Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

- broen mellom forskning og praksis!

​Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.

Retningslinje​​ for etablering, organisering og finansiering for regionale kompetansetjenester i H​else Sør-Øst

Slik fremmer vi kunnskap og kompetanse

For å fremme kunnskap og kompetanse er det viktig med et utstrakt samarbeid med andre kompetansetjenester, forskningsmiljøer, rehabiliteringsavdelinger, -institusjoner og fagpersoner. På den måten kan vi innhente kunnskap om god praksis, og dele ny viten med hele rehabiliteringsfeltet.

RKR har ansvar for å foreslå, initiere og koordinere metoder og modeller for fagutvikling med fokus på pasientens behov og utvikling gjennom hele forløpet. For å få til innovasjon som skal gi pasienten bedre rehabilitering, er det viktig med en systematisk faglig utvikling av rehabiliteringsfaget og læring mellom de medisinske fagområdene​.

Rehabilitering som fagområde omfatter mange pasientgrupper på flere stadier i et sykdomsforløp. Denne kompleksiteten tilsier et stort behov for faglige nettverk. Basert på en faglig vurdering av behov og føringer fra det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst, er det etablert nettverk med fokus på rehabilitering i forbindelse med lungesykdommer, hjerneskade og kreftsykdommer. Gjennom disse fagnettverkene kan vi innhente og formidle kunnskap og kompetanse på tvers av hele feltet.

Hvis vi skal få til varige endringer og praksis i feltet, er det viktig at kompetansetiltak blir forankret helt til topps. Vi har derfor også opprettet et ledernettverk, for at tiltakene skal forankres i organisasjonens strategier og være en prioritert aktivitet blant fagpersonalet.

Fagråd rehabilitering Helse Sør-Øst står formelt som RKRs referansegruppe. Fra 2020 ble det etter RKR sitt ønske opprettet en mindre undergruppe av fagrådet med representanter for de tre hovedmålgruppene til tjenesten; rehabiliteringsavdelinger i helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommunehelsetjeneste. I tillegg inngår det en brukerrepresentant og leder for fagråd rehabilitering.

Gruppen møtes to ganger i året der hovedfokus er å gi innspill til kompetansetjenestens drift og evaluere om denne er i henhold til målgruppenes behov. I mandatet til referansegruppa inngår

  • sikre at kompetansetjenestene blir en ressurs for alle sykehusområder i Helse Sør -Øst.

  • utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter.

  • gi råd om formidlingsstrategier.

Her finner du publikasjoner og postere utarbeidet av RKR, som fokuserer på vårt arbeid med Kunnskapstranslasjon, kunnskapsimplementering og kunnskapsoppsummeringer. 

Publikasjoner og postere fra RKR

Kontaktinformasjon og besøksadresse

Aker helsearena
Aker sykehus
Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg
0586 Oslo

Ingvild Lilleheie

Leder for RKR

ingvild.lilleheie@sunnaas.no 920 98 519

Julia Aneth Mbalilaki

Rådgiver

julmba​@sunnaas.no​ 901 33 257

Jennifer Moore

Rådgiver

jenmoo@sunnaas.no​

Charlotte Schanke

Rådgiver

charlotte.marie.schanke@sunnaas.no​

Anne-Margrethe Linnestad

Rådgiver

anne.linnestad@sunnaas.no 959 71 712

Ingvild Ross Magnussen

Kommunikasjonsrådgiver

ingvild.ross.magnussen@sunnaas.no 91835974
Sist oppdatert 05.01.2024