Hjerneskade hos barn - rehabilitering

Behandlingsprogram, Enhet for barn og unge

En ervervet hjerneskade er en skade på hjernen som rammer barnet etter en tid med normal utvikling. En ervervet hjerneskade hos barn kan ha mange forskjellige årsaker som traume mot hodet, infeksjon, skader på blodårer og -kar (vaskulære katastrofer) ,mangel på oksygen (hypoksi/ anoksi)  eller hjernekreft.

Innledning

Se ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Vi tilbyr rehabiliteringsopphold, kontrollopphold, vurderingsopphold og ambulant vurdering til barn og unge med hjerneskade i aldersgruppen 6-18 år.

Behovet for rehabilitering er en følge av svikt i fysisk funksjon, kognitiv funksjon, kommunikasjon, samt atferds- og følelsesmessige problemer som kan oppstå på grunn av skaden.

Rehabiliteringen skal tilpasses det enkelte barns behov og skal foregå i tett samarbeid med pårørende, kommunal helsetjeneste, habiliteringstjeneste og evt andre. Rehabiliteringen skal sikre at barnet tross funksjonsutfall skal kunne leve et aktivt liv og sikre deltagelse, mestring og trivsel.

Barns rettigheter på sykehus

Les på helsenorge.no

Barns rettigheterHelserettigheter for barn

 

Henvisning og vurdering

Du må være medisinsk stabil og klar for spesialisert rehabilitering for å for å få tilbud om plass.   

Sunnaas sykehus samhandler med akuttsykehusene i Helse Sør-Øst, men tar også imot pasienter fra andre deler av landet.

Du må være medisinsk stabil og klar for spesialisert rehabilitering for å for å få tilbud om plass.

Der hvor det er praktisk mulig å gjennomføre, vil representanter fra sykehusets ambulante rehabiliteringsteam foretar en vurdering og utveksler informasjon i forkant av innleggelse på Sunnaas.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 10. Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 13. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Epikrise fra siste opphold vedlegges

1. Utredning

Innleggelse

Målet for innleggelsesdagen er å sørge for at du blir ivaretatt og tatt imot på en faglig og forsvarlig måte.
På innleggelsesdag er det samtale og undersøkelse ved sykepleier og lege.

Du får en pasientansvarlig lege og en pasientansvarlig sykepleier. Du og dine pårørende får informasjon om oppholdet og om sykehuset.

Du får et fast behandlingsteam. de første dagene vil de jobbe for å finne ut hva du trenger mest.

2. Behandling

Rehabiliteringsprosessen

Et tverrfaglig team samarbeider med deg og dine pårørende i rehabiliteringsprosessen. Du får en individuelt tilpasset timeplan  med terapitimer og aktiviteter/avtaler hver uke. En teamkoordinator i samarbeid med lege koordinerer rehabiliteringen, og sikrer samhandling internt i sykehuset eller med eksterne samarbeidspartnere. Vi arrangerer målsettingsmøter for å sikre fremgang i prosessen.

Sammen med deg definerer vi kortsiktige og langsiktige mål, som dokumenteres i målplanen. Pårørende kan delta på møter. 

Du får tilbud om å delta på kurs med temaer relatert til din skade.

Teamet består av pasientansvarlig lege, pasientansvarlig sykepleier og representanter for de øvrige involverte faggruppene.

I avdelingen finnes forskjellige yrkesgrupper som sammen vil arbeide for at du skal oppnå dine mål:

 • lege 
 • sykepleier 
 • hjelpepleier
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • logoped/pedagog
 • nevropsykolog
 • sosionom 

Egeninnsats

Din egeninnsats i rehabiliteringen er svært viktig. Rehabilitering foregår fra du våkner om morgenen til du legger deg om kvelden. Du trener på å gjenvinne funksjoner i dagliglivets aktiviteter som for eksempel personlig hygiene, måltider, påkledning og forflytning. Det kan være en utfordring å finne en balanse mellom aktivitet/trening og hvile. Teamet vil hjelpe og veilede deg om dette.

Skole og utdanning

Barn og ungdom har krav på individuelt tilpasset skolegang under oppholdet. Skolegangen tilpasses barnets funksjonsnivå og i samarbeid med lokal skole.
Akershus fylkeskommune/Nesodden videregående skole har ansvar for opplæring, og har en avdeling på Sunnaas.

Helhetlig rehabilitering

Helhetlig rehabilitering har fokus på din totale livssituasjon. Følger av skaden innen områder som familieliv, meningsfull hverdag, livskvalitet og psykisk helse er sentrale punkter i rehabiliteringen.

Tverrfaglig rehabilitering

Helhetlig rehabilitering forutsetter en tverrfaglig tilnærming der en rekke ulike fagpersoner bidrar til å belyse og bedre pasientens livssituasjon. Et tverrfaglig team kan bestå av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, helsefagarbeider, psykolog, teamkoordinator og logoped/pedagog.

Målstyrt rehabilitering

Under et rehabiliteringsopphold er det nødvendig å prioritere noen behandlingstiltak framfor andre. Derfor må behandlingen utformes med utgangspunkt i tett kommunikasjon mellom deg og dine pårørende og det tverrfaglige teamet. Ved betydelig kognitiv svikt kan dette innebære store utfordringer. Målene må kontinuerlig vurderes på nytt opp mot din evne til å delta i målsettingen.

Rehabiliteringstiltak tar hensyn til

 • personlige faktorer (personlighet, interesser, mestringsevne, alder, skolesituasjon mm.)
 • symptombildet (utfall, symptomer, endringer etter aktuelle skade)
 • tidsaspektet (dvs. hvor pasientens befinner seg i rehabiliteringsforløpet) hvor endringer kan skje raskt, spesielt tidlig i forløpet

Mål for pasientene skal være relevante og oppnåelige. Det vil være både langsiktige mål og mål som kan oppnås etter kortere tid. Pasienten er selv med i denne prosessen men om det er vanskelig selv å sette mål, bistår det tverrfaglige teamet. Barnas pårørende er også viktige samarbeidspartnere når mål skal bestemmes.

Sentrale mål for rehabiliteringen er at du

 • og pårørende lærer om skaden og dens følgevirkninger, forebygging av komplikasjoner og mulige senskader
 • oppnår størst mulig grad av selvstendighet i daglige aktiviteter
 • ivaretar ernæringsbehov, hud, blære og tarmfunksjon
 • får veiledning/rådgivning om behandling og trening, på kort og lang sikt
 • mestrer ny livssituasjon

Involvering av pårørende

Vi ønsker at pårørende  deltar i pasientmøter, målsettingsarbeidet, pårørendemøter, opplæring og familiedager samt pårørendeseminar. Vi er spesielt opptatt av barn som pårørende (søsken) og vil invitere til barnedag der det er behov. 

Utskrivning

Lengden på et rehabiliteringsopphold varierer. Behandlingsteamet ditt vil gi deg en antatt oppholdslengde ved første pårørendemøte. Dette er veiledende oppholdslengde og den justeres under oppholdet. Teamet samarbeider med oppfølgende instans i din hjemkommune. Når det er medisinsk forsvarlig, bør du reise hjem på permisjon. Det er viktig for den videre rehabiliteringen å se hva som fungerer hjemme slik at du kan trene videre med dette når du komme tilbake fra permisjon.

I løpet av oppholdet forberedes utskrivning og oppfølging. Dette innebærer blant annet

 • møte med pårørende og pasient
 • ved behov for individuell plan (IP) gir vi beskjed til kommunehelsetjenesten
 • samarbeidsmøte med oppfølgende instans. Vi benytter også tele- og videokommunikasjon.
 • eventuelle tilpasninger i hjemmet i samarbeid med hjemkommune
 • tilrettelegging og tilpasning på på skole
 • videre rehabilitering i annen institusjon eller kommunal oppfølging avklares
 • utskrivningsmøte med lege og det tverrfaglige teamet
 • epikrise sendes fastlege
 • tverrfaglig rapport sendes med pasientens samtykke til oppfølgende instanser

3. Oppfølging

I samarbeid med oppfølgende instans legges det til rette for videre oppfølging. Etter endt opphold får du og aktuelle samarbeidspartnere tilsendt medisinsk epikrise og tverrfaglig rapport der rehabiliteringsoppholdet og din situasjon er beskrevet.

Ved behov vil det tverrfaglige teamet også komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger, videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak.


Vi tilbyr 5-10 dagers kontrollopphold ca. ett år etter utskrivning.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Mer om hjerneskader

 • Temahefter om hjerneskader

  Her finner du en rekke temahefter i pdf-format. Du kan også ta gratis e-læringskurs om kognitive endringer.

 • Afasi - årsaker, rehabilitering

  Hva er afasi? Informasjon om afasi og afasirehabilitering primært for helsepersonell.

 • Fatigue hos personer med ervervet hjerneskade

  Fatigue, eller hjernetretthet, rammer 50 - 70 prosent av dem som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Det kan føre til at personene som er motivert for å være aktive, likevel har vansker med å starte eller opprettholde daglige aktiviteter.

 • Kognitive kommunikasjonsvansker

  Når dine kognitive vansker med blant annet oppmerksomhet, hukommelse eller atferdsregulering påvirker deg i kommunikasjonssituasjoner 

Kontakt

Enhet for barn og unge
Telefon
66969000
mandag - fredag 08.00-18.00
lørdag - søndag 11.00-16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.
Sunnaas sykehus Nesodden
Besøksadresse
Bjørnemyrveien 11(Google maps)
1453 Bjørnemyr
Besøkstider
Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Ta kontakt for å avtale besøk.
Telefon
66969000
mandag - fredag 08.00 - 18.00
lørdag - søndag 11.00 - 16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.

Praktisk informasjon

Frisør

​Det er frisør på sykehuset. Frisørsalongen holder til i kjelleren i G-bygget ved garderoben til det store bassenget. Time kan bestilles på tlf 957 72 904. Besøkende kan også benytte seg av frisøren.

Mat og servering

I kantinen tilbys en rikholdig buffet der pasienter, pårørende, gjester og ansatte kan sette sammen sine måltider.

Kantinen i F-bygget er åpen mandag til torsdag kl. 08.00 - 20.00, fredag kl. 08.00 - 14.00 og søndag kl. 14.00 - 20.00. Stengt lørdager.

Kantinen i H-bygget er åpen hver dag fra kl. 08.00 - 20.00.

Last ned informasjon om ernæring og rehabilitering.

Overnatting

Er du under 18 år kan en av foreldrene dine overnatte på rommet. Ønsker dere ikke det, hjelper vi dere med alternativer. Den som er sammen med deg får gratis mat i sykehusets kantine.

Røyking

​Sunnaas er et røykfritt sykehus. Røyking skjer på anviste steder.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Verdisaker

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.