Forskning

Forskning på Sunnaas sykehus skal frambringe ny viten eller nye metoder som har relevans for våre pasientgrupper. Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene for helseforetakene og er en sentral premiss for helsetjenestens kvalitet og utvikling. Den skal komme pasienter og befolkningen til gode gjennom etablering av ny kunnskap og økt kompetanse. Forskningsresultater skal komme til praktisk nytte ved å styrke innovasjonsarbeidet i regionen.

Langtidsplan for forskning

Last ned langtidsplan for forskning på Sunnaas sykehus 2018-21 (pdf)

Forskningsprosjekter

Oversikt over forskningsprosjekter på Sunnaas sykehus

Kliniske studier

Her finner du en oversikt over kliniske studier, både de som foregår her på sykehuset og på de andre helseforetakene i Norge.

Kliniske studier

Publikasjoner CRIStin

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin - et verktøy for forskere for bl.a. å registrere og profilere publikasjonsdata og prosjekter.

Oversikt over publikasjoner fra Sunnaas i CRIStin

Regional forskningsstøtte

Forskningsstøttefunksjoner, kurs, utlysninger, med mer.

Regional forskningsstøtte

Doktorgrader

Oversikt over avlagte doktorgrader Oversikt over kommende disputaser

Forskningsprosjekter

 • Forekomst av overbelastningssymptomer og tretthet hos personer med komplett og inkomplett ryggmargsskade

  I dette prosjektet sammenlignes opplevd stress, fysisk treningsnivå, tretthet og utbrenthet hos personer med komplett og inkomplett ryggmargsskade.

 • Ryggmargsskade blant barn og unge

  Hensikten med studien er å bidra med kunnskap gjennom internasjonalt samarbeide mellom ti rehabiliteringsinstitusjoner i syv land innenfor rammene av det veletablerte rehabiliteringsnettverket Sunnaas International Network in Rehabilitation.

 • Europeisk multisenterstudie på virkningen og anvendbarheten av Ekso gangrobot

  Sunnaas sykehus har deltatt i en europeisk multisenterstudie på virkningen og anvendbarheten av Ekso gangrobot. Studien ga viktige erfaringer for sykehusets fortsatte arbeid med Ekso gangrobot og et fantastisk nettverk med andre institusjoner i Europa.

 • SCIP FALLS study

  I studien har forskere sett på forekomst av fall og fallskader samt forsøkt å identifisere risikofaktorer for fall i et utvalg på 224 personer med ryggmargsskade i minst 1 år etter skaden oppstod.

 • Goal Management Training (GMT)

  Goal Management Training combined with external cueing and an emotional regulation module in the chronic phase of acquired brain injury. A randomized controlled trail.

 • Kartlegging av kostholdet hos personer med ryggmargsskader i Norge

  Mellom januar og mars i 2016 ble det sendt ut invitasjonsbrev til personer som lever med ryggmargsskade om å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge kostholdet hos denne gruppen. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF...

 • Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

  Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler.

 • Svelgevansker (dysfagi) og livskvalitet

  Svelgevansker kan ha ødeleggende og langvarige virkninger på menneskers medisinske, mentale og sosiale velvære. Dette prosjektet vil være et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan dysfagi påvirker livskvalitet hos mennesker med ervervede hjerneskader.

 • BeSlag - kontinuerlig behandling av slagpasienter gjennom hele forløpet

  I samarbeid med Landsforeningen for slagrammede, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom forskergruppe Aldring, helse og velferd og SINTEF, mottok Sunnaas sykehus høsten 2016 midler fra Forskningsrådet til et forprosjekt kalt «Kontinuerlig BEh...

 • SunArm - kinematisk analyse av overekstremitet

  Databasert kinematisk analyse er en metode for objektivt å måle bevegelse. Metoden er tatt i bruk ved evaluering av gangfunksjon. Det er forsket på bevegelsesanalyse for overekstremiteter, men kunnskapen er ikke tatt i bruk i klinikk. Kinem...

 • Gangrobot Ekso GT™ som klinisk behandlingstilbud i Sunnaas sykehus

  Sunnaas sykehus HF har en gangrobot, Ekso GT™. Den hjelper personer med lammelser i bena til å reise seg, stå og gå. Gangbevegelsene styres av roboten, men kan tilpasses slik at personen kan medvirke med egen bevegelse. Dette prosjektet ska...

 • Gangfunksjon hos eldre personer med Parkinsons sykdom

  Hovedmålet med studien er å undersøke langtidseffekten av et 10 ukers intensivt og målrettet balansetreningsprogram på gangen og gangvariabiliteten til personer med Parkinsons sykdom.

 • Sikker bilkjøring etter hjerneskade

  Prosjektet er avsluttet. Prosjektet omhandler hvilke faktorer som predikerer bilkjøring etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader.

 • Diagnostisk og elektrofysiologiske målinger etter hjerneskade

  Studiens siktemål er todelt ved at man ønsker å undersøke både diagnostisk og prognostisk nytteverdi av den elektrofysiologiske metoden Event Related Potensials ved alvorlig ervervet hjerneskade.

 • Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade

  Personer med ryggmargsskade har varierende grad av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser i muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle.

 • SunnGEST - bruk av gester i afasirehabilitering

  Prosjektets formål er videreutvikling og kvalitetssikring av SunnGest, et nytt treningstilbud for en undergruppe pasienter med Afasi. Konkrete mål er å utvikle og gjennomføre et pilotopplegg og å kartlegge endringer.

 • Telemedisinsk trykksårpoliklinikk

  Prosjektets mål er å studere i praksis hvordan bruk av PC-basert videokonferanse kan bidra til økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten i hans/hennes hjem.

 • Effekt av høyintensitetstrening ved inkomplett ryggmargsskade

  Målet med studien er å undersøke om et 12 ukers tilrettelagt program med høyintensitetstrening i tidlig fase etter primærrehabilitering har effekt på kondisjons- og aktivitetsnivå hos personer med inkomplett ryggmargsskade.

Se flere forskningsprosjekter
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.