Nyttige lenker

Her finner du lenker til nettsider du kan ha nytte av

En fagprosedyre gir en detaljert beskrivelse av hvordan du utfører en behandling eller et tiltak. Det er anbefalt at helsepersonell benytter seg av kunnskapsbaserte prosedyrer.

En fagprosedyre kan gjelde for en enkelt faggruppe eller være en flerfaglig prosedyre. For en flerfaglig prosedyre kreves det at arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen har med personer fra alle relevante faggrupper. Det finnes også kunnskapsbaserte fagprosedyrer som er utarbeidet og under utarbeidelse for rehabilitering ved de enkelte helseforetak.

Nasjonalt godkjente fagprosedyrer for helsetjenesten er ikke lengre tilgjengelig på Helsebiblioteket, men noen av disse fagprosedyrene var relevant for rehabiliteringsfeltet, og finnes i enkelte Helseforetak sine interne prosedyreverk.

Helsebiblioteket er fortsatt i dialog med OUS og Universitetet i Oslo om muligheter for å sette opp og vedlikeholde en oversikt over kunnskapsbaserte prosedyrer på Helsebibliotekets nettsider.

Om fagprosedyrer - Helsebiblioteket

Fagprosedyrer​ per desember 2022

 • Samvalg i målavklaringsprosessen
 • Fallforebygging hos voksne pasienter på sykehus
 • Trykksår forebygging
 • Hjerneslag- ernæring i akuttfasen
 • Forflytning av pasienter med hjerneslag
 • Skyveatferd og hjerneslag - kartlegging og behandling i akuttfasen
 • Hjerneslag - kartlegging av apraksi
 • Hjerneslag/TIA - ergoterapikartlegging og kognitive vansker
 • Hjerneslag - ergoterapeutisk kartlegging ved hjerneslag
 • Hjerneslag - ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker
 • KOLS egenbehandlingsplan 

Utdanning relevant fo​r rehabilitering

Rehabilitering og habilitering, Master i helsevitenskap  gir innsikt og forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling som grunnlag for rehabilitering.

Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenester 15 st. poeng videreutdanning

Relevante enkeltemn​​er på OsloMet

Rehabilitering som kunnskap og praksis tilbys både som enkeltemne og som en del av masterstudie i rehabilitering ved OsloMet. På denne måten får helsepersonell ved sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner, eller personer som er knyttet til fagfeltet på andre måter, mulighet til å ta 20 studiepoeng innen Rehabilitering som supplement og faglig påfyll.
Emnet har stor relevans for ulike profesjoner som arbeider administrativt eller klinisk med rehabilitering på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapstranslasjon tilbys som et masteremne innen Helse- og sosialfag. OsloMet ønsker å fremme forskningsbasert kunnskap og Kunnskapsbasert praksis (KBP). Feltet som nå internasjonalt har fått paraplybetegnelsen Knowledge Translation (KT), er en nødvendig del av en god strategi for KBP. Kunnskapstranslasjon betyr å anvende forskningsbasert kunnskap om implementering - det vil si bruke kunnskapsbaserte metoder for det å lykkes med varig praksisendring over tid.

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er et studietilbud til personer som ønsker å styrke og videreutvikle sin kompetanse innen rehabiliteringsarbeid. Studiet gir faglig innsikt og kunnskaper om rehabilitering. Tverrfaglig samarbeid på tvers av fagfelt er sentralt i dette studiet.

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering er et tverrfaglig mastergradsstudium (deltid) i Kongsberg som gir personer med bachelorgrad fra ulike studier spesialkompetanse i synspedagogisk arbeid innen synsrehabilitering.

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag gir helsearbeidere innsikt i hvordan de kombinerer klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning gjennom kunnskapsbasert praksis.

Studentene lærer å bruke forskningsbasert kunnskap og anvende den som pådrivere for fagutvikling på sin arbeidsplass.

Tverrfaglig helseforskning

Master (heltid eller deltid). Filosofi og helsevitenskap knyttes sammen, med fordypning i enten kvalitativ eller kvantitativ metode.

Helseinnovatørskolen

Enkeltfag og internasjonale samarbeidsmuligheter rundt innovasjon i helsetjenesten for de som har eller holder på med en PhD

Assessment, Measurement and Evaluation (Masters two years)

Krevende masterstudie i moderne Item Response Theory og andre statistikkmetoder for skjema og spørreundersøkelse.

Rehabilitering

Videreutdanning for deg som ikke har bachelornivå utdanning.

Denne tverrfaglige utdanningen er rettet mot helsepersonell som arbeider med pasienter med somatisk sykdom eller skade. 

Kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Fagskoleutdanningen rehabilitering og hverdagsmestring passer for helsefagarbeidere, helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører eller barne- og ungdomsarbeidere, eller andre med lang relevant praksis (5 år eller mer).

Rehabilitering - virtuelt klasserom​

 

WHO ressurser relevant for rehabilitering

WHO Rehab2030 – a call for action

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

WHO ICF Facilitators 

WHO ICHI system for klassifisering av helseinnsatser

WHO Rehabilitation Intervention packages

WHO RCF Rehabilitation Competencies Framework 

 

Sist oppdatert 28.05.2024