Behandling

Rehabilitering - Intensiv språktrening i gruppe etter ervervet hjerneskade

Constraint induced speech therapy (CIST), eller intensiv språktrening i gruppe, er en relativt ny metode for trening som kan gi positive resultater for en del personer etter en ervervet hjerneskade, selv etter mange år. CIST er basert på mengdetrening med gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som du trener på, er basert på ord som du har nytte av i hverdagen.

Les mer om rehabilitering

Om rehabilitering på Sunnaas sykehus
To behandlere i dialog med en pasient.

CIST blir gitt til personer med språkproblemer, også kalt afasi.
Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Henvisning og vurdering

For å delta på CIST må du enten bli henvist fra din fastlege, eller bli vurdert som aktuell for deltagelse allerede under primærrehabilitering.

Dersom det er uklart om du vil kunne nyttiggjøre deg intensiv språktrening i gruppe, vil det eventuelt bli gjennomført en poliklinisk undersøkelse. Gjennom undersøkelsen tar vi stilling til om språkforståelsen og den kognitive funksjonen er tilstrekkelig. 

Språktreningen er ikke egnet om du har progressive tilstander som demens eller andre tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet.

SunCIST er et gruppebasert tilbud hvor inntil 6 personer med afasi får intensiv språktrening opp til 3 timer om dagen i totalt 3 uker (delt opp i 2+1 uker). Hovedformålet med tilbudet er å bedre språkproduksjon, men også språkforståelse. Språktreningen er en form av såkalt «constraint induced» språkterapi (CIST). Det betyr at for å fremme bruk av muntlig tale brukes begrensninger (altså «constraints») av alternative kommunikasjonsformer. Treningen er basert på mengdetrening med gradvis økning i vanskelighetsgrad.

40

​Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til, skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Her finner du adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?                                 

Epikrise fra siste opphold vedlegges

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Før

Vi ønsker at du tar med deg

 • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
 • individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette
 • medisiner for 1 uke og oppdatert medisinliste (legemiddelliste). Medisinlisten må inkludere alle doseringer og alle behovsmedisiner, dette kan du få hos fastlegen din.
 • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du har det 
 • treningstøy og eventuelt badetøy dersom sykehuset benytter basseng
 • kommunikasjonshjelpemiddel dersom du bruker det

Vi trenger informasjon om

 • du har behov for spesialkost
 • du har behov for tolk
 • du har behov for spesielle hjelpemidler, som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol

Behov for bistand

Har du personlig assistent, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller bor i bolig med bistand, er det viktig at du kontakter oss i god tid før innleggelse. Sammen med deg tar vi stilling til hvordan ditt behov best kan ivaretas under gruppeoppholdet.

Dine mål for oppholdet er viktig og har fokus for din rehabilitering. En viktig motivasjonsfaktor for måloppnåelse er at du selv har tro på at det er mulig å nå målet, og at du er motivet for å oppnå målene. Hele gruppeoppholdet legger opp til direkte medvirkning fra din side.

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før innleggelse. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.

Under

Etter innleggelse vil du få

 • innkomstsamtale med sykepleier og lege
 •  undersøkelse av lege
 • språkutredning av logoped
 • informasjon om det tverrfaglige teamet
 • gjennomgang av praktiske rutiner i avdelingen som måltider, brannrutiner og annet
 • omvisning i avdelingen og i andre arealer på sykehuset, eventuelt sammen med dine pårørende       

Målstyrt rehabiliteringsprosess

Målformulering for oppholdet utarbeides i gruppen og forventninger diskuteres/løftes. Rehabiliteringen baserer seg på kunnskapsbasert praksis. Det vil si at rehabiliteringen tar utgangspunkt i oppdatert forskning, erfaring hos fagpersonellet og pasienters erfaringer. Hver deltaker har selv ansvar for å bidra til at utbyttet blir størst mulig.

Egeninnsats og deltakelse

Din egeninnsats under oppholdet er svært viktig. I starten av oppholdet vil vi sammen med deg finne ut hva du og vi bør prioritere.

Innhold i programmet

Alle deltakerne gjennomgår en språklig kartlegging før og etter intervensjonen.

Treningen foregår i grupper på tre afasirammede og en logoped, samt assistent ved behov. Det gjennomføres 2,5-3 timer daglig språktrening i gruppe over en periode på 2 + 1 uke. Selve språktreningen er en form av såkalt «constraint induced» språkterapi (CIST). Det betyr at for å fremme bruk av muntlig tale brukes begrensninger (altså «constraints») av alternative kommunikasjonsformer.

CIST bygger på prinsipper om hjernens plastisitet, altså at hjernen med rett trening kan reorganisere seg og bygge opp nye forbindelser der de gamle har fått en skade. Her er det viktig med repetisjon og høy treningsintensitet. Hjernens evne til å stadig forandre seg kan også jobbe mot oss, eller gjøre oss en bjørnetjeneste. Dette kalles lært ikke-bruk og handler om at det kan være lettere å bruke kompenserende strategier enn å streve med å aktivere det reduserte språket. I CIST jobber vi derfor med å øke aktiveringen av språket i hjernen selv når det er vanskelig.

CIST-treningen består i korthet av et kortspill hvor hensikten er å samle par fra en bunke kort med bilder av høyfrekvente og lavfrekvente ord. Deltakerne kan kun bruke tale, ikke mimikk, kroppsspråk eller tegning, og de skal produsere så fullstendige setninger som mulig, med eller uten hjelp fra logopeden. Treningen økes gradvis i kompleksitet etter hvert som deltakerne oppnår større ferdigheter. I tillegg til språktreningen hver dag har deltakerne daglige timer med fysio- og/eller ergoterapeut, spiser sammen og oppfordres til å snakke mye.

Tilbudet til pårørende varierer avhengig av de ulike rehabiliteringstilbudene. Vi arrangerer pårørendedag i enkelte av gruppeoppholdene. Lærings- og mestringssenteret ved sykehuset er også et tilbud for pårørende, hvor det arrangeres ulike pårørendekurs. Det er også e-læringskurs for pårørende.

Les mer om kurs og opplæring ved sykehuset

Er du pårørende?

Les mer om pårørendetilbudet ved Sunnaas sykehus

Under oppholdet og før du reiser hjem kan det bli forandringer med hensyn til hvilke medisiner du skal bruke. Før utreise vil du få en oppdatert legemiddelliste og eventuelt informasjon fra legen ved avdelingen om hvilke medisiner du skal bruke. Noen ganger får du/blir det gitt anbefalinger relatert til forandringer av medisiner. Beskjed om eventuelle endringer sendes til fastlegen via epikrisen, og oppstart av nye medisiner etter utskrivelser gjøres hos fastlegen. Eventuelle resepter sendes elektronisk til apotek.

Tjenesten «Mine resepter» på Helsenorge gir deg som har fått e-resepter oversikt over

 • dine aktive resepter
 • legemidler du har fått utlevert på apotek
 • antall utleveringer som er gjort

Før hjemreise bør du har oversikt over

 • om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr
 • hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen
 • om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelse Etter

Epikrise sendes til din fastlege.

Etter avsluttet opphold blir det skrevet en logopedrapport med konklusjon. Denne sendes hver enkelt deltaker og til henvisende instans. Det anbefales at du får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen. Dersom du allerede har lokal logopedoppfølging kan en kopi av rapporten sendes til dem dersom du ønsker det.

Mer om hjerneskader

  Kontakt

  Sunnaas sykehus Nesodden Avdeling for oppfølging av hjerneskade

  Kontakt Avdeling for oppfølging av hjerneskade

  Sunnaas sykehus Nesodden

  Bjørnemyrveien 11

  1453 Bjørnemyr

  Transport

  Parkering og parkeringsbevis

  Det er avgiftsfri parkering på hovedparkeringsplassen nord for Rema 1000. Følg skilting fra hovedveien. 

  Parkeringen har et avmerket område for pasienter og ansatte på Sunnaas sykehus. Du kan få et parkeringsbevis i servicetorg i bygg B. Legg dette synlig i frontruten.

  Parkering med HC-symbol

  Ved hovedinngangen finnes korttidsparkeringsplasser merket med HC-symbol.

  Langtidsparkering med HC-symbol finnes i Steinveien på vestsiden av bygg E/F, og på sørsiden av bygg D.

  Ladestasjon

  Du må ha egen ladekabel og bruke appen CloudCharge. 

  Ladestasjoner for elbiler finnes i Steinveien på vestsiden av bygg E/F. Ladepunktene er semi-hurtigladere som passer alle nyere elbiler (Mode-3: Type-2).

  Pasienter som er registrert på forhånd lader gratis*. Ring servicetorg i god tid før, slik at vi kan registrere deg i systemet før du kommer. Dette kan ta opptil to arbeidsdager.

  Servicetorg
  66 96 90 00

  *Andre besøkende kan se gjeldende priser ved ladepunktene. 

   

  Det går båter fra Aker brygge og Lysaker til Nesoddtangen. Båtene korresponderer med buss til Sunnaas sykehus. Reisetid fra Aker brygge er 36 minutter. Fra Lysaker brygge 20 minutter.

  Fra Aker brygge til Nesoddtangen tar du båtrute nr. B10.
  Fra Lysaker til Nesoddtangen tar du båtrute nr. B11.

  Fra Nesoddtangen går det korresponderende buss rute nr. 575 eller 570 til Sunnaas bussholdeplass.

  Båtene går inntil tre ganger i timen. Se www.ruter.no for mer informasjon om rutetider.

  Billett kjøpes på billettautomat, ombord eller via billettappen RuterReise.

  Sunnaas sykehus ligger på Nesoddens vestside, ca. 6 mil fra Oslo sentrum. Turen tar rundt 50 minutter. 

  Med bil følger du fylkesvei 156 eller 157. Følg skilting mot Nesoddtangen og videre til Sunnaas sykehus.

  På GPS kan du legge inn besøksadressen Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr, eller GPS koordinatorer 59.8361781,10.6420094,17Z.

  Kart (google maps)

  Praktisk informasjon

  ​​​Hvordan ser rommene ut?

  Alle inneliggende pasienter får eget rom.

  På avdeling for kognitiv rehabilitering, avdeling for funksjonsvurdering og avdeling for oppfølging etter hjerneskade deler man bad og toalett. TV er tilgjengelig i fellesområde.

  På resterende avdelinger får du eget bad, toalett og TV på rommet.

   

  ​Sykehuset har to basseng, store basseng (25 meter) og lille basseng (terapibasseng). 

  Bassenget er et terapibasseng med opptil 32 grader. Maks 10 pasienter kan være i bassenget samtidig.

  Lille basseng kan kun benyttes av pasienter. 

  • Egentrening svømming i lille basseng krever påmelding via din fysioterapeut. 
  • Det er kun pasienter med påmelding som kan benytte det lille bassenget.
  • Avklar med badevakten at du er klarert for egentrening.

  Åpningstider for egentrening

  Mandag: 09.00-11.30 og 13.00-14.30
  Tirsdag: 09.00-11.00 og 17.00-18.30
  Onsdag: 09.00-11.30 
  Torsdag: 09.00-11.30
  Fredag: 09.00-11:30

  • Endringer kan forekomme på kort varsel. Plakat vil da bli hengt opp ved det lille bassenget.
  • Lille bassengt blir stengt på ettermiddagen hvis det arrangeres konserter i samme tidsperiode.
  • Lille basseng er stengt lørdag, søndag, helligdager og offentlige fridager. 

  Åpningstider for trening med terapeut

  • Trening med terapeut krever påmelding. 
  • Det er ingen badevakt i det tidsrommet.
  • Det er ikke tillatt å gå inn i garderoben før din terapeut er tilstede.  

  Onsdag: 13.00-14.30
  Torsdag: 13.00-14.30

  • Endringer kan forekomme på kort varsel. Plakat vil da bli hengt opp ved det lille bassenget.
  • Lille bassengt blir stengt på ettermiddagen hvis det arrangeres konserter i samme tidsperiode.
  • Lille basseng er stengt lørdag, søndag, helligdager og offentlige fridager. 

   

  Lille basseng er stengt i uke 28 grunnet hovedrengjøring.

   

  Store basseng er stengt i sommer

  Grunnet vedlikehold er bassenget stengt fom. 30. mai til 1. september

  Skal du besøke en som er pasient på sykehuset, må det avtales direkte med avdelingen.

  ​​​

  ​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

  Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

  Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

  Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

  ​Det er frisør på sykehuset. Frisørsalongen holder til i kjelleren i G-bygget ved garderoben til det store bassenget. Time kan bestilles på tlf 957 72 904. Besøkende kan også benytte seg av frisøren.

  Hva som gjelder for ditt rehabiliteringsopphold finner du utfyllende informasjon om på Rehabiliteringstilbud og undersøkelser. Men som regel bør du ta med følgende:

  • Individuell plan eller individuell opplæringsplan og dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger, dersom du har dette.
  • Oppdatert medisinliste (legemiddelliste). Denne kan du få hos fastlegen din. Under korte innleggelser kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medbragte legemidler.
  • Ortopediske og andre hjelpemidler dersom du har det.
  • Treningstøy og eventuelt badetøy. En del av rehabiliteringen innebærer fysisk aktivitet og trening. Sørg også for at du har yttertøy og skotøy til ulike værforhold.

  Vår veiviser på Sunnaas sykehus: MazeMap

  Last ned MazeMap på din telefon eller nettbrett, så finner du lettere rundt på sykehuset.

  Her finner du veiledning og mer om MazeMap

  Virtuell omvisning inne på sykehuset via Go​​​ogle Street View & 360​

  Gå til Google Maps​, trykk på Street View & 360, så kan du bevege seg rundt i bildet.

  Sunnaas sykehus HF på Google Maps

  Kart over uteområdet

  Trykk på kartet for å få det i større format (pdf).

   

  Kart over sykehusområdet

   

     Det er to kantiner i sykehuset en i bygg F og en i bygg H. 

  Her spiser du som pasient alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen. 

  Sunnaas sykehus tilbyr et næringsrikt og variert kosthold, om det er medisinske eller kulturelle grunner for det sørger vi for at du får en spesiell diett.

  Les mer om ernæring og rehabilitering.

  Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

  Når du kommer hjem – forslag til nødplan

  Er du under 18 år kan en av foreldrene dine overnatte på rommet. Ønsker dere ikke det, hjelper vi dere med alternativer. Den som er sammen med deg får gratis mat i sykehusets kantine.

  Hvem kan overnatte i sykehuset?

  • Pårørende til inneliggende barn og unge opp til 18 år. Barn har krav på å ha en pårørende i sykehuset og prioriteres foran andre pårørende som ønsker å overnatte i sykehuset.
  • Pårørende til sårbare pasientgrupper, hvis behandlingsansvarlig lege og teamet vurderer at det er nødvendig.
  • Pårørende til pasienter hvis det er nødvendig for rehabiliteringen. 
  • Barn som er pårørende.
  • Assistenter til innlagte pasienter hvis det vurderes nødvendig.

  Disponible pårørenderom

  • Portnerboligen (2 rom, maks 4 personer, men kun én husstand)
  • Rom i klinikken
  • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (2 rom, kun én husstand per rom)​

  Kostnad

  ​Hvis du får plass. er det gratis for pårørende å overnatte i sykehuset.​


  Vi har et stort utvalg av organiserte aktiviteter for pasientene, og et utvalg av aktiviteter du kan gjøre på egen hånd som pasient eller pårørende. 

  Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

  Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

  ​På dette sykehuset kan du treffe en Sykehusklovn!

  Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
  Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

  Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

  Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

  Les mer om Sykehusklovnene

  ​Du får tildelt ditt eget nøkkelkort som du bruker når du skal inn og ut av sykehuset og terassen når hovedinngangen er stengt.

  Besøkende som kommer utenom åpningstid følger instruks ved hovedinngangen (bygg B).

  ​Ulykker, sykdom og død kan gi mange tanker og spørsmål. Sykehusprest og diakon er her for å møte pasienters, pårørendes og ansattes behov for samtale, sjelesorg, veiledning og kirkelige handlinger. 

  Det stille rommet er åpent hele døgnet for stillhet, meditasjon, lystenning og bønn, og er et livsynssåpent rom. Du finner det innerst i underetasjen i H-bygget.

  Prestetjenesten ivaretar også pasienter som tilhører andre kirke-, religions- og livssynssamfunn, og formidler kontakt med aktuelle ressurspersoner.

  Tankene kan være mange og ordene få. Uansett hvor man er i livet, kan det være godt å ha noen å snakke med. Ta gjerne kontakt direkte med diakon​ Laila Bjerkehagen Andresen og sykehusprest Katrine Bråtane (i permisjon) eller gjennom teamet ditt.

  Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

  Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

  Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

  Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.