Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Sammensatte og/eller komplekse lidelser kan påvirke både fysisk og psykisk funksjon, arbeidsevne og livskvalitet. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen/skaden og eventuelle følgevirkninger forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.   

Målgruppen er deg som

  • har vært kritisk syk
  • har følgetilstander etter operasjoner 
  • har tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer
  • har følgetilstander etter brannskader og transplantasjoner.  

Tilbudet er forbeholdt pasienter som trenger rehabilitering etter sykehusbehandlinger. 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud innen fagområdet for komplekse og /eller sammensatte lidelser i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.   

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Tilbudet omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Godthaab Helse og Rehabilitering ligger på Bekkestua i Bærum kommune.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling - døgntilbud. Målgruppen er pasienter med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, pasienter med brannskader og transplantasjoner, og pasienter med lymfødem.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger rett sør for Lillehammer.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Målgruppen omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, unntatt hjerte- og lungesykdommer. Tilbudet omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Unicare Bakke ligger i nærheten av Halden.

Mer informasjon om tilbydet hos Unicare Bakke

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med diagnoser/tilstander som generell alderssvekkelse, kognitiv svikt, sykdommer som følge av kardiovaskulære risikofaktorer, hypertensjon, atrieflimmer, diabetes, nyresvikt, pasienter som har gjennomgått større operasjoner og som har generell svekkelse og underernæring, pasienter med brannskader og pasienter som er organtransplanterte.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter ligger ved Tyrifjorden i Modum kommune.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Norges Handikapforbund (NHF)

Sist oppdatert 21.05.2024