Illustrasjonsbilde verktøykasse

Verktøykasse for lungerehabilitering

Verktøykassen for KOLS og lungerehabilitering er en samling av kartleggingsverktøy, diagnosekriterier, oversikt over behandling og forslag til undervisningsopplegg innen KOLS og lungerehabilitering.

 

Verktøykassen er utarbeidet av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering og Fagnettverk for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst. Målet med verktøykassen er å dele kompetanse, kunnskap og anbefalinger for evidensbasert praksis.

Verktøykassen skal bidra med faglig veiledning for helsepersonell med ansvar for grupper eller individer med lungesykdom. Dette er ment å være et oppslagsverk for helsepersonell som ikke daglig har med KOLS-pasienter å gjøre.

Det kan også være en veiviser for de som ønsker å starte et undervisningsopplegg og treningsgrupper i primærhelsetjenesten, enten i frisklivssenter, LMS, på fysikalsk institutt eller kommunal rehabilitering.

Koronapandemien har bidratt til økt kompetanse på lungerehabilitering. Fagstoffet her er rettet mest mot kols, men vil jevnlig suppleres med kunnskap om ettervirkninger etter covid-19 sykdom.

Denne verktøykassen kan benyttes både for å ivareta post-covid pasienter, og for å sikre at kols, lungefibrose og andre lungepasienter også får et bra tilbud.

Lungerehabilitering er en forskningsbasert, tverrfaglig og sammensatt intervensjon ansett som sentral i behandlingen av pasienter med kronisk lungesykdom. Målet er å redusere symptomer, bedre funksjon og gi deltakere større kontroll over egen tilstand, og dermed redusere helsetjenestekostnader.

Bakgrunn og evidens

Lungerehabilitering er omtalt i Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med​ KOLS (2012). 

Informasjon og anbefalinger baseres på GOLD Guidelines 2017 og på ERS/ATS Statement for Pulmonary Rehabilitation, samt på Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS.

ERS/ATS er fellessatsning mellom European Respiratory Society og American Thoracic Society, en internasjonal ekspertgruppe blant lungeleger og forskere. De utgir «guidelines» og «statements». Deres oppsummering av evidensen for lungerehabilitering finnes i noen nøkkeldokumenter

ERS/ATS policy statement 2015: Enhancing implementation, use, and delivery of pulmonary rehabilitation PDF

ERS/ATS Guideline 2017: Management of COPD exacerbations

ERS/ATS statement 2014: Statement on physical activity in COPD

ERS/ATS 2014: Nutritional assessment and therapy in COPD

ERS/ATS 2013: Key Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation

ERS/ATS 2013 Pasientinformasjon om Pulmonary rehabilitation

Disse er alle samlet på ERS nettsidene.

Lungerehabilitering er et viktig og kostnadseffektivt tiltak i behandlingen av personer med kronisk lungesykdom, oftest tilbudt til pasienter med KOLS, men er også aktuelt for pasienter med andre kroniske lungesykdommer(astma, bronkiektasier, cystisk fibrose, lungefibrose, lungekreft, lungetransplantasjon og etterhvert kanskje post-Covid-19). Det er viktig at rehabilitering blir gitt på riktig tidspunkt i sykdommen, og tilpasses pasientens behov. Evidens viser at lungerehabilitering kan bidra til mindre dyspnoe, bedre livskvalitet, og forebygger forverring av sykdommen og behov for sykehusinnleggelser.

Lungerehabilitering finnes i Norge både i sykehus, i private rehabiliteringssenter, og i kommuner. Det finnes derimot ikke i alle sykehus og alle kommuner. Koordinerende enhet i din kommune, eller LHL lokallaget kan hjelpe deg å finne nærmeste tilbud.

helsenorge.no/velgbehandlingssted/lungesykdommer

sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/lungesykdommer

Sist oppdatert 05.01.2023