Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Læring og mestring skal være en integrert del av alle helse- og omsorgstjenestene, og inngå i helhetlige forløp for pasienter og pårørende. Det overordnede målet er å fremme helse og livskvalitet. Opplæring av pasienter og pårørende er en av helseforetakenes fire hovedoppgaver. Form, innhold og organisering på lærings- og mestringstilbud gjøres på ulike måter i helseforetakene. Det kan være som egne lærings- og mestringssenter og/eller som integrerte tilbud i klinikkene.

Formål med lærings- og mestringstilbudene er at pasienter, brukere og pårørende skal

  • få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer.
  • forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.
  • gi støtte til endring av levevaner for å fremme fysisk og psykisk helse.
  • understøtte pasient og brukers egen læringsprosess.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus - Lærings- og mestringssenteret - barn

Oslo universitetssykehus - Lærings- og mestringssenteret i medisinsk klinikk

Oslo universitetssykehus - Lærings- og mestringssenteret i kreftklinikken

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Lærings- og mestringssenter i private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Martina Hansens Hospital


 


 

Sist oppdatert 07.02.2024