Forskningsprosjekter

Hovedmålet for forskningen ved Sunnaas sykehus er å bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for sykehusets målgrupper blir mest mulig kunnskapsbasert, samt å bidra til ny kunnskap om målgruppene. Det er også et mål å evaluere nye metoder for behandling og diagnostikk som kan komme til nytte for sykehusets målgrupper.

Prosjektbeskrivelser

 • Forekomst av overbelastningssymptomer og tretthet hos personer med komplett og inkomplett ryggmargsskade

  I dette prosjektet sammenlignes opplevd stress, fysisk treningsnivå, tretthet og utbrenthet hos personer med komplett og inkomplett ryggmargsskade.

 • Ryggmargsskade blant barn og unge

  Hensikten med studien er å bidra med kunnskap gjennom internasjonalt samarbeide mellom ti rehabiliteringsinstitusjoner i syv land innenfor rammene av det veletablerte rehabiliteringsnettverket Sunnaas International Network in Rehabilitation.

 • Europeisk multisenterstudie på virkningen og anvendbarheten av Ekso gangrobot

  Sunnaas sykehus har deltatt i en europeisk multisenterstudie på virkningen og anvendbarheten av Ekso gangrobot. Studien ga viktige erfaringer for sykehusets fortsatte arbeid med Ekso gangrobot og et fantastisk nettverk med andre institusjoner i Europa.

 • SCIP FALLS study

  I studien har forskere sett på forekomst av fall og fallskader samt forsøkt å identifisere risikofaktorer for fall i et utvalg på 224 personer med ryggmargsskade i minst 1 år etter skaden oppstod.

 • Goal Management Training (GMT)

  Goal Management Training combined with external cueing and an emotional regulation module in the chronic phase of acquired brain injury. A randomized controlled trail.

 • Kartlegging av kostholdet hos personer med ryggmargsskader i Norge

  Mellom januar og mars i 2016 ble det sendt ut invitasjonsbrev til personer som lever med ryggmargsskade om å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge kostholdet hos denne gruppen. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF...

 • Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

  Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler.

 • Svelgevansker (dysfagi) og livskvalitet

  Svelgevansker kan ha ødeleggende og langvarige virkninger på menneskers medisinske, mentale og sosiale velvære. Dette prosjektet vil være et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan dysfagi påvirker livskvalitet hos mennesker med ervervede hjerneskader.

 • BeSlag - kontinuerlig behandling av slagpasienter gjennom hele forløpet

  I samarbeid med Landsforeningen for slagrammede, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom forskergruppe Aldring, helse og velferd og SINTEF, mottok Sunnaas sykehus høsten 2016 midler fra Forskningsrådet til et forprosjekt kalt «Kontinuerlig BEh...

 • SunArm - kinematisk analyse av overekstremitet

  Databasert kinematisk analyse er en metode for objektivt å måle bevegelse. Metoden er tatt i bruk ved evaluering av gangfunksjon. Det er forsket på bevegelsesanalyse for overekstremiteter, men kunnskapen er ikke tatt i bruk i klinikk. Kinem...

 • Gangrobot Ekso GT™ som klinisk behandlingstilbud i Sunnaas sykehus

  Sunnaas sykehus HF har en gangrobot, Ekso GT™. Den hjelper personer med lammelser i bena til å reise seg, stå og gå. Gangbevegelsene styres av roboten, men kan tilpasses slik at personen kan medvirke med egen bevegelse. Dette prosjektet ska...

 • Gangfunksjon hos eldre personer med Parkinsons sykdom

  Hovedmålet med studien er å undersøke langtidseffekten av et 10 ukers intensivt og målrettet balansetreningsprogram på gangen og gangvariabiliteten til personer med Parkinsons sykdom.

 • Sikker bilkjøring etter hjerneskade

  Prosjektet er avsluttet. Prosjektet omhandler hvilke faktorer som predikerer bilkjøring etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader.

 • Diagnostisk og elektrofysiologiske målinger etter hjerneskade

  Studiens siktemål er todelt ved at man ønsker å undersøke både diagnostisk og prognostisk nytteverdi av den elektrofysiologiske metoden Event Related Potensials ved alvorlig ervervet hjerneskade.

 • Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade

  Personer med ryggmargsskade har varierende grad av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser i muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle.

 • SunnGEST - bruk av gester i afasirehabilitering

  Prosjektets formål er videreutvikling og kvalitetssikring av SunnGest, et nytt treningstilbud for en undergruppe pasienter med Afasi. Konkrete mål er å utvikle og gjennomføre et pilotopplegg og å kartlegge endringer.

 • Telemedisinsk trykksårpoliklinikk

  Prosjektets mål er å studere i praksis hvordan bruk av PC-basert videokonferanse kan bidra til økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten i hans/hennes hjem.

 • Effekt av høyintensitetstrening ved inkomplett ryggmargsskade

  Målet med studien er å undersøke om et 12 ukers tilrettelagt program med høyintensitetstrening i tidlig fase etter primærrehabilitering har effekt på kondisjons- og aktivitetsnivå hos personer med inkomplett ryggmargsskade.

Flere forsknings- og utviklingsprosjekter ved Sunnaas

Changes in occupational pattern after disability

Annica Johansson, ergoterapeut.

Hovedveileder: Marie Berg, ergoterapeut, ph.d., Sunnaas sykehus.
Biveiledere:

 • Ann-Christin Eliasson, ph.d., professor, Karolinska Institutet.
 • Tor Haugstad, MD, ph.d., Sunnaas sykehus.
 • Arbetsterapeut, ph.d., Ulla Johansson, Karolinska Institutet.
 • Johan K Stanghelle, forskningsdirektør, MD, ph.d., professor, Sunnaas sykehus.

Prosjekt avsluttet. Disputas avholdt 21. januar 2016.

Les mer om prosjektet på uio.no

Tilbake til arbeid

Dag Brekke, lege.

Hovedveileder: Bjørgulf Claussen, UIO.
Biveileder:

 • Johan K. Stanghelle, Sunnaas sykehus.
 • Tor Haugstad, Sunnaas sykehus.
 • Søren Brage, UiO.

Disputerer 18. desember 2017.

Eyetracking og pupillometri

Kjersti Mæhlum Walle, psykolog.

Hovedveileder: Bruno Laeng, Psyk. Institutt.
Biveiledere:

 • Frank Becker, overlege, Sunnaas sykehus.
 • Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Kvalitativ studie innvandrere HiOA/Sunnaas

Line Nortvedt, sykepleier.

Hovedveileder: Vibeke Lohne, professor ved HIOA, Helsefag.
Biveiledere:

 • Helle Ploug Hansen, professor ved Syd dansk universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus.
 • Bernadette Nirmal Kumar, direktør ved Nasjonalt Kompetansesenter for Minoritetshelse.

En kritisk diskursanalyse av hvordan rehabilitering gjenspeiles i norsk samhandlingspolitikk

Anne-Stine Røberg, sykepleier.

Hovedveileder: Grace Inga Romsland, fagsjef sykepleie, Sunnaas sykehus og førsteamanuensis, HiOA.
Biveiledere:

 • Helle Ploug Hansen, professor ved Syddansk Universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus.
 • Marte Feiring førsteamanuensis, HIOA.

Databasert kognitiv trening og plastisitet

Claudia Nyberg, lege.

Hovedveileder: Kristine Walhovd, Prof., ph.d, Psykologisk institutt, UiO.
Biveileder: Frank Becker, Overlege, ph.d., Sunnaas sykehus.

Utfordringer i utdannelse, arbeid og hverdagsliv for voksne med Marfans syndrom

Gry Velvin, sosionom.

Hovedveileder: Professor Amy Østertun Geirdal, HIOA.
Biveileder: Svend Rand-Hendriksen, TRS/Sunnaas.

Prosjekt avsluttet. Disputas avholdt 8. desember 2016.

Les mer om prosjektet på hioa.no

Studier av hypermobilitet

Thy Thy Vanem, lege OUS Ullevål.

Hovedveileder: Svend Rand-Hendriksen, Sunnaas/TRS.
Biveiledere:

 • Benedicte Paus.
 • Cecilie Røe.
 • Odd Geiran, OUS.

Use of Telemedicine in the Outpatient treatment of Pressure Ulcer

Ingebjørg Irgens, lege.

Hovedveileder: Tiina Rekand, spinalavdelingen/nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus.
Biveiledere:

 • Jana Midelfart Hoff, spinalenheten/nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
 • Rolf Jelnes, ”Saar i Syd”, Sør Jutland og Sygehus Sønderjylland, Danmark.
 • Johan K Stanghelle, Sunnaas sykehus.

Sexuality in stroke rehabilitation. A relational perspective

Jannike K. Vikan. Klinisk sosionom.

Hovedveileder: Professor Kerstin Sjögren Fugl-Meyer, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Professor Amy Østertun Geirdal, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Marie Nilsson, postdoc., Karolinska Institutet.

Gait in the elderly with Parkinson’s disease – Long term effects of a highly challenging balance training program

Linda Rennie, fysioterapeut.

Hovedveileder: Erika Franzén, Lektor, Phd, PT, Seksjon for sjukgymnastikk, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Arve Opheim, PhD, PT, Sunnaas Sykehus HF
 • Espen Dietrichs, Prof., Overlege, Nevrologisk avdelig, OUS.

Reshaping of attentional networks after unilateral stroke: Multimodal imaging of visual neglect

Erlend Solberg, lege.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveildere:

 • Brynjar Fure, slagenheten, Ullevål.
 • Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt Helse og Rehab 2015: ”Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter: Effekter og mekanismer”

Geneviève Ricard, Master i psykologi/nevrovitenskap.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveilder: Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt Helse og Rehab 2015. Resiliens i familier ved store fysisk skade. Et kvalitativ studie der familiers erfaringer med fysiske skader vil belyse resiliens i rehabiliteringsfeltet

Anne Geard, sykepleier.

Hovedveileder: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus.
Biveiledere:

 • Marit Kirkevold UIO.
 • Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus.

Prosjekt HSØ 2015: Assessing treatment-induced post-stroke neuroplasticity using multimodal MRI: A RCT study

Knut Kolskår, psykolog.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveilder: Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt HSØ 2015: Aphasia telerehabilitation early post stroke

Hege Prag Øra, lege.

Hovedveileder: Frank Becker, Sunnaas sykehus.

Basalmekanismer RMS

Vesna Miloshevska Jakimovska, lege. Kvotestipend Makedonia 1.

Hovedveileder: Emil Kostovski, Sunnaas sykehus.

Basalmekanismer RMS

Mladen Savikj, lege. Kvotestipend Makedonia 2.

Hovedveileder: Emil Kostovski, Sunnaas sykehus.

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Tromsø, Sunnaas sykehus, UiO og UNN.

Anu Piira, fysioterapeut MSc,

Biveileder: Anne Lannem, Sunnaas sykehus.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.