Fysisk form hos voksne med akondroplasi

I denne masterstudien har fysioterapeut Olga de Vries kartlagt aktivitetsnivå og fysisk form hos en gruppe voksne med akondroplasi. I tillegg har hun undersøkt om seks minutters gangtest er et egnet verktøy for gruppen. De Vries har sammenlignet funnene fra sin studie med fysisk form i den generelle befolkningen. Alle resultatene fra de fysiske testene viste en signifikant forskjell i fysisk form med referansematerialet, også når vi tar høyde for kroppslige forskjeller.

Kortvokst mann ved sjøen

Metode

I denne tverrsnittstudien deltok 36 voksne med akondroplasi.

Det ble gjennomført en maksimalbelastningstest på tredemølle (VO2max), gangtest (6MWT), muskelstyrketest (30sSTS), balansetest (BESS) og fysisk aktivitetsnivå ble kartlagt ved hjelp av et spørreskjema (IPAQ).

Funksjonstestene ble sammenlignet med referanseverdiene og sammenhengen mellom oksygenopptaket (VO2peak) og gangtesten ble undersøkt.

Resulta​ter

Studien viser at personer med akondroplasi har nedsatt kondisjon, muskelstyrke og balanse sammenlignet med referanseverdiene i den generelle befolkningen.

Selvrapportert fysisk aktivitetsnivå er svært varierende, men på gruppenivå rapporterte deltagerne et forholdsvis høyt aktivtetsnivå. Til tross for dette var kondisjonsnivået lavt.

Det ble også undersøkt om seks minutters gangtest (6MWT) er et egnet testverktøy for gruppen. Alle klarte å gjennomføre testen, uavhengig av gangfunksjon. Det var god sammenheng mellom gangtesten og oksygenopptak (VO2peak). 6MWT er derfor et enkelt verktøy til å vurdere fysisk kapasitet og ser ut til å egne seg for personer med akondroplasi.

​​Hvilken ​betydning har funnene?

Deltagerne klarte å få til gange på tredemølle med god intensitet, det ser ut som motbakken på tredemølla reduserte følgene av spinal stenose. Gange i motbakke på tredemølle kan dermed være en fin treningsmulighet for denne gruppen. De kan ellers ha vanskelig for å finne egnede treningsformer når de er plaget av følgene av spinal stenose.

Resultatene fra prosjektet gir grunnlag for å anbefale bruk av 6MWT til vurdering og oppfølging av fysisk form hos voksne med akondroplasi.

Sammenheng mellom spinal stenose, muskelstyrke og balanse?

Studien indikerer nedsatt muskelkraft og balanse i gruppen. Det vil derfor være av stor klinisk interesse å undersøke sammenhengen mellom spinal stenose, muskelstyrke og balanse. Om en slik sammenheng kan bekreftes, vil dette kunne være av klinisk betydning for å vurdere progresjon, som beslutningsstøtte for operasjon og som et effektmål ved postoperativ opptrening hos personer med akondroplasi og spinal stenose.

Masteroppgave og artikkel

Master​​​​oppgaven

Fysisk form hos voksne med akondroplasi. Olga Marieke de Vries. Universitet i Oslo, medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn. 2018.

Du finner masteroppgaven her

Artik​​kel

Det er også publisert en artikkel basert på funnene i masteroppgaven:

de Vries, O. M., Johansen, H., & Fredwall, S. O. (2021). Physical fitness and activity level in Norwegian adults with achondroplasia. American Journal of Medical Genetics Part A, 185(4), 1023-1032.

Du finner artikkelen her


 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 24.05.2024