Henvisning til rehabilitering

Rutiner for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til. Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningene skal inneholde punktene 1-15 i sjekklisten under. Henvisninger skal sendes elektronisk.

Rett til helsehjelp i spesialistehelsetjenesten

Du har rett til å motta helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du har også rett til å velge hvor du skal behandles. Du må ha henvisning fra fastlege, sykehus eller spesialist som inneholder beskrivelse av punktene i sjekklisten under. Om du har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller ikke, er en medisinskfaglig vurdering. Avgjørelsen tas av helsepersonell, vanligvis en legespesialist.

Les mer om rett til hjelpe fra spesialisthelsetjenesten og vurdering av henvisning på helsenorge.no

Henvisninger til rehabilitering i enheter/avdelinger i helseforetak (sykehus) skal sendes elektronisk til det aktuelle sykehuset.

Oversikt over behandlingssteder med rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen, avtalespesialist eller andre med henvisningsrett via Regional koordinerende enhet (RKE).

 1. Hvis pasienten allerede er inne i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Pasient/pårørende må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon. Det vil da være spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med pasient/pårørende, som tar en faglig vurdering på om et rehabiliteringstilbud ved ønsket institusjon er hensiktsmessig for pasienten og eventuelt henviser videre til institusjonen.
 2. Hvis pasienten ikke er i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Henvisningen sendes elektronisk til RKE som rettighetsvurderer pasienten for et rehabiliteringstilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.

Dersom pasienten er innlagt i et helseforetak og det skal søkes om rehabilitering ved en privat rehabiliteringsinstitusjon, skal henvisningen sendes direkte til den aktuelle institusjonen.

Oversikt over behandlingssteder med rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst

 1. Fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett skal henvise pasienter til tverrfaglig overvekts poliklinikk ved lokalt helseforetak (sykehus).
 2. Tverrfaglig overvekts poliklinikk ved det enkelte lokale helseforetak:
  a. Utreder, vurderer og diagnostiserer pasienten i henhold til eventuell komorbiditet.
  b. Vurderer alternative behandlingsforløp i samarbeid med pasienten.

Der det foreligger indikasjon for behandling og pasienten ønsker konservativ behandling er det følgende to alternativer

Alternativ 1
Pasienten følger et konservativt behandlingstilbud i regi av lokalt helseforetak med en individuell vurdering av behandlingsopplegg i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Alternativ 2
Pasienten ønsker og har behov for et konservativt tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.
Kriterier:
a. Tilfredsstiller kriteriene for sykelig overvekt.
b. Helseforetaket har gjennomført kartleggingssamtale.
c. Det har vært forsøkt andre konservative behandlingstilbud uten at behandlingsmålet er nådd.

De private rehabiliteringsinstitusjonene må påse at henvisningene tilfredsstiller alle 3 kriteriene (alternativ 2 a-c). Henvisninger som ikke tilfredsstiller kriteriene skal sendes tilbake til henvisende instans.

Der det foreligger indikasjon for fedmekirurgi og pasienten ønsker fedmekirurgi skal pasienten henvises til og utredes av helseforetaket som skal gjennomføre eventuell kirurgisk behandling.

Behandlingstilbud til pasienter som tidligere har gjennomført behandling for sykelig overvekt

Det er kun de to regionale sentrene for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus som kan vurdere videre behandlingstilbud for pasienter som tidligere har gjennomført behandling for sykelig overvekt.

Fedme hos voksne Sykehuset i Vestfold HF

Overvektspoliklinikk Sykehuset i Vestfold HF

Seksjon for sykelig overvekt ved Oslo universitetssykehus HF

Senter for sykelig overvekt - seksjon for barn og unge (SSO-SBU) ved Sykehuset i Vestfold har et regionalt tilbud til de lokale helseforetakene om utredning, behandling og rehabilitering av barn og unge med sykelig overvekt. SSO-SBU tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Henvisning sendes elektronisk til Sykehuset i Vestfold.

Henvisning til rehabiliteringstilbud for barn og unge med overvekt på Evjeklinikken skal også sendes SSO-SBU ved Sykehuset i Vestfold.

Fedme hos barn og unge ved Sykehuset i Vestfold HF

Unicare Friskvern har gruppebasert dagtilbud med individuell oppfølging. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere. Henvisning til Unicare Friskvern skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) og inneholde punktene som det fremgår av sjekklisten under.

Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet ved Unicare Friskvern

Barn og voksne som har behov for helsehjelp innen psykisk helsevern; fastlege skal sende henvisningen til et distriktspsykiatrisk senter (DPS) for vurdering av om du har behandlingsbehov. Det er DPS ved alle helseforetakene (sykehusene) i helseregion sør-øst, med unntak av ved Sunnaas sykehus HF.

Det finnes nasjonalt pasientforløp for psykisk helse og rus, som skal gi deg som pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få medvirke i din egen behandling og den skal evalueres underveis.

Nasjonalt pasientforløp for psykisk helse og rus

Søk etter behandling innen psykisk helse, rus og avhengighet på helsenorge.no - Velg behandlingsted

Fastlege skal sende henvisning til ruspoliklinikken ved et av helseforetakene (sykehus) som vurderer rett til helsehjelp. Det er ruspoliklinikken ved sykehuset som du tilhører som normalt sett vil være best egnet til å vurdere dine behov for helsehjelp.

Det finnes nasjonalt pasientforløp for psykisk helse og rus, som skal gi deg som pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få medvirke i din egen behandling og den skal evalueres underveis.

Nasjonalt pasientforløp for psykisk helse og rus

Søk etter behandling innen psykisk helse, rus og avhengighet på helsenorge.no - Velg behandlingsted

 

De fleste pasienter kan benytte rehabiliteringstilbud- og tjenester i kommunen der de bor. Det er kun i de tilfellene hvor disse rehabiliteringstilbudene ikke fører frem, at pasienter skal henvises til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Med bakgrunn i "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" er vanligste årsaker til avslag:

 • Henvisningen har ikke klart formulert mål/hensikt med oppholdet, eller beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon.
 • Pasienten henvises for rekonvalesens.
 • Pasienten har hatt gjentatte opphold tidligere, og det fremkommer ikke ny problematikk/forverring i tilstand/funksjon i henvisningen.
 • Hoveddiagnose er en psykisk lidelse/rus.
 • Det er ikke beskrevet oppfølging og tiltak i kommunen.

Som pasient har du mange rettigheter. Full oversikt over dine rettigheter som pasient finner du på helsenorge.no/rettigheter​

Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.​

helsenorge.no/rett til å klage​

Dersom klagen gjelder opphold på behandlingssted skal klagen sendes rett til aktuelt behandlingssted, eller Helse Sør-Øst.

Tolk

Du har rett til gratis tolk dersom du trenger det. Gi beskjed til behandlingsstedet du skal til i god tid før oppholdet ved behov for tolk. 

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombud kan bistå deg med å gi informasjon om dine rettigheter som pasient, gi deg råd og veiledning om generelle spørsmål om helsetjenester og informere deg om fremgangsmåte ved søknad og klage.

Det er pasient- og brukerombud i hvert fylke.  

Pasient- og brukerombudet

 

Elektronisk henvisning

​Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du oss. Ved å skrive "regional" i søkefeltet finner du alle de fire regionale vurderingsenhetene.
Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning".
Adresseregisteret

Sjekkliste for henvisning

 1. ​​Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilkeken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at Regional koordinerende enhet (RKE) kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" og andre faglige føringer. Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for vurdering av denne pasientgruppen.

Pasienter som henvises til rehabilitering innen diagnosegruppen CFS/ME, skal være diagnostisert med en mild eller moderat grad av CFS/ME.

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering​

 

ReHabiliteringstelefonen 800 300 61

Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i helseregion sør-øst. Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.
ReHabiliteringstelefonen
En person som har på seg hodetelefoner og sitter ved en datamaskin
Sist oppdatert 22.01.2024