Funksjonskartlegging av intensivpasienten

CPAx-NOR

Pandemien avdekket behovet for et funksjonskartleggingsverktøy som kan benyttes fra intensivfasen. Dette for å sikre et mer sømløst rehabiliteringsforløp under innleggelse på sykehus, og for å bidra til en individuelt tilpasset oppfølging etter utskrivelse.

Prosjektleder er Charlotte Schanke, MSc. Charlotte har mange års erfaring som intensivfysioterapeut og er spesialist i hjerte - og lungefysioterapi (MNFF). For tiden har hun en delt stilling der 50 % er tilknyttet Regional kompetansetjeneste for rehabilitering​ (RKR) hvor hun leder dette prosjektet, i tillegg er hun 50 % fagansvarlig fysioterapeut på Oslo Universitetssykehus (OUS).

Funksjonskartlegging av intensiv-pa​sienter

Koronapandemien synliggjorde for oss alle hvilke enorme ressurser som settes inn i intensivbehandlingen for å redde liv, og hvilken kamp pasientene kjemper for å overleve. Intensivoverlevere har store utfordringer kognitivt, mentalt og fysisk både på kort og lang sikt. Tidlig rehabilitering med oppstart på intensivavdeling er anbefalt både nasjonalt og internasjonalt. Et funksjonskartleggingsverktøy på norsk er nødvendig for å kunne evaluere og dokumentere tiltakene og pasientenes fremgang.

Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool-CPAx er utviklet av den britisk intensivfysioterapeuten Evelyn Corner, og er tilpasset intensivpasienter, uavhengig av diagnose. Den er oversatt til flere språk. CPAx har vist seg brukervennlig, og er enkelt forståelig for både helsepersonell og pasienter blant annet på grunn av lettfattelig kommunikasjon av resultat gjennom et visuelt spindeldiagram (figur 1).

CPAx- NOR er observasjonsbasert og utføres ved sengen til pasienten. 10 delfunksjoner graderes fra 0=totalt avhengig av hjelp til 5=uavhengig av hjelp. Funksjonene som vurderes er forflytning i seng og til sengekant, sittebalanse, forflytning til stol, stå og gangfunksjon. 

CPAx - NOR inkluderer vurdering av håndgrepsstyrke og er det eneste kjente funksjonskartleggingsverktøyet som inkluderer vurdering av respirasjonsfunksjon. En sammenlagt skår beregnes, og høyere sammenlagt skår indikerer bedre funksjon.

Diagram, radardiagram
Figur 1. CPAx-NOR spindeldiagram. Illustrasjon: bilde 1 viser ved oppstart fysioterapi, bilde 2 ved overflytting sengepost.

 

​Om pros​jektet

Prosjektet ble gjennomført i fire trinn.

Tri​​nn 1

Oversettelse og utarbeidelse av CPAx - NOR. Internasjonale anbefalinger for oversettelse og kulturell tilpasning er fulgt.

Deltakere: Ekspertgruppe bestående av fem fysioterapeuter, brukerrepresentant, en intensivlege og en intensivsykepleier. Oversettelsen ble deretter pilotert av tre fysioterapeuter på ulike intensivavdelinger. Oversettelsen ble finansiert av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Internasjonale anbefalinger for oversettelse og kulturell tilpasning er fulgt. Oversettelsen er pilotert av 3 fysioterapeuter på ulike intensivavdelinger.

Trinn​​ 2 

Uttesting av CPAx-NOR i klinisk praksis på 5 sykehus i Helse Sør-Øst. Ved at to fysioterapeuter undersøker samme pasient så vi på samsvar mellom observasjon og skåring av den samme pasienten. Dersom de skårer likt styrkes påliteligheten.Vi ønsket å inkludere minimum 50 pasienter totalt for å få styrke i resultatene våre.

Deltagere: 10 fysioterapeuter fra 5 ulike sykehus i Helse Sør-Øst; Akershus Universitetssykehus (AHUS), Sykehuset i Vestfold (SiV), Sørlandet Sykehus – Kristiansand og Arendal (SSA og SSK), samt Sykehuset Østfold (SØHF).

Trinn 2, 3 og 4 var et samarbeidsprosjekt med Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke og ble finansiert av Stiftelsen Dam for perioden 2022-våren 2023.

Tri​nn 3

Fokusgruppeintervju. Hensikten med trinn 3 var å utforske og samle deltakende fysioterapeuter sine erfaringer knyttet til CPAx-NOR. Vi ville også utforske informantenes erfaringer om barrierer og fasilitatorer for implementering i praksis.

Deltagere: Tretten personer deltar i fokusgruppeintervju: de 10 deltagende fysioterapeutene fra trinn 2, en brukerrepresentant, en intensivlege og en intensivsykepleier.

Trin​n 4

Implementering-utvikling av verktøykasse. Hensikten med trinn 4 var å utarbeide en verktøykasse og en systematisk plan for implementering av CPAx-NOR på intensivavdelinger i Helse Sør-Øst.

Deltakere: Fysioterapeuter på intensivavdelinger i Helse Sør-Øst.


 

KTA modellen_til cpax.jpg

Figur 2: Kunnskap til handling- modellen for implementering

Sist oppdatert 29.11.2022