HELSENORGE

Avsluttede prosjekter

Her finner du et utvalg av avsluttede prosjekter ved TRS. Det er gjennomført mange flere prosjekter og studier ved TRS, du kan finne artikler under publikasjoner.

Doktorgradsarbeider og post.doc. prosjekter

Norsk studie om Marfans syndrom, del 2: Ny undersøkelse etter 10 år, av voksne med antatt Marfans syndrom

Type: Doktorgradsarbeid

Ansvarlige: Prosjektleder: Svend Rand-Hendriksen, TRS
ph.d. kandidat: Thy Thy Vanem, Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Status: Avsluttet 2021

Les mer om prosjektet

Psychosocial aspects of adults with Marfan Syndrome. A cross sectional study of challenges related to work, satisfaction with life, chronic pain and fatigue

Type: Doktorgradsarbeid

Ansvarlig TRS: Gry Velvin

Status: Avsluttet 2019

"Cognitive rehabilitation of executive functions in adults with spina bifida: efficacy of Goal Management Training." 

Type: Doktorgradsarbeid                                                                     

Ansvarlig TRS: Jan Stubberud                                      

Status: Avsluttet 2014

En populasjonsbeskrivelse av voksne med osteogenesis imperfecta i Norge, kliniske og sosiale forhold 

Type: Doktorgradsarbeid                                                                          

Ansvarlig TRS: Lena Lande Wekre                                            

Samarbeid: Aker Universitetssykehus, TAKO, OI-foreningen, UiO

Status: Avsluttet 2012

Les mer om prosjektet

Fire- årig studie om betydningen av å delta i Ridderrennet

Type: Post.doc. studie                                                                                   

Ansvarlig: Psykolog Anne Mette Bredahl ved TRS og Norges Idrettshøyskole     

Status: Avsluttet

Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn. En doktorgradsavhandling om sjeldne funksjonshemminger og kroppsøvingsfaget 

Type: Doktorgradsarbeid                                                                             

Ansvarlig: Ellen Berg                                             

Finansiert av Norges Idrettshøgskole og TRS                               

Avsluttet 2013 

Marfans syndrom en diagnostisk utfordring, aspekter fra en norsk kohortestudie

Type: Doktorgradsarbeid

Ansvarlig TRS: Svend Rand-Hendriksen                                         

Samarbeid: Marfanforeningen, OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål og Diakonhjemmet sykehus                                                                

Avsluttet: 2010 

                                                                                 

Mastergradsprosjekter

Fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi

Type: Mastergradsprosjekt

Ansvarlig TRS: Fysioterapeut Olga de Vries                                      

Status: Masteroppgave ved UiO, ferdig februar 2019

Les mer om prosjektet og masteroppgaven


Livskvalitet, belastningsplager og protesebruk hos voksne med reduksjonsdeformitet i armene

Ansvarlig: Ergoterapeut Anne-Karin Vik, TRS og OUS                 

Finansiering: Sophies Minde Ortopedi AS                                         

Status: Masteroppgave ved UiO, ferdig januar 2019

Les mer om prosjektet og masteroppgaven

Mastergradsoppgave om voksne med amyoplasi

Tittel: Funksjon hos voksne med amyoplasi

Ansvarlig TRS: Ergoterapeutspesialist Unni Steen (Veileder: Lena Lande Wekre) 

Status: Avsluttet 2017      

Les mer om projsektet og masteroppgaven

Mastergradsoppgave om fatigue ved Marfans syndrom

Tittel: Marfans syndrom og fatigue: En tverrsnittstudie i en gruppe voksne personer med Marfans syndrom.

Ansvarlig TRS: Trine Bathen, (Gry Velvin, Svend Rand-Hendriksen, veil.)                                                                                                        

Samarbeid: Marfanforeningen, UiO (Hilde Stendal Robinson)  

Status: Avsluttet 2013

Du finner masteroppgaven her

Masteroppgaven er del av et større prosjekt om psykososiale forhold ved Marfans syndrom

Det er også publisert to artikler basert på funnene i masteroppgaven:

Mastergradsoppgave om verdibasert ledelse

Tittel: "Uten tillit rakner alt"                                                     

Ansvarlig TRS: Kjersti Vardeberg                                                                

Status: Avsluttet 2011

Mastergradsoppgave om kortvokste i Norge

Tittel: Strevsomt å være kortvokst : En kartleggingsstudie av voksne kortvokste med hensyn til deltagelse i arbeidslivet, kroppslige plager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser                                               

Ansvarlig TRS: Heidi Johansen, Inger Lise Andresen                               

Samarbeid: Kunnskapssenteret (Kåre Birger Hagen), Norsk interesseforening for kortvokste                                               

Status: Avsluttet 2007

Det er også publisert tre artikler bastert på funnene i mastergradsstudien:

Andre forsknings og utviklingsprosjekter

Modeller for inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving – en gjennomgang og utvikling av en 'ny' tanke og refleksjonsmodell.

Type: Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Modellbasert kroppsøving

Ansvarlig: Ellen Berg, TRS, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Les om prosjektet


 

Voksne med ryggmargsbrokk, fokus på fysisk funksjon

Type: Fagutvikling

Ansvarlige: Fysioterapeut Kerstin Lundberg Larsen, overlege Ingeborg Lidal og overlege Marie Hoff. TRS

Les mer om prosjektet

Kan Virtual Reality brukes for å fremme forståelse for hvordan det er å være kortvokst, og hvilke utfordringer det kan innebære?

Et pilotprosjekt der vi skal lage Virtual Reality-film, og til å teste det ut som virkemiddel for å øke forståelse for mennesker som er kortvokste, og deres hverdagsutfordringer.

Type: Annet forskningsprosjekt/utviklingsprosjekt
Ansvarlige: Eirik Wahl Seeberg og Bendik Fjeldstad, TRS
Samarbeid med: Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK)
Status: Avsluttet 2020

Les mer om prosjektet

Å spre forskningskunnskap til de som trenger den - sammen med de som trenger den
Et pilotprosjekt for å prøve ut alternative metoder for forskningsformidling i samarbeid med brukerne.

Type: Annet forskningsprosjekt.
Ansvarlige: Gry Velvin, Trine Bathen og Thale Hartman, TRS.
Samarbeid med:
Marfanforeningen (foreningen for personer med Marfans syndrom, Loeys-Dietz syndrom og lignende tilstander)
Amy Østertun Geirdal og Ellen Berg, OsloMet
Status: Avsluttet januar 2021

Les om prosjektet

Anerkjennelse, samhandling og utforskende tilnærming - grunnpilarer for et inkluderende kroppsøvingsfag

Type: Fagbok

Ansvarlig TRS: Ellen Berg

Status: Avsluttet, boken Kroppsøving - med rom for alle ble publisert i januar 2021

Les om prosjektet og boken 

Forskning om rehabilitering og funksjonshemming: Antropologiske, pedagogiske og sosiologiske perspektiver


Type: Bokkapittel i en antologi med rehabiliterings- funksjonshemmingsforskning bestående av ulike antropologiske, pedagogiske og sosiologiske bidrag.


Ansvarlig: Anne-Stine Bergqist Røberg, TRS, i samarbeid med The Phlegethon Network (Dansk-Norsk forskningsnettverk om rehabilitering og funksjonshemming).


Status: Avsluttet, boken ble publisert august 2019.

Barn som medskapere av kunnskap i forskning

Voksne med dysmeli i Norge; utdanning, arbeid og hverdagsliv

Ansvarlig TRS: Heidi Johansen, Trine Bathen, Svend Rand-Hendriksen                                                                                              

Samarbeid: Dysmeliforeningen, koordinator Anne-Karin Vik - Nasjonalt fagnettverk for dysmeli og overlege Kristin Østlie ved Helse Innlandet                                               

Status: Avsluttet februar 2019

Tiltak og tjenester til barn med sjeldne diagnoser

Ansvarlig TRS: Brede Dammann, Heidi Johansen (Inger Lise Andresen, veileder).                                                                                                 

Samarbeid: Brukerforeningene, HØKH/Ullevål (forskningsbistand; metode og statistikk)                                                                             

Status: Avsluttet juli 2018

Anbefalt fysioterapioppfølging for barn med osteogenesis imperfecta

Ansvarlige for studien: Olga deVries, Lena Lande Wekre, TRS    

Samarbeid: Heidi Johansen, Inger Lise Andresen TRS. Norsk forening for osteogenesis imperfecta

Status: Avsluttet 2016

Trening av eksekutive vansker hos barn med ryggmargsbrokk

Pilotprosjekt som bygger på nevropsykolog Jan Stubberuds (TRS) doktorgradsprosjekt om trening av eksekutive vansker hos voksne med ryggmargsbrokk. Oppstart 2014. Status: Avsluttet

Les mer om pilotstudien hjernetrening hos barn med ryggmargsbrokk

Hvilke problemstillinger og spørsmål er relevante når man ønsker mer kunnskap om "Hvordan det oppleves å leve med amyoplasi – i møtet med andre mennesker?"

Ansvarlig TRS: Elise Christensen (Gry Velvin, veil.)                           

Samarbeid: AMC-foreningen                                                                        

Status: Avsluttet

Les artikkel fra prosjektet

Samarbeid rundt utvikling av anbefalt oppfølging av barn med MMC

Ansvarlig TRS: Tove Helland

Samarbeid: Barbro Lindquist, Svend Mathsson , Habiliteringsteam i Norge

Planlagt resultat: Systematisk, likeverdig og god oppfølging av barn med MMC

Status: Avsluttet

Aldring og funksjonshemning

Ansvarlig TRS: Heidi Johansen, Inger-Lise Andresen

Samarbeid: FoA (Senter for funksjonshemning og aldring), Frambu, SSD på RH, SINTEF helse

Tidsramme: Avsluttet

Pågående prosjekter 

Pågående prosjekter beskrives på en egen side:

Les om pågående TRS prosjekter
 


 

Fant du det du lette etter?