Lover, regelverk, økonomiske rettigheter og tilrettelegging

Skole og utdanning

Personer med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilpasning og tilrettelegging av skole og utdanning. Dette styres av mange ulike lovverk. Det finnes mange ulike ordninger og økonomiske rettigheter.

Klassetrom med tavle, kateter, pulter og stoler, foto

​Skolestart og skolehverdag me​​​d en sjelden​​ diagnose

Vi har laget en side med​ informasjon og ressurser om skolestart og skolehverdag med en sjelden diagnose. Siden kan være nyttig for foreldre til barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen, og skole- og kommuneansatte.

Skolestart og skolehverdag me​d en sjelden diagnose​

​​Grunnskole og v​​​id​​eregående skole​, regelverk

Barn og unges skolehverdag er regulert av flere ulike lover som opplæringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, plan- og bygningsloven og folketrygdloven. Vi har samlet informasjon om generelle rettigheter for alle og særskilte rettigheter og muligheter for barn og unge med funksjonsnedsettelser på en egen side:

Grunnsko​le​ og vi​deregående skole

På TRS erfarer vi at barn og unge med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilpasning av kroppsøving. Vi har samlet generell informasjon om faget kroppsøving på en egen side.

Kroppsøving i skolen

​​Studier og hø​​yere utdanning

De fleste med sjeldne diagnoser følger vanlige utdanningsløp. Diagnosen kan imidlertid medføre noen utfordringer. Det finnes ulike tiltak som skal legge til rette for at alle får mest mulig likeverdige muligheter. Dette har vi samlet informasjon om på en egen side:

Studier og høyere utdanning

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 27.05.2024