Regional behandlingstjeneste for nevrogen blæredysfunksjon

Nevrogen blæredysfunksjon

Nevrogen blæredysfunksjon er en forstyrrelse av nerveforsyningen til blæremuskelen (detrusor) og/eller lukkemuskelen (sfinkter), og samspillet mellom disse. Nerveskadens lokalisasjon og omfang er avgjørende for hvor mye vannlatningsfunksjonen påvirkes negativt. Hyppig vannlatning, brå og plutselig vannlatningstrang, urinlekkasjer, urinveisinfeksjoner og manglende evne til å igangsette vannlatningen er utfordringer mange kan oppleve.


Innledning

Denne polikliniske tverrfaglige utredningen er sammensatt. Den består av urodynamisk vurdering av risiko for komplikasjoner i øvre urinveier og praktisk håndtering av kateterisering og inkontinenshjelpemidler. Den kan også inkludere aspekter som håndfunksjon, kognitiv kapasitet, spastisitet og motivasjon.

Målet med utredningen er å forbedre din livskvalitet og redusere risiko for komplikasjoner.

Målgruppe

Utredningen er for personer der det er mistanke om nevrogen blæredysfunksjon. Dette kan være personer med ryggmargsskade, traumatisk hjerneskade, hjerneslag, multippel sklerose, cerebral parese, parkinsons sykdom eller spinale sykdommer.

Definisjon av rehabilitering

Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering reguleres av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. I forskriften defineres habilitering og rehabilitering på følgende måte:

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3

Inntakskriterier

Du må være medisinsk avklart og motivert for tilbudet.

Geografisk område

​Sunnaas sykehus gir tilbud hovedsakelig til pasienter tilhørende helseregion sør-øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

Resultater fra rehabiliteringsprogrammene

​Sunnaas sykehus utarbeider årlig en rapport for kvalitet og pasientsikkerhet hvor hensikten er å informere pasienter, pårørende og andre interessenter om resultater av rehabiliteringsprogrammene.

Kvalitetsrapport 2022 (pdf)

​Faktaark med nøkkeltall fra kvalitetsrapport 2022​ (pdf)​​


Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under. 

Elektronisk henvisning

​Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til, skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.                    

                                                                     


Utredning

Vi ønsker at du tar med deg

 • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
 • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
 • individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette
 • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det 

Vi trenger informasjon om 

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport 

Motstandsdyktige bakterier 

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.      


Behandling

Om tilbudet 

Dette tverrfaglige tilbudet er sammensatt og består av en urodynamisk vurdering av risiko for komplikasjoner i øvre urinveier og praktisk håndtering av kateterisering og inkontinenshjelpemidler. Tilbudet kan også inkludere aspekter som håndfunksjon, kognitiv kapasitet, spastisitet og motivasjon.

Tilbudet gis i form av tverrfaglige polikliniske konsultasjoner. Aktuelle undersøkelser som kan inngå er

Les mer om Urinveier - ultralyd

Urinveier - ultralyd

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger. Lydhodet på ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen og registrerer bølgene som kommer i retur. Lydbølgene blir fanget opp, analysert og blir omdannet til et bilde, som vi kan beskrive.

Med ultralyd kan vi måle størrelsen på nyrene samt sjekke om det står væske i dem eller om det er synlige cyster. Både blære og nyrer sjekkes for nyrestein.
Ultralyd kan også måle hvor mye urin som eventuelt er igjen i blæren etter vannlating.

Målgruppe

Denne undersøkelsen er primært for sykehusets målgruppe og pasienter som er innlagt på Sunnaas sykehus.

Geografisk område

Sunnaas sykehus gir tilbud hovedsakelig til pasienter tilhørende helseregion sør-øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

 1. Før

  Forberedelse

  For å få til en god undersøkelse er vi avhengige av at det er urin blæren. Det er derfor fint om du ikke går på toalettet 1-2 timer før undersøkelsen.

  Vi ønsker at du tar med deg
  • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
  • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
  • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det
  Vi trenger informasjon om
  • du har behov for tolk
  • du har behov for tilrettelagt transport
  Motstandsdyktige bakterier
  I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.

 2. Under

  Om undersøkelsen

  Ultralyddiagnostikk foregår uten noen form for inngrep. Det utføres ved hjelp av et lydhode som føres over huden der de aktuelle organene ligger. Undersøkelsen gjør ikke vondt.

  Egenandel og gebyr for å ikke møte til avtalt time

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på sykehus, på poliklinikken eller ved andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

  Les mer om egenandel og gebyr på helsenorge.no

  Pasientrettigheter og brukermedvirkning

  Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

  For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset

 3. Etter

  Til slutt får du en samtale med lege og uroterapeut som går gjennom resultatene sammen med deg. Du får anledning til å stille spørsmål.

  Så vurderer vi videre oppfølging. I noen tilfeller får du de endelige resultatene under oppsummeringssamtalen. Resultatene sendes til den som har henvist deg og andre som eventuelt skal følge deg opp.

Gå til Urinveier - ultralyd

Les mer om Urinblære, flowmetri

Urinblære, flowmetri

Flowmetri er en undersøkelse for deg som kan gjennomføre en viljestyrt vannlating.

Flowmetri gjennomføres for pasienter med nevrogen blæredysfunksjon. Undersøkelsen går ut på å måle kraften på urinstrålen og hvor lang tid det tar å tømme blæren. Etter vannlatningen måles det for eventuell resturin ved hjelp av ultralyd.

Målgruppe

Denne undersøkelsen er primært for sykehusets målgruppe og pasienter som er innlagt på Sunnaas sykehus.

Undersøkelsen kan også gjennomføres poliklinisk for pasienter med nevrogen blæredysfunksjon.

Geografisk område

Sunnaas sykehus gir tilbud hovedsakelig til pasienter tilhørende helseregion sør-øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

 1. Før

  Forberedelse
  • Du skal ta alle medisiner som vanlig. Du vil bli spurt om du benytter medisiner som virker inn på blærefunksjonen.
  • Dersom du har pågående urinveisinfeksjon må du ta kontakt med urodynamisk laboratorium for å få ny time. Kontaktinformasjon
  • r undersøkelsen skal du i tre døgn føre en drikke- og diureseliste over hvor mye du drikker, hvor mye og hvor mange gange du tisser og du skal markere tidspunkt for eventuelle lakkasjer. Er du innlagt på sykehuset får du listen av personalet. Kommer du til poliklinisk time får du den tilsendt pr. post eller du kan lastes den ned her Drikke- og diureseliste
  • Blæren skal være normalt full når du kommer til undersøkelsen, slik at du kjenner behov for å tisse.
  Vi ønsker at du tar med deg
  • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
  • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
  • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det
  Vi trenger informasjon om
  • du har behov for tolk
  • du har behov for tilrettelagt transport
  Motstandsdyktige bakterier

  I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.

 2. Under

  Om undersøkelsen
  Det brukes et spesialtoalett som du skal tisse i. Urinstrålen treffer en vektskål som samler informasjon om hvor mye du tisser, kraften på strålen og hele tømningsforløpet. Dataene tolkes av en maskin. Etter vannlatingen benytter vi ultralyd for å måle eventuell resturin.
  I videoen under kan du se en kort informasjonsvideo om hvordan undersøkelsen foregår. Filmen kan du enten se direkte på PC, mobil og nettbrett. Eller du kan bruke QR-leser på mobil og skanne QR-koden for å se videoen på youtube.
  QR-kode til infofilm

  Egenandel og gebyr for å ikke møte til avtalt time

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på sykehus, på poliklinikken eller ved andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

  Les mer om egenandel og gebyr på helsenorge.no

  Pasientrettigheter og brukermedvirkning

  Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

  For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset

 3. Etter

  Etter undersøkelsen får du samtale med uroterapeut. Da går dere igjennom de foreløpige resultatene av undersøkelsen, og du har tid til å stille eventuelle spørsmål.

  Det skrives en rapport fra undersøkelsen. Den inneholder kurven og resultatet fra flowmetrien, resturinvolumet, samt en oppsummering av samtalen med uroterapeuten.

  Legen i avdelingen din vil i etterkant gå igjennom dette med deg.

  Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.

Gå til Urinblære, flowmetri

Les mer om Urinblære - cystometri

Urinblære - cystometri

Cystometri er en undersøkelse av hvordan blæren oppfører seg i lagringsfasen og i tømmefasen.

Ved forskjellige typer skade eller sykdom i nervesystemet, rammes ofte også nervene som styrer blærefunksjonen vår. Normalt styrer ryggmargen og hjernen impulsene til og fra urinblæren. I forbindelse med sykdom eller skade som rammer sentralnervesystemet, kan dette samspillet bli forstyrret. For å undersøke disse forstyrrelsene, gjøres en cystometri.

Målgruppe

Denne undersøkelsen er primært for sykehusets målgruppe og pasienter som er innlagt på Sunnaas sykehus.

Geografisk område

Sunnaas sykehus gir tilbud hovedsakelig til pasienter tilhørende helseregion sør-øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

 1. Før

  • Går du på medisiner skal du ta disse som vanlig. Du vil bli spurt om du bruker medisiner som virker inn på blærefunksjonen.
  • Du skal registrere drikke og vannlating i tre dager før undersøkelsen (drikke- og diureseliste). Er du innlagt får du skjemaet av personalet. Kommer du poliklinisk får du den tilsendt i posten, på e-post e.l.
  • Dersom du har pågående urinveisinfeksjon må du ta kontakt for å få ny time.

  Vi ønsker at du tar med deg

  • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
  • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
  • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det
  Vi trenger informasjon om
  • du har behov for tolk
  • du har behov for tilrettelagt transport
  Kontaktinformasjon for ny time
  Drikke- og diureseliste
  Motstandsdyktige bakterier

  I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.

 2. Under

  For å vite hvordan urinblæren jobber, måles trykket med to tynne sensorer. Én føres med et kateter inn til blæren via urinrøret, som ved en vanlig kateterisering. Den andre sensoren føres inn i rektum, og den skal måle buktrykket. Trykket i blæren registreres mens den langsomt fylles med temperert saltvann. Hos noen pasienter måler vi også blodtrykket regelmessig gjennom hele undersøkelsen.

  Undersøkelsen er vanligvis ikke smertefull.

  Egenandel og gebyr for å ikke møte til avtalt time

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på sykehus, på poliklinikken eller ved andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

  Les mer om egenandel og gebyr på helsenorge.no

  Pasientrettigheter og brukermedvirkning

  Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

  For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset

  Cystometri kan også gjøres ambulatorisk. Med dette menes at undersøkelsen utføres ved at pasienten har trykkmålere inne over flere timer, gjerne ett døgn. Da måles trykkene ved naturlig fylling av blæren, ikke ved fylling av saltvann.

  Pasienten skal i løpet av disse timene leve så normalt som mulig og utføre vannlatning som ellers.

 3. Etter

  Etter undersøkelsen får du samtale med uroterapeut, gjennomgang av de foreløpig resultatene og mulighet til å stille spørsmål hvis du lurer på noe.

  Det blir skrevet en rapport fra undersøkelsen. Denne går legen igjennom med deg enten på utskrivningssamtalen dersom du er til kontroll på sykehuset, eller på legevisitt dersom du er innlagt for et lengre opphold.
  Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.

Gå til Urinblære - cystometri

Les mer om Urinblære, miksjonscystografi - MCG

Urinblære, miksjonscystografi - MCG

Miksjonscystografi, MCG er en undersøkelse hvor man undersøker trykkforholdene i blæren samtidig som det benyttes et røntgenapparat, en C-bue, for å få bilder av blæren.

Ved høyt blæretrykk og vanskeligheter over tid med å få tømt blæren, kan det skje forandringer i blære og nyrer. For å kartlegge disse endringene utføres MCG.

Målgruppe

Denne undersøkelsen er primært for sykehusets målgruppe og pasienter som er innlagt på Sunnaas sykehus.

Geografisk område

Sunnaas sykehus gir tilbud hovedsakelig til pasienter tilhørende helseregion sør-øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

 1. Før

  Forberedelse
  • Du skal ta alle medisiner som vanlig. Du vil bli spurt om du benytter medisiner som virker inn på blærefunksjonen.
  • Dersom du har pågående urinveisinfeksjon må du ta kontakt med urodynamisk laboratorium for å få ny time. Kontaktinformasjon
  • Før undersøkelsen skal du i tre døgn føre en drikke- og diureseliste over hvor mye du drikker, hvor mye og hvor mange gange du tisser og du skal markere tidspunkt for eventuelle lakkasjer. Er du innlagt på sykehuset får du listen av personalet. Kommer du til poliklinisk time får du den tilsendt pr. post eller du kan laste den ned her Drikke- og diureseliste
  • Blæren skal være normalt full når du kommer til undersøkelsen, slik at du kjenner behov for å tisse.
  Vi ønsker at du tar med deg
  • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
  • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
  • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det
  Vi trenger informasjon om
  • du har behov for tolk
  • du har behov for tilrettelagt transport
  Motstandsdyktige bakterier
  I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.

 2. Under

  For å undersøke hvordan blære- og lukkemuskel jobber, måles trykket med to tynne sensorer.

  En sensor føres med et kateter inn til blæren via urinrøret som ved en vanlig kateterisering. Dette kateteret er tynnere enn et vanlig kateter. Den andre sensoren føres inn i rektum, og måler buktrykket. Trykket i blæren registreres mens blæren langsomt fylles med temperert saltvann, tilsatt kontrast. Blæren vil da bli synlig på en skjerm. Det blir også foretatt ultralyd av blære og nyrer.

  En MCG-undersøkelse er ikke smertefull, men noen opplever det ubehagelig å få plassert de to sensorene.

  Egenandel og gebyr for å ikke møte til avtalt time

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på sykehus, på poliklinikken eller ved andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

  Les mer om egenandel og gebyr på helsenorge.no

  Pasientrettigheter og brukermedvirkning

  Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

  For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset

 3. Etter

  Til slutt får du en samtale med lege og uroterapeut. Resultatene fra undersøkelsen blir gjennomgått og du får anledning til å stille spørsmål. Tiltak og videre oppfølging blir vurdert.

  Er du innlagt til kontroll ved sykehuset, får du de endelige resultatene under oppsummeringssamtalen.

  Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.

Vær oppmerksom

 • Dersom du tidligere har reagert på røntgenkontrast, må du gi beskjed.
 • Dersom du tidligere har fått urinveisinfeksjon i forbindelse med undersøkelsen, gi beskjed så du kan få medisin for å forebygge urinveisinfeksjon.Kontaktinformasjon
 • Det er ingen kjente bivirkninger til denne undersøkelsen.

Gå til Urinblære, miksjonscystografi - MCG

Egenandel og gebyr for å ikke møte til avtalt time

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på sykehus, på poliklinikken eller ved andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

Les mer om egenandel og gebyr på helsenorge.no   

Pasientrettigheter og brukermedvirkning

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehusetOppfølging

For pasienter som ikke oppnår ønsket mål, skjer videre oppfølging i samarbeid med urologer eller gynekologer for mulig operativ behandling.

Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.

Ved behov vil vi komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger og videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak. 

I noen tilfeller kan det bli aktuelt med andre tilbud ved sykehuset. 

Rehabilitering i kommuner og ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Kommuner

Det er ulike rehabiliteringstilbud og tjenester i kommunene. Koordinerende enhet eller tjenestekontoret i din kommune kan gi deg informasjon om dette. Vi kan hjelpe deg i å komme i kontakt med aktuelle lokale tjenester.

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud på Helsenorge

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Det finnes også rehabiliteringstilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene. Du kan finne mer informasjon om det på nettsidene til de regionale koordinerende enhetene i landet eller ringe den nasjonale ReHabiliteringstelefonen 800 300 61.

Du kan også søke på rehabiliteringstilbud på tjenesten Velg behandlingssted på Helsenorge

Anbefalte tilbud og tjenester

Frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg.

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Dersom du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssentraler.

Les mer om Frisklivssentralen på helsenorge.no     


Pasient- og brukerorganisasjoner

​Det finnes flere pasient- og brukerorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte.

Les mer om pasient- og brukerorganisasjoner

 
Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Basseng

​Sykehuset har to basseng, store basseng (25 meter) og lille basseng (terapibasseng): 

Åpningstider ​​lille basseng

Åpningstider store basseng og badstue​

Øvrige tider: ​​Nesodden kommunene disponerer bassengene når de ikke er i bruk i pasientbehandling. Åpningstider, tildeling av tider, folkebad og trening for svømmeklubber finner du på ​​www.nesodden.kommune.no​

Besøkstider

Skal du besøke en som er pasient på sykehuset, må det avtales direkte med avdelingen. 

Kontaktinfo til alle avdelingene​​​

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Det er frisør på sykehuset. Frisørsalongen holder til i kjelleren i G-bygget ved garderoben til det store bassenget. Time kan bestilles på tlf 957 72 904. Besøkende kan også benytte seg av frisøren.

Hva bør jeg ha med meg?

Hva som gjelder for ditt rehabiliteringsopphold finner du utfyllende informasjon om på Rehabiliteringstilbud og undersøkelser. Men som regel bør du ta med følgende:

 • Individuell plan eller individuell opplæringsplan og dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger, dersom du har dette.
 • Oppdatert medisinliste (legemiddelliste). Denne kan du få hos fastlegen din. Under korte innleggelser kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medbragte legemidler.
 • Ortopediske og andre hjelpemidler dersom du har det.
 • Treningstøy og eventuelt badetøy. En del av rehabiliteringen innebærer fysisk aktivitet og trening. Sørg også for at du har yttertøy og skotøy til ulike værforhold.

Kart

Virtuell omvisning inne på sykehuset via Go​​​ogle Street View & 360​

Gå til Google Maps​, trykk på Street View & 360, så kan du bevege seg rundt i bildet.

Sunnaas sykehus HF på Google Maps

Kart over uteområdet

Trykk på kartet for å få det i større format (pdf).

Kart over sykehusområdetLaboratorietjenester

​På Sunnaas sykehus har vi ulike laboratorietjenester. Les mer om disse på ​siden om laboratorietjenester.

Mat, servering og kantine

Det er to kantiner i sykehuset en i bygg F og en i bygg H. 

Her spiser du som pasient alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen. 

Sunnaas sykehus tilbyr et næringsrikt og variert kosthold, om det er medisinske eller kulturelle grunner for det sørger vi for at du får en spesiell diett.

Les mer om ernæring og rehabilitering.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Overnatting på sykehuset for pårørende og assistenter

Hvem kan overnatte i sykehuset?

 • Pårørende til inneliggende barn og unge opp til 18 år. Barn har krav på å ha en pårørende i sykehuset og prioriteres foran andre pårørende som ønsker å overnatte i sykehuset.
 • Pårørende til sårbare pasientgrupper, hvis behandlingsansvarlig lege og teamet vurderer at det er nødvendig.
 • Pårørende til pasienter hvis det er nødvendig for rehabiliteringen. 
 • Barn som er pårørende.
 • Assistenter til innlagte pasienter hvis det vurderes nødvendig.

Disponible pårørenderom

 • Portnerboligen (2 rom, maks 4 personer, men kun én husstand)
 • Rom i klinikken
 • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (2 rom, kun én husstand per rom)​

Kostnad

​Hvis du får plass. er det gratis for pårørende å overnatte i sykehuset.​


Pasientaktiviteter

Vi har et stort utvalg av organiserte aktiviteter for pasientene, og et utvalg av aktiviteter du kan gjøre på egen hånd som pasient eller pårørende. 

Oversikt over sykehusets pasientaktiv​iteter

Beskrivelse av de ulike aktivitetene

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Sykehusklovnene

​På dette sykehuset kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene

Tilgang til sykehusbygget

​Du får tildelt ditt eget nøkkelkort som du bruker når du skal inn og ut av sykehuset og terassen når hovedinngangen er stengt.

Besøkende som kommer utenom åpningstid følger instruks ved hovedinngangen (bygg B).

Tro og livssyn

​Ulykker, sykdom og død kan gi mange tanker og spørsmål. Sykehusprest og diakon er her for å møte pasienters, pårørendes og ansattes behov for samtale, sjelesorg, veiledning og kirkelige handlinger. 

Det stille rommet er åpent hele døgnet for stillhet, meditasjon, lystenning og bønn, og er et livsynssåpent rom. Du finner det innerst i underetasjen i H-bygget.

Prestetjenesten ivaretar også pasienter som tilhører andre kirke-, religions- og livssynssamfunn, og formidler kontakt med aktuelle ressurspersoner.

Tankene kan være mange og ordene få. Uansett hvor man er i livet, kan det være godt å ha noen å snakke med. Ta gjerne kontakt direkte med diakon​ Laila Bjerkehagen Andresen og sykehusprest Katrine Bråtane (i permisjon) eller gjennom teamet ditt.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?