Felles oppgaver for fagnettverkene til RKR

RKR drifter tilsammen fem fagnettverk; fagnettverk for hjerneskaderehabilitering, fagnettverk for lungerehabilitering, fagnettverk for kreftrehabilitering, fagnettverk for tidlig rehabilitering og fagnettverk for hjerterehabilitering.

Fagnettverkene skal:

  • bidra til å etablere et felles fagmiljø i regionen
  • gi oversikt over fagfeltet, hvilke tjenester som finnes og hvilke faglige utfordringer som fagmiljøet opplever
  • være pådriver for at nasjonale retningslinjer implementeres og følges og at internasjonale anbefalinger bekjentgjøres.
  • bidra til større grad av standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • samarbeide med de nasjonale kompetansetjenestene der de finnes
  • identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning
  • stimulere til forskning og innovasjon innen fagområdet

Ledelse av nettverket bør gå på omgang og være forankret i fagmiljøet. Ledelse kan ivaretas av en enkelt person/institusjon eller av et arbeidsutvalg. RKR har ansvar for å fasilitere det praktiske rundt nettverket og skal samarbeide tett med nettverkets ledelse.

Størrelse og sammensetning av nettverket vil kunne variere, men de faste 20-25 medlemmene er utnevnt fra de helseforetak og rehabiliteringsinstitusjoner som har tilbud innen fagområdet i helseregion sør-øst. I tillegg skal det være minimum en representant fra kommunehelsetjenesten og utdanning/universitet, samt minimum to brukerrepresentanter, hvorav en skal være rekruttert via det regionale brukerutvalget.

Nettverkene har fysisk samling vår og høst, i tillegg til virtuelle møter. Nettverkene skal sammen utarbeide årlige mål og programmet for samlingene skal tilrettelegge for prosesser der dialog med de deltakende enhetene bør ha sentral plass. Agenda for nettverkets møter og innsats skal utarbeides av nettverksledelsen i samråd med nettverkets medlemmer.

Sist oppdatert 21.03.2022