Diabetes type 1

Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom. Sykdommen medfører til at kroppen slutter å produsere hormonet insulin, eller produksjonen blir sterkt redusert, og dette fører til at blodsukkeret stiger. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Les mer om diabetes type 1 på helsenorge.no 

Målgruppe er deg som har diabetes type 1 med særlig krevende tilstander/livsfaser. 

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst tilbys rehabilitering til pasienter med diabetes type 1 ved Norsk diabetessenter.

Ved helseforetakene (sykehusene) er det ulike kurs og lærings- og mestringstilbud til pasienter med diabetes type 1.

rings- og mestringssenter

Privat institusjon i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud.

Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 pr, voksne over 30 år med insulinkrevende diabetes type 1 som trenger poliklinisk behandling, oppfølging og opplæring i spesialisthelsetjenesten. Pasienter med særlig krevende tilstander/livsfaser prioriteres.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud.

Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med insulinkrevende diabetes type 1 som i tillegg til poliklinisk behandling, trenger opplærling og oppfølging i form av kurs/gruppesamlinger. Enkelte kurs/grupper er også tilpasset følge av nære pårørende.

Norsk Diabetessenter holder til på Lilleaker ca. 10 km vest for Oslo sentrum, på grensen til Bærum kommune.

Mer om Norsk Diabetessenter

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Diabetesforbundet

Norges Handikapforbund (NHF)

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Sist oppdatert 03.05.2024