To behandlere i dialog med en pasient.

Helsefaglige studenter

Vi tar imot studenter innen medisin, psykologi, sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, idrettspedagogikk og sosialt arbeid.

Utdanning

Sunnaas har en samarbeidsavtale med avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, som inkluderer forskningssamarbeid, undervisning og studentaktivitet. Samarbeidet innebærer at studenter i klinisk ernæring kan gjennomføre sine masteroppgaver relatert til kliniske problemstillinger og gjennomføre obligatorisk klinisk praksis på Sunnaas sykehus.
 
Per i dag tilbys observasjonspraksis på 1. semester og 4-ukers klinisk praksis for studenter i klinisk ernæring på masternivå fra Universitetet i Oslo. Veiledningsansvaret for ernæringsstudentene ligger til fagsjef for klinisk ernæringsfysiologi ved Sunnaas sykehus.
 

Kontakt

Hanne Bjørg Slettahjell
klinisk ernæringsfysiolog

Følgende utdanninger får tilbud om praksisplass ved Sunnaas sykehus:

 • Bioingeniør
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Sosionom
 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Idrettspedagoger (via NIH)

De ulike utdanningene har forskjellige praksisforløp og lengde. Ta kontakt med studiestedet ditt for mer info.

Kontakt praksiskoordinator

Ingerd Torjusseen
psykiatrisk sykepleier/MSc

Logopedene og pedagogene ved Sunnaas sykehus samarbeider med Universitetet i Oslo om undervisning og praksis for logopedstudenter på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk/logopedi.

Logopedene ved Sunnaas underviser logopedstudentene om afasi og andre ervervete språk- og kommunikasjonsvansker etter hjerneslag, dysfagi og rådgivning. Dette skjer både gjennom forelesninger og praksis. Logopedene tar imot og er veiledere for studentene i 2 eller 3 ukers praksis i afasi og rådgivning.

Studentene møter i denne praksisperioden også ofte pasienter med andre typer vansker etter hjerneskade, som pragmatiske kommunikasjonsvansker, kognitive vansker, dysartrofoni og synsvansker.
Logopedene og spesialpedagogene deltar også i undervisning av andre tverrfaglige studenter og helsepersonell.

Kontakt

Päivi Tupala
fungerende fagsjef

Psykologene ved Sunnaas sykehus utgjør i alt 25, hvor flere har tilknytning til forskningsprosjekter ved Universitetet i Oslo. Flere av psykologene deltar i undervisning av studenter og helsepersonell.

Sjefpsykolog Marianne Løvstad og psykologspesialist Solveig Lægreid Hauger er begge ansatt i bistillinger som førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt. En av deres oppgaver er å undervise på praktikum i nevropsykologi. Dette varer et år, og studentene tilbyr behandling til personer som lever med følgetilstander etter ervervet skade og sykdom i hjernen. Undervisningen skjer i siste del av studiets fase. Sunnaas sykehus mottar også studenter i forpraksis og hovedpraksis, både ved UiO og ved øvrige norske, men også danske universitet.

Kontakt

Marianne Løvstad
sjefpsykolog 

Vi gjør oppmerksom på at studenter i helsefagutdanning ikke selv kan ta kontakt med Sunnaas sykehus for å organisere praksisplass. Høyskoler og universiteter har samarbeidsavtaler med helseforetakene i Helse Sør-Øst for tildeling av praksisplasser. Studenter må derfor ta kontakt med sin utdanning og undersøke hvilke muligheter som finnes for praksisplass. Har du allikevel spørsmål knyttet til praksis på Sunnaas sykehus finner du mer informasjon om de ulike samarbeidene samt kontaktinfo, i listen under.

Utdanninger med praksisplassavtale

OsloMet - Storbyuniversitetet

 • Bioingeniør
 • Ergoterapi Kompetanse
 • Fysioterapi
 • Sosionom
 • Sykepleie
 • Vernepleie

Norges idrettshøyskole

 • Idrettspedagog

Universitetet i Oslo

 • Psykologi
 • Logopedi
 • Klinisk ernæringsfysiologi
 • Medisin

Videregående utdanninger

 • Helsefaglærlinger

Masterutdanninger

 • Rehabiliteringssykepleie (sykepleiere i masterstudie)
 • Logopeder på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk/logopedi
 • Kliniske ernæringsfysiolog

Leger ansatt på Sunnaas sykehus med bistilling ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), har undervisningsansvar for medisinstudenter i modul 3, 4 og 8.         

Det undervises i følgende emner:

 • Rehabilitering av pasienter med store nevrologiske funksjonsutfall etter ervervet hjerne- eller ryggmargsskade.
 • En innføring i rehabiliteringsprosessen, ICF (WHOs internasjonale klassifisering av funksjon og funksjonshemming) og det tverrfaglige team.
 • Rehabiliteringstilbud i spesialist- og kommunehelsetjenesten - samhandling, samarbeid kommune/spesialist i rehabilitering og ved varige funksjonsnedsettelser.
 • Hva er ICF, og bruk av ICF som rammeverk for å vurdere funksjon og funksjonshemming.
 • Biologiske, kognitive, psykiske og sosiale forhold som påvirker prognose og tiltak.
 • Utarbeide en rehabiliteringsplan og sette mål i rehabilitering.
 • Språkforstyrrelser ved hjerneslag.
 • Kommunikasjon med pasienter med kognitive og kommunikasjonsvansker. 

Undervisningen består av forelesninger og seminarer samt klinisk tjeneste på Sunnaas sykehus (smågruppeundervisning og hospitering). I undervisningen vektlegges nevrorehabilitering, nevrologisk undersøkelse og rehabiliteringsprinsipper. Andre viktige tema er spesialisert tverrfaglig arbeid, legenes rolle i rehabiliteringsprosessen og hvordan det er å leve med en varig funksjonshemming med bruk av ICF som rammeverk.

I tillegg mottar sykehuset medisinstudenter for klinisk praksis i modul 3 og to ukers avdelingstjeneste i modul 8. Hvert semester gjennomfører også flere studenter fordypingspraksis Sunnaas sykehus. De universitetsansatte tilbyr også veiledning og prosjekter til medisinstudenter etter forespørsel.

Kontakt

Anne Catrine Trægde Martinsen
forskningsdirektør

Frank Becker
klinikkoverlege, professor UiO

Løpet for sykepleie-, ergoterapi-, fysioterapi- og sosionomstudenter

Før du kommer

1. Les og returner følgende dokumenter med E-dialog:

 • Erklæring for helsefaglige studenter om taushetsplikt og skikkethet.
 • Skjema for egenerklæring om helse
 • Arbeidsavtale for studenter i praksis

Skjema finner du her: Egenerklæringsskjemaer og avtaler for studenter, hospitanter og tjenesteleverandører.

2. Send passbilde til ID-kort på e-post til servicetorg@sunnaas.no

3. Sett deg godt inn i retningslinjer for lovlig journalbruk. Se e-håndbok for OUS.

Første dag på Sunnaas sykehus

Program

 • Hente ID-kort på Servicetorg
 • Informasjon, omvisning og undervisning om smittevern
 • Utarbeide og få turnus (primært sykepleie)
 • Gjennomgang av rutiner for arbeidstøy for helsepersonell

Husk! Ta med deg sko og hengelås til skap

Første periode

 • Få brukertilganger av avdelingsleder på din avdeling
 • Forventningssamtaler
 • Informasjon om viktige dokumenter i kvalitetsystemet EK
 • Bli kjent med rytmen og rutiner på avdelingen

Underveis

 • Midtevaluering med veileder fra studiested og praksisveileder fra Sunnaas
 • Finne læringsarenaer for å oppnå krav om læringsutbytter (LUBBER)
 • Informasjon om tverrprofesjonell samarbeidsuke (TPS)

Avslutning

Sluttevaluering.

Sist oppdatert 22.05.2024