Masteroppgave gir mer kunnskap om funksjon og livskvalitet hos voksne med reduksjonsdefekt i armene

Ergoterapeut Anne-Karin Vik besto i januar 2019 mastereksamen ved Institutt for helse og samfunn, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er ansatt på Oslo Universitetssykehus og er tilknyttet TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser som koordinator for Nasjonalt fagnettverk for Dysmeli. Anne-Karin har i sin masteroppgave undersøkt voksne med medfødt reduksjonsdefekt i armene (ofte også kalt armdysmeli). Prosjektet er utført ved Oslo universitetssykehus, hvor de undersøkte 107 voksne med medfødt reduksjonsdefekt i armene.

Publisert 08.03.2019
Sist oppdatert 14.12.2022
Illustrasjon hånddysmeli

Tittel på masteroppga​ven

Funksjon og livskvalitet hos voksne med reduksjonsdefekt i armene. En tverrsnittsstudie.

Hov​edfunn

Deltakerne rapporterte nedsatt funksjon i arm, skulder og hånd, sammenliknet med kontrollgruppen, men høy tilfredshet med livet og god egenopplevd helse. Anne-Karin og kollegaer jobber nå med å publisere funnene fra studien, oppgaven er derfor ikke offentlig tilgjengelig enda. Sammendraget fra oppgaven gir mer detaljer om fremgangsmåte, målemetoder og resultater:

Sammendra​g av masteroppgaven

Hen​sikt:

Kartlegge selvrapporterte symptomer og funksjonell status, med fokus på fysisk funksjon og livskvalitet hos voksne med medfødt reduksjonsdefekt i armene (RDA) og sammenligne med den norske generelle befolkningen. Videre, sammenligne funksjon og livskvalitet innad i RDA-gruppen mellom protesebrukere og ikke-protesebrukere som har mangel på både underarm og hånd.

Teoretisk forankrin​g og metode:

Kvantitativ metode med spørreskjema. En tverrsnittsstudie der voksne ≥18 år med RDA tilknyttet Oslo universitetssykehus ble sammenlignet med en kontrollgruppe voksne ≥ 18 år trukket fra den norske generelle befolkningen med hensyn til:

  • Funksjon målt med den norske kortversjonen av et spørreskjema dysfunksjon i arm, skulder og hånd: KvikkDASH (skala fra 0-100 der lave tall indikerer god funksjon).
  • Livskvalitet målt med de norske versjonene av to ulike spørreskjema:
    • Satisfaction with Life Scale (SWLS), (skala fra 1-7 der høye tall indikerer høy tilfredshet med livet)
    • EQ-5D-5L (helserelatert livskvalitet), (VAS skala fra 0-100 der høye tall representerer den best tenkelige helsen).

Resultatene ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk og ikke-parametriske tester.

Res​ultater:

Studien inkluderte 107 voksne med ensidig (unilateral) (88 %) eller tosidig (bilateral) (12 %) RDA; medfødt mangel på hånd og fingre (n=48, 45 %) og medfødt mangel på både underarm og hånd (n=25, 23 %) forekom hyppigst.

Median alder var 27 år (Q1:22, Q3:36; min/maks:18-69) og 48 % var menn. Videre inkluderte studien 341 kontroller fra den generelle befolkningen; median alder 48 år (Q1:35, Q3:61; min/maks:18-74), 49 % var menn.

RDA-gruppen rapporterte nedsatt funksjon i arm, skulder og hånd (median = 13), sammenliknet med kontrollgruppen (median = 2). Forskjellen var statistisk signifikant med en liten effekt størrelse (r = 0,36).

Det var ingen forskjell på livskvalitet; begge gruppene skårer høyt på tilfredshet med livet (median = 5,4) og egenopplevd helse (median = 80).

Armprotese var tilpasset til 49 (46 %) individer med RDA (median alder 4 år);  25 av disse individene hadde sluttet å bruke protese ved 12 års alder. En sammenligning av protesebrukere (n =13) og ikke-protesebrukere (n = 12) viste ingen forskjell i funksjon og livskvalitet (små grupper).

​​​Podcast om funn fra studien

I denne podkasten forteller Anne-Karin Vik, koordinator i Nasjonalt fagnettverk for dysmeli, om funnene hun gjorde i arbeidet med sin mastergrad.

Her finner du podcasten​

Konkl​usjon:

Funnene indikerer at voksne med medfødt reduksjonsdefekt i armene har god, men redusert funksjon i dagliglivet sammenliknet med den generelle befolkningen, de er tilfredse med livene sine, rapporterer god opplevd helse og føler at ting går bra enten de bruker protese eller ikke.

​Refera​nse:

Vik A-K. Funksjon og livskvalitet hos voksne med redukajsonsdefekt i armene. Masteroppgave i helsefagvitenskap. Avdeling for helsefag. Institutt for helse og samfunn, det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo. 2018.

Her finner du masteroppgaven​

 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg