dine behov, fysisk, kognitivt (tankemessig) og sosialt
 • Omvisning i avdelingen
 • Innkomstsamtale med teamkoordinator

Kartlegging og behandling

For å kunne gi et behandlingstilbud som er individualisert og rettet mot dine behov og mål, utføres en kartlegging. Kartleggingen og behandlingen retter seg mot følgende områder:

 • Bevissthetsnivå
 • Smerte
 • Språk og kommunikasjon
 • Medisinske forhold
 • Motorisk funksjon
 • Kognitiv funksjon
 • Ernæring
 • Sosiale og miljømessige faktorer

2. Behandling

Du får et fast behandlingsteam. Teamet består av pasientansvarlig lege, pasientansvarlig sykepleier og representanter for de øvrige involverte faggruppene. Din rehabiliteringsprosess  koordineres av teamkoordinator. Deltakelse av de ulike yrkesgruppene vil variere ut i fra dine behov til enhver tid.

I avdeling for traumatisk hjerneskade finnes disse åtte kliniske yrkesgrupper som sammen vil arbeide for at du skal oppnå dine mål:

 • lege 
 • sykepleier 
 • hjelpepleier
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • logoped
 • nevropsykolog
 • sosionom 

Helhetlig rehabilitering

Helhetlig rehabilitering har fokus på din totale livssituasjon. Følger av skaden innen områder som familieliv, meningsfull hverdag, livskvalitet og psykisk helse er like viktige i behandlingen som tiltak rettet mot primærsymptomer. Under oppholdet er det også tilbud om pårørendedag.

Tverrfaglig rehabilitering

Helhetlig rehabilitering forutsetter en tverrfaglig tilnærming der en rekke ulike fagpersoner bidrar til å belyse og bedre pasientens livssituasjon. Et tverrfaglig team kan bestå av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, helsefagarbeider, psykolog, teamkoordinator og logoped/pedagog.

Målstyrt rehabilitering

Under et rehabiliteringsopphold er det nødvendig å prioritere noen behandlingstiltak framfor andre. Derfor må behandlingen utformes med utgangspunkt i tett kommunikasjon mellom deg og dine pårørende og det tverrfaglige teamet. Ved betydelig kognitiv svikt kan dette innebære store utfordringer. Målene må kontinuerlig vurderes på nytt opp mot din evne til å delta i målsettingen.

Rehabiliteringstiltak tar hensyn til

 • personlige faktorer (personlighet, interesser, mestringsevne, alder, yrkessituasjon mm.)
 • symptombildet (utfall, symptomer, endringer etter aktuelle skade)
 • tidsaspektet (dvs. hvor pasientens befinner seg i rehabiliteringsforløpet) hvor endringer kan skje raskt, spesielt tidlig i forløpet

Involvering av pårørende

Vi ønsker at pårørende  deltar i pasientmøter, målsettingsarbeidet, pårørendemøter, opplæring og familiedager samt pårørendeseminar. Vi er spesielt opptatt av barn som pårørende og vil invitere til barnedag der det er behov. Det er ikke  faste besøkstider, men det behandlende teamet ønsker å tilrettelegge besøk til det beste for din rehabiliteringsprosess.


 

3. Oppfølging

I samarbeid med oppfølgende instans legges det til rette for videre oppfølging. Etter endt opphold får du og aktuelle samarbeidspartnere tilsendt medisinsk epikrise og tverrfaglig rapport der rehabiliteringsoppholdet og din situasjon er beskrevet.

Ved behov vil det tverrfaglige teamet også komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger, videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak.


Sunnaas sykehus har flere behandiligstilbud som kan være aktuelle etter endt primær rehabilitering etter traumatisk hjerneskade. Tilbudene består av både individuelle og gruppebaserte opphold. 

 • kontrollopphold
 • senfaserehabilitering 
 • hukommelsesgruppe 
 • arbeidsevnevurdering
 • intensiv håndtrening
 • intensiv språktrening
 • polikliniske tilbud

Les mer om andre behandlingstibud

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Arrangementer

 • 2.5 onsdag
  Når det er hjernen som er blitt syk

  For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade.

 • 9.5 onsdag
  Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade

  Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel.

 • 16.5 onsdag
  Hverdagslivet etter hjerneskade

  For for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.

 • 23.5 onsdag
  Offentlige støtterordninger ved traumatisk hjerneskade

  For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.

 • 30.5 onsdag
  Hjerne og hjerneskade

  For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering.

 • 6.6 onsdag
  Når det er hjernen som er blitt syk

  For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade.

 • 13.6 onsdag
  Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade

  Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel.

 • 20.6 onsdag
  Hverdagslivet etter hjerneskade

  For for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.

 • 27.6 onsdag
  Offentlige støtterordninger ved traumatisk hjerneskade

  For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.

Mer om hjerneskader

 • Temahefter om hjerneskader

  Her finner du en rekke temahefter i pdf-format. Du kan også ta gratis e-læringskurs om kognitive endringer.

 • Afasi - årsaker, rehabilitering

  Hva er afasi? Informasjon om afasi og afasirehabilitering primært for helsepersonell.

 • Posttraumatisk forvirringstilstand (PTF)

  PTF er en forbigående forvirringstilstand etter skade av hjernen (traume) som karakteriseres av intellektuell og atferdsmessig forstyrrelse. Tilstanden kalles også ”den andre oppvåkningen”, og ofte brukes betegnelsen Post Traumatisk Amnesi (PTA).

 • Fatigue hos personer med ervervet hjerneskade

  Fatigue, eller hjernetretthet, rammer 50 - 70 prosent av dem som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Det kan føre til at personene som er motivert for å være aktive, likevel har vansker med å starte eller opprettholde daglige aktiviteter.

Kontakt

Avdeling for traumatisk hjerneskade
Telefon
66969000
mandag - fredag 08.00-18.00
lørdag - søndag 11.00-16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.
Sunnaas sykehus Nesodden
Besøksadresse
Bjørnemyrveien 11(Google maps)
1453 Bjørnemyr
Besøkstider
Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Ta kontakt for å avtale besøk.
Telefon
66969000
mandag - fredag 08.00 - 18.00
lørdag - søndag 11.00 - 16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.

Parkering

For parkering kjør av i bunnen av Vardenbakken (Håkonkastet), skiltet mot Sunnaas sykehus. Kjør forbi barnehagen. Her ligger en stor parkeringsplass med 140 parkeringsplasser. Parkering er uten avgift, og krever ikke parkeringsbevis.

Sunnaas sykehus hovedinngang ligger på høyre side, mot riksveien, rett bak matbutikken Rema 1000. Følg skilting ved innkjørsel syd for Rema 1000. For gående er det skiltet gangvei via en liten fiskedam og en liten park, med bil er det innkjørsel etter parken. Det henstilles til at alle pasienter og besøkende benytter hovedinngang ved resepsjonen i bygg B.

Kortidsparkering med synlig HC-bevis finnes ved hovedinngangen ved resepsjonen i bygg B.

Langtidsparkering med synlig HC-bevis finnes på vestsiden/sjøsiden av bygg E. Kjør inn Steinveien, innkjørsel syd for Rema 1000. Herfra er inngangen låst, så avtal parkering med avdelingen eller resepsjonen telefon 66 96 90 00.

Sunnaas sykehus har fem ladestasjoner for elbiler. Parkeringsplassene er reservert kun til elbiler og finnes på vestsiden/sjøsiden av bygg E. De kan benyttes gratis av alle ansatte og besøkende.

Ladepunktene er såkalte semi-hurtigladere. Det betyr at de lader vesentlig raskere enn husholdningskontakter. Kontaktene vi har hos oss passer til alle nye elbiler (Mode-3: Type-2). Passer ikke kontaktene til din bil, kan du kontakte din forhandler for å kjøpe eller få en overgang.

Reis kollektivt

​Å reise til og fra Sunnaas på Nesodden er ofte raskere med kollektiv transport enn med bil.

Det går ferger fra/til Aker brygge og Lysaker. Båten korresponderer med buss. Reisetid fra Aker brygge er 41 minutter. Fra Lysaker brygge 32 minutter.

Bussens stoppested heter Sunnaas sykehus.

Se rutetabell på Ruter.

Reis med bil

​Sunnaas ligger midt på Nesoddens vestside, ca 5 mil fra Oslo sentrum.

Med bil tar du av fra E6 mot Nesoddtangen, RV 156. Følg RV 156 til Skoklefall, ta til venstre i rundkjøringen med hestehodeskulptur. Kjør 1 km, og ta til venstre i neste rundkjøring, RV 157. Kjør ca. 2 km over Vardentoppen til du kommer til en Rema 1000-butikk på høyre hånd. Rett etter denne er avkjøringen til Sunnaas. Følg skilting til hovedinngang. Se parkeringsinformasjon.

Praktisk informasjon

Frisør

​Det er frisør på sykehuset. Frisørsalongen holder til i kjelleren i G-bygget ved garderoben til det store bassenget. Time kan bestilles på tlf 957 72 904. Besøkende kan også benytte seg av frisøren.

Mat og servering

I kantinen tilbys en rikholdig buffet der pasienter, pårørende, gjester og ansatte kan sette sammen sine måltider.

Kantinen i F-bygget er åpen mandag til torsdag kl. 08.00 - 20.00, fredag kl. 08.00 - 14.00 og søndag kl. 14.00 - 20.00. Stengt lørdager.

Kantinen i H-bygget er åpen hver dag fra kl. 08.00 - 20.00.

Last ned informasjon om ernæring og rehabilitering.

Røyking

​Sunnaas er et røykfritt sykehus. Røyking skjer på anviste steder.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Verdisaker

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.