Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Nevromuskulære sykdommer er en betegnelse på en rekke forskjellige tilstander som reduserer musklenes funksjonsevne. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.  

Målgruppen er deg med nevrologisk og nevromuskulær sykdom eller skade som

  • Multippel sklerose (MS)
  • Cerebral parese (CP) 
  • Parkinsons sykdom
  • Epilepsi
  • Huntingtons sykdom (i tidlig sykdomsfase)
  • følgetilstander etter poliomyelitt
  • ryggmargsskade. 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud til pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.   

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er voksne pasienter over 30 år med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og med kronisk og/eller progredierende funksjonsnedsettelse som har økende funksjonssvikt, nye komplikasjoner, problemer med å opprettholde funksjonsnivå og/eller har behov for bistand i aktiviteter som kan fremme deltakelse.

Mer informasjon om Beitostølen Helsesportsenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose, både nydiagnostiserte og for pasienter lenger ut i sykdomsforløpet.

Mer informasjon om MS-Senteret Hakadal

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose (MS) og beslektede progredierende nevrologiske tilstander i fremskreden fase.

Mer informasjon om N.K.S. Helsehus Akershus AS

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Parkinsons sykdom.

Gruppebasert tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Parkinsons sykdom.

Mer informasjon om Ringen Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år og unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med epilepsi som har en vanskelig anfallssituasjon, og ulike tilleggs handikap, inkludert psykiske ikke-epileptiske anfall.

Mer informasjon om Røysumtunet

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med ryggmargsskade med komplett og inkomplett paraplegi (delvis lammelse) eller tetraplegi (lammelse i hele kroppen), pasienter med ervervet hjerneskade som ved hjernetumor (hjernesvulst) og encefalitt (hjernebetennelse) og pasienter med nevromuskulære sykdommer som polynevropatier, muskeldystrofier, komplekst regionalt smertesyndrom og andre medfødte eller ervervede nevromuskulære sykdommer.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med ryggmargsskade med komplett og inkomplett paraplegi (delvis lammelse) eller tetraplegi (lammelse i hele kroppen), pasienter med ervervet hjerneskade som ved hjernetumor (hjernesvulst) og encefalitt (hjernebetennelse) og pasienter med nevromuskulære sykdommer som polynevropatier, muskeldystrofier, komplekst regionalt smertesyndrom og andre medfødte eller ervervede nevromuskulære sykdommer.

Mer informasjon om Stiftelsen CatoSenteret

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose, Parkinsons sykdom, epilepsi, følgetilstander etter Poliomyelitt, Huntingtons sykdom (tidlige fase), nevromuskulære tilstander, ryggmargskader og andre nevrologiske tilstander.

Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Fram 

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose (MS), Parkinsons sykdom, epilepsi, følgetilstander etter Poliomyelitt, Huntingtons sykdom (tidlig fase), nevromuskulære tilstander, ryggmargsskader og andre nevrologiske tilstander.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Parkinsons sykdom.

Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Hokksund

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgende diagnoser: Huntingtons sykdom (i tidlig fase), Multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom, epilepsi, arvelig og idiopatisk nevropati (inkludert Charcot-Marie-Tooths sykdom), inflammatorisk polynevropati, andre polynevropatier, diabetisk nevropati, ryggmargsskader, nevromuskulære sykdommer, følgetilstander etter poliomyelitt og andre nevrologiske tilstander.

 Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Jeløy

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med multippel Sklerose (MS), Parkinsons sykdom, Cerebral Parese, følgetilstander etter Poliomyelitt, nevromuskulære tilstander, ryggmargsskader og andre nevrologiske tilstander.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.   Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med multippel Sklerose (MS), Cerebral Parese og Parkinsons sykdom.

Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Steffensrud

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose (MS), Parkinson sykdom, epilepsi, følgetilstander etter Poliomyelitt, Huntington sykdom i tidlig fase, nevromuskulære tilstander, ryggmargsskader og andre nevrologiske tilstander.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Huntingtons sykdom og pasienter med Multippel Sklerose (MS).

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

CP-foreningen (Cerebral parese-foreningen)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Landsforeningen for Huntington sykdom

Landsforeningen for polioskadde

Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS)

MS-forbundet (Multippel sklerose forbundet)

Norges Handikapforbund (NHF)

Norges Parkinsonforbund

Sist oppdatert 21.05.2024