Logo lungenettverk

Fagnettverk for lungerehabilitering

Om fagnettverk for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst

Nettverk for lungerehabilitering har samlet og utarbeidet fagstoff til hjelp for helsepersonell i kommune elle andre steder som ønsker å bedre ivareta en lungepasients behov, eller vil lage et kunnskapsbasert kursopplegg for lungepasienter. Inspirert av australske Pulmonary rehab toolkit og svenske Kolwebben

Overordnet mål

 • Kartlegge tilbud innen rehabilitering, trening/mestring/livsstil, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Utarbeide informasjonsmateriell for både fagfolk og brukere
 • Formidle kunnskap og kompetanse ikke bare om KOLS og astma, men også om mindre vanlige lungesykdommer

Behandlingslinjer/forløp/retningslinjer

 • Veilede om nye kommunale tilbud ut fra kunnskap om tidlig innsats

Forskning/innovasjon

 • Invitere forskere/kompetansemiljer til å delta i nettverket
 • Informere om forskning og innovasjonsprosjekter
 • Samarbeide med forskningsmiljøer rundt telerehab/app-utvikling, som SINTEF og andre
 • Formidle ny teknologi som støtte i arbeid og behandling

Påvirkningsarbeid

 • Krav til sykehus med lungespesialister at de også har et tilbud om lungerehabilitering. Jobbe for at det består, evt. opprettes for de som ikke har det tilbudet.
 • Jobbe for at Kols-pasienter som er relativt spreke, bør få et poliklinisk tilbud, mens de som er dårligere bør få et inneliggende tilbud
 • Sikre at fortsatt vil være et tilbud i spesialisthelsetjenesten til disse pasientene (i tråd med dette, i tråd med IS-1947), samtidig som nye kommunale tilbud bygges opp

Kvalitetssikring av tjenestene

 • Sikre likeverdige tjenester og tilbud til alle i regionen, og områdene i mellom, fra kommune til kommune (bydel til bydel).
 • Definere hva slags innhold tjenestene skal ha, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Fagutvikling

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen, og er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Nettverk for lungerehabilitering besluttet i 2018 å publisere en studie basert på felles datasett og innsamling av pasientdata fra lungepasienter i Helse Sør-Øst.

Les mer om KOLS - kronisk obstruktiv lungesykdom på nettsidene til Helse Norge

HelseNorge - KOLS

Forskning

Revidert definisjon av lungerehabilitering

Effekten av lungerehabilitering

Retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer for KOLS

Danske retningslinjer for rehabilitering av pasienter med KOLS

Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (Helsedirektoratet)

Luftveier - langtidsbehandling med oksygen for voksen pasienter (LTOT)

Egenbehandlingsplan KOLS

I perioden 2017-2019 har nettverket under ledelse av Martijn Spruit* valgt tester og spørreskjema som er egnet til å måle de viktigste sidene ved funksjon og livskvalitet for lungesyke.

Bildet viser PROMIS, HADS, 6MW, CAT, mMRC, EQ-5D og PSFS

De valgte verktøyene. ISWT har vi senere gått bort fra, og PROMIS er lagt til som alternativ til HADS, som er lisensbelagt. Nærmere beskrivelse av skjema og tester i Verktøykasse for lungerehabilitering - Kartlegging

* Martijn Spruit, professor ved Maastricht University, Nederland og Hasselt University, Belgia, og leder av forskningsteamet "Fysisk aktivitet, trening og rehabilitering" på CIRO, Nederland.

Fagnettverk for lungerehabilitering møtes 2-4 ganger i løpet av året. 

Årsplan for 2024:

 • ​26. april

 • 24. september

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud innen hjernerehabilitering i Helse Sør-Øst, i tillegg til representanter fra kommuner og brukerorganisasjoner.

Kontaktperson RKR: Stein Arne Rimehaug

Lenke til kontaktinformasjon til RKR

Lungerehabilitering reduserer symptomer, bedrer funksjon for hele mennesket, gir pasienten større kontroll over egen tilstand og sparer samfunnet for store helsekostnader. Det er viktig at rehabilitering blir gitt på riktig tidspunkt og tilpasset pasientens behov, og består av både undervisning om sykdomsspesifikke tema, mestringskurs og trening. Evidens viser at lungerehabilitering kan bidra til mindre dyspnoe, bedre livskvalitet, og forebygge forverring av sykdommen og behov for sykehusinnleggelser.

Behandlingen er en forskningsbasert tverrfaglig og sammensatt intervensjon for personer med kronisk lungesykdom, oftest tilbudt til pasienter med KOLS, men er også aktuelt for pasienter med andre kroniske lungesykdommer som astma, bronkiektasier, cystisk fibrose, lungekreft, lungetransplantasjon. 

Rehabiliteringstilbud til pasienter med lungesykdommer

Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF har oversikt over rehabiliteringstilbudene til pasienter med lungesykdommer i helseregion Sør-Øst

Rehabiliteringstilbud lungesykdommer Helse Sør-Øst


 

Sist oppdatert 27.05.2024