logo tidlig nettverk

Fagnettverk for tidlig rehabilitering

Formålet med nettverket er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen.

Om fagnettverk for tidlig rehabilitering i Helse Sør-Øst

Formålet med nettverket er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasientene i helseregionen.

Fagnettverket skal bidra til et samlet løft for fagfeltet tidlig rehabilitering der implementering og styrking av evidensbasert rehabiliteringspraksis skal ha hovedfokus. Nettverket skal omfatte rehabilitering fra og med intensivavdeling og til sengepost på sykehus, inkludert overgangen mellom disse avdelingene. Formålet er særlig å forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave- og ansvarsområder i tjenestekjeden. Nettverket er diagnoseuavhengig.

Medlemmene i nettverkene har ansvar for å informere egen organisasjon om det arbeidet som nettverket gjør. Representantene skal oppnevnes på høyeste mulig nivå, og er personer som organisasjon og ledelse har tillit til, med god gjennomslagskraft i egen organisasjon og i sitt miljø.

"Jeg håper at nettverket skal bidra til at medlemmer kan utvikle seg faglig, få mer kunnskap, dele fagartikler, retningslinjer og praktiske erfaringer med hverandre. Samtidig skal medlemmer være gode "endringsagenter", stimulere til økt kunnskap om rehabilitering hos sine kolleger og sørge for likeverdig kvalitet av tidlig rehabilitering i regionen". Rita Tiskeviciene, overlege ved Sykehuset Vestfold om forventninger til nettverket ved oppstart.

Fagnettverk for tidlig rehabilitering har følgende overordnede mål:

  • Bidra til å etablere et tverrfaglig felles fagmiljø i regionen
  • Ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer fagmiljøet opplever
  • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Innenfor disse rammene bestemmer de som er deltakere i nettverket selv hva de ønsker å fokusere på.Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap.

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Måleverktøy

Helsebibliotekets fagprosedyrer

Fagnettverk for tidlig rehabilitering planlegger å gjennomføre 4 møter per år, hvorav 3 av møtene planlegges som digitale halvdagsmøter mens ett årlig møte vil være et fysisk heldagsmøte.

Møteplan 2024

  • 19. mars (digitalt)
  • 4. juni (fysisk)
  • 24. september (digitalt) 
  • 2.-3. WARC (europeisk konferanse, erstatning for digitalt nettverksmøte)

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak med intensivavdeling i Helse Sør-Øst, i tillegg til brukerrepresentanter.

​Ahus, Brita Haugom, Klinisk ernæringsfysiolog
Ahus, Njål Kinne, Intensivlege
Ahus, Stine Lien Svendsen, Fysioterapeut
Diakonhjemmet, Ingvil Sundelin, Intensivsykepleier
FFO – brukerutvalget, Martin Skolbekken, Brukerrepresentant
HSØ – brukerutvalget, Th. Sebastian Blancaflor, Brukerrepresentant
Lovisenberg, Kristin Hofsø, Intensivsykepleier /forsker
Lovisenberg, *Martin Brierley, Logoped
OUS – Rikshospitalet, Ann-Marie Storsveen, Intensivsykepleier
OUS – Rikshospitalet, Kristina Fjone, Fysioterapeut/forsker
OUS – Rikshospitalet, *Tanja Karic, FMR-lege/forsker
OUS - Rikshospitalet/Ullevål, Charlotte Schanke, Fysioterapeut
OUS - Rikshospitalet/Ullevål, *Malin Mongs, Ergoterapeut
OUS – Ullevål, Anne Haug, Intensivlege
OUS – Ullevål, Anne Sofie Dæhlen, Intensivsykepleier
OUS – Ullevål, Karla Ascencio, Ergoterapeut
OUS – Ullevål, Rachel Jørgensen, Sosionom
OUS – Ullevål, Sedegheh Gharagozlian, Klinisk ernæringsfysiolog
OUS – Ullevål, Terje Herman Wilter, Sosionom
OUS – Ullevål, Øyvor Øistensen Holthe, Nevropsykolog
RKR, Siri N. Tveitan, Helsefaglig rådgiver
Sykehuset i Telemark, Nasira Khalid, FMR-lege
Sykehuset i Vestfold, Christian Boldt, FMR-lege
Sykehuset i Vestfold, Tonje Rasmussen, Intensivsykepleier
Sykehuset i Østfold – Kalnes, *Brita Fosser Olsen, Intensivsykepleier /forsker
Sykehuset i Østfold – Kalnes, Hilde Nesengen, Fysioterapeut
Sykehuset Innlandet – Gjøvik, Hod Stern, Intensivlege
Sykehuset Innlandet – Hamar, Gina Stubberud, Sykepleier
Sykehuset innlandet – Lillehammer, Ingrid Lyngved Ødegård, Intensivlege
Sykehuset Innlandet – Lillehammer, Kari Kvisselien, Fysioterapeut
Sørlandet Sykehus – Arendal, Anne Kristine Brekka, Fysioterapeut/forsker
Sørlandet Sykehus – Arendal, *Vegard Tørå Dokka, Intensivlege
Sørlandet sykehus – Kristiansand, Anne Køber, Intensivsykepleier
Vester Viken – Drammen, Randi Bjor Hognestad, Logoped
Vestre Viken - Bærum

Arbeidsutvalget for nettverket er merket med * foran navnet

Kontaktperson i RKR: Siri Tveitan

Med tidlig rehabilitering mener vi rehabilitering fra og med intensivavdeling og til og med sengepost på sykehus, inkludert overgangen mellom disse avdelingene.
Med rehabilitering menes tiltak som har som mål å gjenvinne fysisk, psykisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Rehabilitering er tverrfaglig, koordinert, samordnet, og målrettet med utgangspunkt i pasientens livssituasjon ønsker. At rehabilitering er tverrfaglig betyr at flere ulike profesjoner deltar

Sist oppdatert 12.04.2023