Forskningsprosjekter

Hovedmålet for forskningen ved Sunnaas sykehus er å bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for sykehusets målgrupper blir mest mulig kunnskapsbasert, samt å bidra til ny kunnskap om målgruppene. Det er også et mål å evaluere nye metoder for behandling og diagnostikk som kan komme til nytte for sykehusets målgrupper.

Prosjektbeskrivelser

 • Europeisk multisenterstudie på virkningen og anvendbarheten av Ekso gangrobot

  Sunnaas sykehus har deltatt i en europeisk multisenterstudie på virkningen og anvendbarheten av Ekso gangrobot. Studien ga viktige erfaringer for sykehusets fortsatte arbeid med Ekso gangrobot og et fantastisk nettverk med andre institusjoner i Europa.

 • SCIP FALLS study

  Personer med ryggmargsskade har varierende grader av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser av muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle og for å skade seg ved fall. Det er...

 • Goal Management Training (GMT)

 • Kartlegging av kostholdet hos personer med ryggmargsskader i Norge

  Mellom januar og mars i 2016 ble det sendt ut invitasjonsbrev til personer som lever med ryggmargsskade om å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge kostholdet hos denne gruppen. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF...

 • Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

  Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler.

 • Svelgevansker (dysfagi) og livskvalitet

  Svelgevansker kan ha ødeleggende og langvarige virkninger på menneskers medisinske, mentale og sosiale velvære. Dette prosjektet vil være et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan dysfagi påvirker livskvalitet hos mennesker med ervervede hjerneskader.

 • BeSlag - kontinuerlig behandling av slagpasienter gjennom hele forløpet

  I samarbeid med Landsforeningen for slagrammede, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom forskergruppe Aldring, helse og velferd og SINTEF, mottok Sunnaas sykehus høsten 2016 midler fra Forskningsrådet til et forprosjekt kalt «Kontinuerlig BEh...

 • SunArm - kinematisk analyse av overekstremitet

  Databasert kinematisk analyse er en metode for objektivt å måle bevegelse. Metoden er tatt i bruk ved evaluering av gangfunksjon. Det er forsket på bevegelsesanalyse for overekstremiteter, men kunnskapen er ikke tatt i bruk i klinikk. Kinem...

 • Gangrobot Ekso GT™ som klinisk behandlingstilbud i Sunnaas sykehus

  Sunnaas sykehus HF har en gangrobot, Ekso GT™. Den hjelper personer med lammelser i bena til å reise seg, stå og gå. Gangbevegelsene styres av roboten, men kan tilpasses slik at personen kan medvirke med egen bevegelse. Dette prosjektet ska...

 • Gangfunksjon hos eldre personer med Parkinsons sykdom

  Hovedmålet med studien er å undersøke langtidseffekten av et 10 ukers intensivt og målrettet balansetreningsprogram på gangen og gangvariabiliteten til personer med Parkinsons sykdom.

 • Sikker bilkjøring etter hjerneskade

  Prosjektet er avsluttet. Prosjektet omhandler hvilke faktorer som predikerer bilkjøring etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader.

 • Diagnostisk og elektrofysiologiske målinger etter hjerneskade

  Studiens siktemål er todelt ved at man ønsker å undersøke både diagnostisk og prognostisk nytteverdi av den elektrofysiologiske metoden Event Related Potensials ved alvorlig ervervet hjerneskade.

 • Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade

  Personer med ryggmargsskade har varierende grad av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser i muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle.

 • SunnGEST - bruk av gester i afasirehabilitering

  Prosjektets formål er videreutvikling og kvalitetssikring av SunnGest, et nytt treningstilbud for en undergruppe pasienter med Afasi. Konkrete mål er å utvikle og gjennomføre et pilotopplegg og å kartlegge endringer.

 • Telemedisinsk trykksårpoliklinikk

  Prosjektets mål er å studere i praksis hvordan bruk av PC-basert videokonferanse kan bidra til økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten i hans/hennes hjem.

 • Effekt av høyintensitetstrening ved inkomplett ryggmargsskade

  Målet med studien er å undersøke om et 12 ukers tilrettelagt program med høyintensitetstrening i tidlig fase etter primærrehabilitering har effekt på kondisjons- og aktivitetsnivå hos personer med inkomplett ryggmargsskade.

Flere forsknings- og utviklingsprosjekter ved Sunnaas

Changes in occupational pattern after disability

Annica Johansson, ergoterapeut.

Hovedveileder: Marie Berg, ergoterapeut, ph.d., Sunnaas sykehus.
Biveiledere:

 • Ann-Christin Eliasson, ph.d., professor, Karolinska Institutet.
 • Tor Haugstad, MD, ph.d., Sunnaas sykehus.
 • Arbetsterapeut, ph.d., Ulla Johansson, Karolinska Institutet.
 • Johan K Stanghelle, forskningsdirektør, MD, ph.d., professor, Sunnaas sykehus.

Prosjekt avsluttet. Disputas avholdt 21. januar 2016.

Les mer om prosjektet på uio.no

Tilbake til arbeid

Dag Brekke, lege.

Hovedveileder: Bjørgulf Claussen, UIO.
Biveileder:

 • Johan K. Stanghelle, Sunnaas sykehus.
 • Tor Haugstad, Sunnaas sykehus.
 • Søren Brage, UiO.

Disputerer 18. desember 2017.

Eyetracking og pupillometri

Kjersti Mæhlum Walle, psykolog.

Hovedveileder: Bruno Laeng, Psyk. Institutt.
Biveiledere:

 • Frank Becker, overlege, Sunnaas sykehus.
 • Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Kvalitativ studie innvandrere HiOA/Sunnaas

Line Nortvedt, sykepleier.

Hovedveileder: Vibeke Lohne, professor ved HIOA, Helsefag.
Biveiledere:

 • Helle Ploug Hansen, professor ved Syd dansk universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus.
 • Bernadette Nirmal Kumar, direktør ved Nasjonalt Kompetansesenter for Minoritetshelse.

En kritisk diskursanalyse av hvordan rehabilitering gjenspeiles i norsk samhandlingspolitikk

Anne-Stine Røberg, sykepleier.

Hovedveileder: Grace Inga Romsland, fagsjef sykepleie, Sunnaas sykehus og førsteamanuensis, HiOA.
Biveiledere:

 • Helle Ploug Hansen, professor ved Syddansk Universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus.
 • Marte Feiring førsteamanuensis, HIOA.

Databasert kognitiv trening og plastisitet

Claudia Nyberg, lege.

Hovedveileder: Kristine Walhovd, Prof., ph.d, Psykologisk institutt, UiO.
Biveileder: Frank Becker, Overlege, ph.d., Sunnaas sykehus.

Fall og fallskader blant RMS i Norge og Sverige II (Karolinska Institutet/Sunnaas)

Emelie Butler Forslund, fysioterapeut.

Hovedveileder: Kerstin Wahman, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Claes Hultling, Karolinska Institutet.
 • Erika Franzén, Karolinska Institutet.
 • Kirsti Skavberg Roaldsen, Sunnaas sykehus/Karolinska Institutet.
 • Agneta Ståhle, Karolinska Institutet.

Utfordringer i utdannelse, arbeid og hverdagsliv for voksne med Marfans syndrom

Gry Velvin, sosionom.

Hovedveileder: Professor Amy Østertun Geirdal, HIOA.
Biveileder: Svend Rand-Hendriksen, TRS/Sunnaas.

Prosjekt avsluttet. Disputas avholdt 8. desember 2016.

Les mer om prosjektet på hioa.no

Studier av hypermobilitet

Thy Thy Vanem, lege OUS Ullevål.

Hovedveileder: Svend Rand-Hendriksen, Sunnaas/TRS.
Biveiledere:

 • Benedicte Paus.
 • Cecilie Røe.
 • Odd Geiran, OUS.

Use of Telemedicine in the Outpatient treatment of Pressure Ulcer

Ingebjørg Irgens, lege.

Hovedveileder: Tiina Rekand, spinalavdelingen/nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus.
Biveiledere:

 • Jana Midelfart Hoff, spinalenheten/nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
 • Rolf Jelnes, ”Saar i Syd”, Sør Jutland og Sygehus Sønderjylland, Danmark.
 • Johan K Stanghelle, Sunnaas sykehus.

Sexuality in stroke rehabilitation. A relational perspective

Jannike K. Vikan. Klinisk sosionom.

Hovedveileder: Professor Kerstin Sjögren Fugl-Meyer, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Professor Amy Østertun Geirdal, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Marie Nilsson, postdoc., Karolinska Institutet.

Gait in the elderly with Parkinson’s disease – Long term effects of a highly challenging balance training program

Linda Rennie, fysioterapeut.

Hovedveileder: Erika Franzén, Lektor, Phd, PT, Seksjon for sjukgymnastikk, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Arve Opheim, PhD, PT, Sunnaas Sykehus HF
 • Espen Dietrichs, Prof., Overlege, Nevrologisk avdelig, OUS.

Reshaping of attentional networks after unilateral stroke: Multimodal imaging of visual neglect

Erlend Solberg, lege.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveildere:

 • Brynjar Fure, slagenheten, Ullevål.
 • Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt Helse og Rehab 2015: ”Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter: Effekter og mekanismer”

Geneviève Ricard, Master i psykologi/nevrovitenskap.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveilder: Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt Helse og Rehab 2015. Resiliens i familier ved store fysisk skade. Et kvalitativ studie der familiers erfaringer med fysiske skader vil belyse resiliens i rehabiliteringsfeltet

Anne Geard, sykepleier.

Hovedveileder: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus.
Biveiledere:

 • Marit Kirkevold UIO.
 • Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus.

Prosjekt HSØ 2015: Assessing treatment-induced post-stroke neuroplasticity using multimodal MRI: A RCT study

Knut Kolskår, psykolog.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveilder: Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt HSØ 2015: Aphasia telerehabilitation early post stroke

Hege Prag Øra, lege.

Hovedveileder: Frank Becker, Sunnaas sykehus.

Basalmekanismer RMS

Vesna Miloshevska Jakimovska, lege. Kvotestipend Makedonia 1.

Hovedveileder: Emil Kostovski, Sunnaas sykehus.

Basalmekanismer RMS

Mladen Savikj, lege. Kvotestipend Makedonia 2.

Hovedveileder: Emil Kostovski, Sunnaas sykehus.

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Tromsø, Sunnaas sykehus, UiO og UNN.

Anu Piira, fysioterapeut MSc,

Biveileder: Anne Lannem, Sunnaas sykehus.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.