Illustrasjon logo

Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Om fagnettverk for hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst

"Det viktigste med fagnettverket er at deltakerne kan utvikle seg faglig, få mer selvtillit, kunnskap og ferdigheter, slik at de blir gode "endringsagenter". Medlemmene deler retningslinjer med hverandre, lærer hvordan implementere forskning og innovasjon, får prosjekterfaring og utvikler informasjon til pasienter og andre fagfolk. Disse aktivitetene bidrar til å utvikle både deltakerne selv og hele nettverket. Dette fremmer en likeverdig kvalitet av rehabiliteringstilbudet i helseregionen." Andrew Bateman


Overordnet mål

 • Bidra til å etablere et felles fagmiljø i regionen
 • Ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer som fagmiljøet opplever
 • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
 • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Informasjon- og kunnskapsformidling

 • Kartlegge tilbud, både tidlig og senfase, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Kapasitet og innhold. Kartlegge hvordan forløp faktisk er for enkeltindivider
 • Få oversikt over geografiske forskjeller i tilbud og organisering
 • Formidle informasjon om behandlingslinjer, pasientforløp og faglige retningslinjer

Forskning og innovasjon

 • Formidle det siste innen forskning og ny viten på området
 • Formidle informasjon om innovative prosjekter og teknologi i feltet, samt hva som er på gang av prosjekter innen måleverktøy, pasientrapporterte effektmål og samvalgsverktøy​​

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Kvalitetsverktøy, retningslinjer og fagprosedyrer

Måleverktøy

Læringsressurser

​Møteplan 2024

 • 05. mars: digital samling
 • 28. mai: digital samling
 • 10. september: digital samling
 • 26. november: fysisk samling (Oslo)

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud innen hjernerehabilitering i Helse Sør-Øst, i tillegg til representanter fra kommuner og brukerorganisasjoner.

​Medlemmene i nettverkene har ansvar for å informere egen organisasjon om det arbeidet som nettverket gjør. Representantene skal oppnevnes på høyeste mulig nivå, og er personer som organisasjon og ledelse har tillit til, med god gjennomslagskraft i egen organisasjon og i sitt miljø.

Kontaktperson RKR: Anne-Margrethe Linnestad

Hjerneskaderehabilitering favner en rekke ulike diagnoser. Fellesnevneren er at skaden eller sykdommen har medført varig skade på hjernevevet. De vanligste typene hjerneskade er hjerneslag og traumatisk hjerneskade (hodeskader), men mange pasienter kommer til rehabilitering for skader påført av hjernesvulst, infeksjoner (enchefallit), forgiftninger (for eksempel løsemiddelskade) eller nedsatt oksygentilførsel (ved hjertestans eller store blødninger). Mens den medisinske behandlingen ved slike tilstander er diagnosespesifikk, vil ofte rehabiliteringen i større grad fokusere på funksjonsutfall som gjelder på tvers av diagnosene.

Rehabilitering av motoriske vansker er mange steder et etablert tilbud, mens det først de 10-15 siste årene er blitt utviklet behandlingstilbud rettet spesifikt mot kognitive vansker. Personer med ervervet hjerneskade vil ofte, og særlig i den første fasen etter skaden, ha behov for et helhetlig behandlingstilbud som er i stand til å fange opp og behandle skaderelaterte utfordringer innen et bredt spekter av livets domener. Utover i et rehabiliteringsforløp vil fokus kunne gradvis dreies over mot rehabiliteringstiltak rettet mot avgrensede problemområder. Dette gjelder i mindre grad for pasienter med omfattende skader som gjerne kan ha behov for et omfangsrikt og helhetlig behandlingstilbud ut livet.

​Rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade

Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF har oversikt over rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i helseregion sør-øst

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Under "Velg behandlingsted" på Helsenorge finnes en oversikt over rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i hele landet

Helsenorge.no/velg behandlingssted

Sist oppdatert 25.01.2023