Lungesykdommer

Lungesykdommer kan påvirke både fysisk, psykisk og sosial funksjon. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

​Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Målgruppen er du som har en alvorlig lungesykdom, og/eller har gjennomgått lungeoperasjon.  

Rehabilitering kan starte umiddelbart etter sykehusopphold eller senere i sykdomsforløpet, avhengig av sykdommens utvikling. 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud innen fagområdet lungesykdommer, i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.  

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med kronisk lungesykdom og uavklart rehabiliteringspotensiale, der andre sykdommer kan innvirke på symptomer eller funksjonsnivå, samt pasienter med pusteplager (dyspne) av uklar årsak.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med lungesykdom fordeles i fem pasientforløp spesielt tilpasset målgruppene:

  1. Unge voksne 18 - 30 år
  2. Tidlig rehabilitering
  3. Transplantasjonskandidater
  4. Pasienter som har gjennomgått lungetransplantasjon
  5. Langt kommet lungesykdom

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med lungesykdom og fordeles i tre pasientforløp spesielt tilpasset målgruppene:

  1. Generell lungerehabilitering: for pasienter med kols, emfysem, bronkiektasier, astma, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, interstitielle lungesykdommer/lungefibrose og andre med sjeldne lungesykdommer, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse.
  2. Arbeidsrettet lungerehabilitering: for pasienter med lungesykdom som er sykmeldte eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet.
  3. Sarkoidose.

Mer informasjon om LHL-sykehuset Gardermoen

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Gruppebasert tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Ringen Rehabiliteringssenter ligger ca. 5 km nord for Moelven sentrum.

Mer informasjon om Ringen Rehabiliteringssenter

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Unicare Hokksund ligger sentralt i Hokksund.

Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Hokksund

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Norges Handikapforbund (NHF)

Sist oppdatert 13.03.2024