Studier og utdanning

De fleste med sjeldne diagnoser følger vanlige utdanningsløp. Diagnosen kan imidlertid medføre noen utfordringer. Det finnes ulike tiltak som skal legge til rette for at alle får mest mulig likeverdige muligheter. Felles for de aktuelle rettighetene er at du må spørre om dem for å få de. Det er derfor viktig at den enkelte kjenner til de muligheter som finnes og gjør et valg ut fra denne kunnskapen.

Bilde av en ung kvinne som studerer

Valg av ​​​utdanning og yrke

Valg av utdanning og yrke må vurderes sammen med:

 • Interesser, evner og anlegg
 • Utdanning og hva den krever
 •  Jobbmuligheter og økonomi.

Det kan derfor være lurt å diskutere dette med familie eller andre som kjenner deg godt. Valget du gjør får stor betydning for mange år fremover. Det har også betydning dersom det på et tidspunkt er aktuelt å skifte jobb.

Hvilken utdanning og yrkes​​​vei skal du velge?

Å finne ut hva man passer til og hva man ønsker å arbeide med, er en spennende prosess. Nettsidene nedenfor gir god hjelp.

Organisasjonen Unge Funksjonshemmede har laget en fin film hvor tre unge forteller om sine erfaringer og tanker om utdanning.

 


 

Folkehøyskole​ - en overgang mellom videregående skole og videre studier

For mange unge kan et år på folkehøyskole være en mulighet for å bli kjent med seg selv og være et ledd i prosessen med selvstendiggjøring i forhold til hjemmet. 

TRS har laget en film om hvordan noen unge med ryggmargsbrokk har opplevd sitt år på folkehøyskole. Denne kan være aktuell for unge med andre sjeldne diagnoser også.

 


 

Dette har organisasjonen Unge Funskjonshemmede undersøkt i et prosjekt. Prosjektrapporten konkluderer blant annet med at mange elever med funksjonsnedsettelser opplever en positiv holdningsendring i løpet av året på folkehøyskolen. Flere motbeviser ansattes forventninger til hva de klarer og ikke klarer.  

Les prosjektrapporten "Folkehøyskolen - Et år for alle?"

Unge funksjonshemmede har samlet informasjon til deg som er ung, har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom og er interessert i å gå på folkehøgskole. I veilederen gis råd om hva som kan være lurt å tenke på når man skal søke på folkehøgskole.

Veilederen om folkehøyskole, til unge, finner du her

Unge funksjonshemmede har også utviklet en veileder til rådgivere på videregående skole, hvor vi informerer om mulighetene for tilrettelegging i dette skoleslaget. Denne veilederen egner seg for alle som bistår elever i søknadsprosessen til folkehøgskolen.

Veilederen om folkehøyskole, til rådgivere, finner du her

Hvis du har behov for opplæring i dagliglivets aktiviteter, kan du søke om stønad til ekstrautgifter  på folkehøyskole.

Les mer om stønad til ekstrautgifter på folkehøyskole på NAV sine sider

Nettsiden Folkehøgskole.no har informasjon om alle landets 83 folkehøyskoler, med mer enn 700 ulike linjer, mange også med egne opplegg for tilrettelagt undervisning.

Les mer om folkehøyskoler

Økonomiske ret​​tigheter og muligheter i studier og utdanning

Personer som har en funksjonsnedsettelse kan ha spesielle økonomiske utfordringer. Dette kan være på grunn av utgifter direkte knyttet til det å leve med diagnosen, men kan også ha indirekte årsaker. For eksempel kan det kreve så mye tid og krefter å leve med diagnosen at det ikke blir mulig å ta jobb i ferier og ved siden av studier. For å kompensere for dette finnes det muligheter for å søke om økonomisk støtte innenfor det ordinære utdanningsløpet.

 • Støtte om sommeren
  • Elever og studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe i sommerferien på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få støtte i tolv måneder
 • Ekstrastipend
  • Elever og studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få et ekstrastipend.
 • Støtte ved forsinkelse ut over ett undervisningsår
  • Dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke er tilpasset funksjonshemmingen og studieprogresjonen påvirkes kan lån omgjøres til stipend.
 • Rentefritak på studielånet kan søkes ved:
  • Sykdom
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Arbeidsledighet

Les mer på Lånekassen sine sider

 • Tilleggsstønader som følge av funksjonshemming:
  • Læremiddel. Dersom du på grunn av funksjonshemming har særlig store utgifter til bøker og undervisningsmateriell sammenliknet med andre elever, kan du få dekket de faktiske utgiftene.
  • Boutgifter. Dersom du deltar i arbeidsrettet aktivitet eller arbeidsrettet utredning, kan du få dekket nødvendige merutgifter.
  • Reiseutgifter. Dersom du deltar i arbeidsrettet aktivitet eller arbeidsrettet utredning, kan du få dekket nødvendige utgifter.   

Les mer om regelverket på NAV sine sider

Les veileder om NAVs virkemidler for støtte i studiesituasjonen

Mange fond og legater gir støtte til studier og utdanning:

 • Norges Handikapforbund disponerer to legater som gir støtte til funksjonshemmet ungdom under utdannelse:
  • ​​Karla og Knut Stiansens legat
  • ​NHFs utdanningsstipend til Anne Karin Øverbys minne

Mer informasjon om legater fra Norges Handicapforbund

 • Stiftelsen Sophies Minde gir stipend til bevegelseshemmede som tar videregående opplæring og høyere utdanning.

Mer informasjon om stipend fra stiftelsen Sophies Minde

Tilr​​​ettelegging av studier og utdanning

Universiteter og høgskoler har etter lovverket en plikt til tilrettelegging. Dette betyr at alle utdanningssteder så langt det er mulig og rimelig, skal tilrettelegge studiesituasjonen for studenter med særskilte behov.  Det kan innebære all form for tilrettelegging som f.eks:

 • eksamen
 • praksis
 • studiemiljø og studieplass
 • hjelpemidler i studiesituasjonen, fra NAV
 • studielitteratur på lydbok

Les mer om tilrettelegging av studiesituasjonen hos Utdanning.no

Les om ​hjelpemidler og tilrettelegging  i studiesituasjonen på Kunnskapsbanken, en side fra NAV​

Les mer om lån av studielitteratur på lydbok hos Norsk Lydbokbibliotek

NAV hjelpemiddelsentral har laget et kurs for fagpersoner om tilrettelegging for ungdom og voksne med forskjellige typer funksjonsnedsettelser, i ungdomsskole, videregående skole, høyere utdannelse og arbeidslivet.

Her finner du kurset om tilrettelegging for ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser

Alle læresteder er pålagt å ha en egen kontaktperson samt en egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser. Kontaktpersonen vil ha kjennskap til aktuelle tiltak og tilretteleggingsmuligheter både i forhold til den praktiske gjennomføringen av studiene og forhold som bolig- og transportspørsmål.

Se oversikten over kontaktpersoner for funksjonshemmede på alle Norges universiteter, vitenskapelige høyskoler, statlige og private høyskoler.

Ta kontakt med det enkelte studiested for å få mer informasjon.

Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega eller en medstudent som hjelper deg med å mestre en jobb eller utdanning. Det er arbeidsgiveren/ stusdiestedet som søker om tilskuddet.

Les mer om mentortilskudd hos NAV

I forhold til det å komme inn på studier, finnes det også aktuelle tiltak. Mange opplever at diagnosen fører til utfordringer gjennom skolegangen i form av fravær fra undervisningen. Noen har sykdomsperioder som krever operasjoner eller tilsyn. Andre har smerteproblematikk eller trettbarhet som gjør at de blir hengende etter resten av klassen og må jobbe for å ta igjen det tapte faglig sett. Noen har gjennomført skolegangen, men med et karaktersnitt som ble noe dårligere enn det deres evner skulle tilsi.  

Du kan søke om særskilt vurdering dersom du mener resultatene dine fra videregående er dårligere enn det som kreves for utdanningen, og at dette skyldes sykdom eller funksjonsnedsettelse. 

Les mer om særskilt vurdering hos Samordnaopptak.no

Les mer om rettigheter i høyere utdanning

Les mer om​ rettigh​eter i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne på sidene til Ung.no​

Valg av yrke, søke jobb og tilrettelegging i arbeidslivet

Hvilket yrke skal du velge? Hvordan går du frem når du skal søke jobb? Hvilke rettigheter og muligheter har du for tilrettelegging av arbeidssituasjonen? Dette har vi samlet informasjon om på en egen side.

Les mer om arbeid, rettigheter og muligheter


 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 30.01.2024