(arbeidstittel)

Anerkjennelse, samhandling og utforskende tilnærming - grunnpilarer for et inkluderende kroppsøvingsfag

Boka har som formål å bidra til økt kunnskap og økt bevissthet om hvilke verdier vi formidler gjennom vår praksisutøvelse i faget Kroppsøving. Søkelyset rettes mot hvorfor ulike praksiser etableres, og hva som erfares som viktig for at faget skal oppleves som positivt for barn og unge med en funksjonsnedsettelse.

Prosje​kttype:

Vitenskapelig fagbok

Stat​us:

Avsluttet januar 2021.

Ansvar​lig:

Ellen Berg, TRS (red)

Fagbokforlaget v/forlagsredaktør Ellen Aspeland, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) v/Anders Midtsundstad

Medforfattere: Astrid Nyquist, direktør Beitostølen Helsesportsenter, Petter Erik Leirhaug, 1. amanuensis, Høgskulen på Vestlandet.

Boka vil forhåpentligvis bidra til kritiske refleksjoner, økt engasjement og et ønske om å utvikle og skape en mer inkluderende og likeverdig læringsarena for alle i kroppsøvingsfaget.

Dette bokprosjektet har først og fremst sitt utspring i mitt doktorgradsarbeid om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonsnedsettelse). Med avhandlingen «Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn» synliggjøres et gap mellom idealet om en inkluderende opplæring og det som erfares i praksis. For at barn i større grad enn i dag skal oppleve dette, forutsetter det økt kunnskap og bevissthet om hva som influerer på praksiser i faget og hva som skal til for at ungene skal erfare faget som et meningsfylt og inkluderende fag.

Metode og​ målgruppe:

Boka er tuftet på en narrativ tilnærming, der barnas, foreldrenes og lærernes fortellinger om sine erfaringer med skole og kroppsøving danner basis for det som belyses i boka. Deres erfaringer sees i lys av forskning både nasjonalt og internasjonalt, og med utgangspunkt i det rammeverket som lærere/skolen skal forholde seg til (lovverk, forskrifter, læreplaner).

Målet med denne boka er primært å nå ut med kunnskap til de som jobber med kroppsøvingsfaget i dagens skole, og kroppsøvingslærerstudenter. Boka vil også være relevant for mange andre aktører både i og utenfor skolen. Spesielt vil den være viktig for foreldre/foresatte og de fagpersoner og instanser som direkte bidrar i beslutnings- og/eller veiledningsprosesser med tanke på opplæringen i kroppsøving for barn med funksjonsnedsettelser. Det vil ofte være ledelsen på skolen, rådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Res​ultat:

Fagbok: Kroppsøving med rom for alle. Forfatter Ellen Berg. Boka ble lansert av Fagbokforlaget i januar 2021.

Fagbokforlaget beskriver boken slik:

Kroppsøving​ - med rom for alle

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, friluftsliv, idretts- og andre bevegelsesaktiviteter. Boka belyser sentrale tema om læring og deltagelse i kroppsøving som kan få særlig betydning når elevene har en funksjonsnedsettelse. 

Forfatteren går på læringstokt sammen med elevene og undersøker hvordan skolen kan utvikle et kroppsøvingsfag som kan bli et godt sted å være og lære. Barn og unge med en funksjonsnedsettelse er eksperter på seg selv; de vet hva de liker, hvor mye de orker og hva som er viktig for å kunne delta og mestre ulike bevegelser. Denne kunnskapen må læreren ta i bruk for å skape et meningsfylt kroppsøvingsfag der det er rom for ulike måter å bevege seg på. Målet er å skape en inkluderende læringsarena der alle elever opplever sosial tilhørighet og fellesskap med resten av klassen.

Målgrupper for denne boka er kroppsøvingslærerstudenter og lærere som skal undervise etter den nye læreplanen, skoleledere og andre profesjonsgrupper som involveres i arbeid med å tilby et tilpasset og inkluderende kroppsøvingsfag.

Du kan se et opptak av lanseringen og intervju med Ellen Berg her.

 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 06.12.2022