HELSENORGE

Sunnaas Rehabilitation Cluster

Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er et initiativ reist av Sunnaas sykehus HF. Målet er på sikt å etablere et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

​Visjonen

Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) skal være et internasjonalt, ledende, flerfaglig og dynamisk forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

Akademiske partnere og industripartnere skal samarbeide i et aktivt sykehusmiljø som Sunnaas sykehus, for å utvikle fremtidens rehabiliteringsløsninger.

Utvikling av nye rehabiliteringsløsninger skal skje i et nært samarbeid med brukere.

Faktaark om Sunnaas Rehabilitation Cluster (PDF)

Behovet

Innenfor feltet rehabilitering er det i dag et svakt kunnskapsgrunnlag. Behovet for å satse mer på forskning og innovasjon understrekes av evalueringer og revisjoner, samt tydelige målsettinger og ambisjoner fra Regjeringen.

Konsulentselskapet KPMG gjorde på oppdrag fra Helsedirektoratet en evaluering av Helse- og omsorgsdepartementets Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019). Et av hovedfunnene deres var at det er «Svake systemer for erfaringsutveksling og læring. Det er bred enighet om at det er et for svakt kunnskapsgrunnlag i dette området, men forskning er fremdeles ikke prioritert». KPMG anbefaler derfor å styrke forskning innenfor dette feltet.

Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

 

I 2021 kom Riksrevisjonen med følgende konklusjon etter revisjon av helseforetakene:

"Ettersom forskning er én av helseforetakenes fire lovpålagte hovedoppgaver, må forskning være integrert i både planlegging og gjennomføring av pasientbehandling og helseforetakenes samlede virksomhet. Å integrere kliniske studier i pasientbehandlingen er dessuten en forutsetning for at flere pasienter skal kunne delta i kliniske studier. Det krever blant annet en kulturendring og endrede prioriteringer, i tillegg til at oppgaver som er knyttet til kliniske studier, må ses på som en del av driften."

Undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Videre har Regjeringens nasjonale handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 en klar visjon og målsetning når det gjelder kliniske studier:

"Regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling. Behovet for å fremskaffe forskningsbasert kunnskap gjennom kliniske studier bør vurderes systematisk på alle beslutningsnivåer i tjenesten…Skal visjonen realiseres bør effekten av all behandling som tilbys pasienter i tjenesten dokumenteres systematisk. Her vil kliniske intervensjonsstudier og kliniske registerbaserte studier være sentrale virkemidler."

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025

Samarbeid og forankring

Arbeidet med å utvikle SRC er i startfasen. Hovedsamarbeidspartner er OsloMet - Storbyuniversitetet. Det er stor interesse blant ulike akademiske institusjoner, for å være med å realisere SRC. Også Nesodden kommune som vertskommune støtter opp om initiativet gjennom en egen samarbeidsavtale .

Det er for tiden dialog med følgende akademiske miljøer med tanke på et videre samarbeid:

 • Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Norges idrettshøyskole

Bygge videre på Sunnaas sin solide grunnmur

Sunnaas sykehus HF er Norges ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har nasjonale og regionale funksjoner og universitetsfunksjoner, og har som selvstendig helseforetak en markant posisjon nasjonalt og internasjonalt. Med dette som utgangspunkt ligger det godt til rette for å utvikle SRC til et kraftsenter innen rehabilitering både nasjonalt og internasjonalt.

Det er forventninger i feltet om at Sunnaas tar en enda tydeligere rolle. SRC skal bygge videre på Sunnaas sin solide grunnmur.

Forskning og innovasjon ved foretaket i dag

Foretaket har universitetsfunksjoner med totalt ni bistillinger, ved henholdsvis Universitet i Oslo, OsloMet og ved Norges Idrettshøyskole. Foretaket driver utstrakt forsknings- og undervisningsvirksomhet med bidrag fra fem internasjonale gjesteprofessorer og via Sunnaas International Network, som omfatter Kina, USA, Russland, Sverige, Palestina, Israel og Norge.

Sykehusets innovasjonsenhet er sammen med enhet for teknologi og e-helse koblet tett opp mot klinikk og forskning, eksterne innovasjonsmiljøer og næringsliv. Det er allerede etablert samarbeid med flere industripartnere og akademiske partnere innenfor innovasjon. Også brukere og brukerorganisasjoner er sterkt involvert i kliniske studier og innovasjonsprosjekter.

Hovedleveranser

SRC skal på sikt levere:

 • Innovasjon, metodeutvikling, validering, implementering og evaluering av nye produkter og løsninger
 • Forskning og innovasjon på høyt, internasjonalt nivå
  • Kliniske behandlingsstudier
  • Persontilpasset medisin
  • Teknologiutvikling
 • Sikker implementering av ny teknologi og nye tjenester innen rehabiliteringsfeltet
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Fremtidens utdanning (forsknings- og innovasjonsbasert)
 • Internasjonale rehabilitierngskurs og - konferanser

Organisering og finansiering

Det jobbes med ulike modeller for organisering og finansiering. Det er særlig to muligheter som vurderes:

I tillegg jobbes det med søknader til andre potensielle, eksterne kilder som sikrer finansiering.

Fant du det du lette etter?